Eleccions al Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és el principal òrgan de govern col·legiat en els centres educatius. Aquesta format per representants de tota la comunitat educativa: docents, alumnat, famílies, ajuntament i direcció del centre.

Cada any imparell es convoquen eleccions al Consell Escolar dels centres educatius. En cada elecció es renova la part dels membres del Consell Escolar.

Aquest any 2021 es triaran:

 • 2 representants del sector famílies.
 • 2 representants del sector alumnat.
 • 3 representants del sector docent.
 • 1 representant del sector serveis.

Calendari del procés

 • 28 d’octubre: publicació en el tauler d’anuncis el llistat provisional de candidats.
 • Del 29 al 2 novembre: presentació de reclamacions sobre llistat provisional de candidats.
  • 3 de novembre: Publicació llistat definitiu de candidatures.
 • 5 de novembre: Realització de sorteig per a la constitució de meses electorals (11: 10h en aula SUM)
 • 8 de novembre: disponible paperetes de votació per al vot no presencial (veure més endavant).
 • 18 de novembre: dia de votació.
  • Alumnes: el lloc i l’horari per determinar
  • Familas: poden votar de manera presencial en una urna (lloc i horari per determinar). També podran realitzar el vot no presencial: en un sobre s’introdueix la papereta de vot emplenada i després es tanca. Aquest sobre al costat d’una fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de conduir s’introdueix en un altre sobre que també s’haurà de tancar i signar en la solapa. Posteriorment s’envia a la directora del centre mitjançant un familiar, un missatger, un mandatari o per correu certificat. S’acceptaran vots no presencials del 10 de novembre fins al final del temps de votació.
  • Docents: votaran en reunió de Claustre. S’enviarà convocatòria
 • Fins al 23 de novembre: reclamacions.
  • 26 de novembre: proclamació de candidats
  • A Partir del 29 de novembre: sessió constitutiva del nou Consell Escolar.

Normativa

 Regulació del procés d’eleccions a el ConsellEscolar (regula procés en general)

– Convocatòria d’eleccions a el ConsellEscolar per al curs 2021