INFORMACIÓ SOBRE EL SORTEIG DE TORNS MATÍ I VESPRADA PER ALS GRUPS DE 4t ESO i 2n BATXILLERAT

IMPORTANT: El sorteig de 1r de Batxillerat serà després de la publicació dels admesos en Batxillerat en el nostre centre, és a dir, a finals de juliol. Més endavant concretarem les dates del sorteig i la informació adient.

Estimades famílies:

Com ja saben, els problemes de massificació del centre que provoquen la falta d’aules per als grups que tenim, ens obliguen a fer un torn de vesprada. Les places per a la vesprada que no s’ocupen de manera voluntària ixen a sorteig.

DATES DEL SORTEIG

DIMARTS 13 DE JULIOL farem el sorteig d’assignació de torns per als grups de 4 ESO i 2n de Batxillerat.

GRUPS QUE ES SORTEGEN

Enguany hi haurà dos grups de 4 ESO i dos grups de 2n de Batxillerat que aniran de vesprada. En 4t ESO hi haurà 4 grups que aniran de matí i en 2n de Batxillerat 2. El repartiment de places de matí i vesprada es farà de manera equitativa per itineraris i modalitats, tot assignant el màxim de places al matí, per tal de respectar la preferència majoritària de l’alumnat i les famílies. El dia del sorteig projectarem a la sala multiusos del centre la disponibilitat de places de matí i vesprada, així com les que ixen a sorteig.

LLOC DEL SORTEIG

Atenent la normativa sanitària, i per tal d’evitar aglomeraments, no farem un sorteig obert a tothom a la sala multiusos, però garantirem la neutralitat i la publicitat que ha presidit els darrers anys a través de la participació de membres del consell escolar, que vetllaran per la neteja del procés, i de l’alumnat que es sorteja. Només autoritzarem la presència en la sala de l’alumnat que en eixe moment es sorteja o d’un membre de la seua família, que n’actue de representant, i sempre respectant l’aforament màxim de la sala per tal de guardar la distància de seguretat.

HORA DEL SORTEIG

L’horari del sorteig serà:

10:00 ITINERARI CIENTÍFIC DE 4t ESO

11:00 ITINERARI HUMANÍSTIC-SOCIAL DE 4t ESO

12:00 ITINERARI APLICAT DE 4t ESO

13:00 2n DE BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL

13:30 2n DE BATXILLERAT CIENTÍFIC

EXCLUSIONS DEL SORTEIG:

Atès que la majoria de les famílies demanen el torn de matí, l’alumnat que demane el torn de vesprada no serà sortejat, sempre que hi haja disponibilitat de places a la vesprada, cosa que fins ara ha passat.

Les causes aprovades en consell escolar, d’acord amb la normativa de la conselleria, per a estar exclòs de manera automàtica del sorteig i poden reservar plaça de matí són:

  • Alumnat que cursa estudis en un conservatori
  • Alumnat esportista d’elit.
  • Alumnat que té un/a germà/na al centre cursant primer cicle de secundària (1r, 2n o 3r d’ESO)
  • Alumnat que pertany a programes especials del centre que tenen el torn fixat.
  • Alumnat de Beniparrell amb dret a transport escolar, és a dir, de 4t ESO.
  • Alumnat que ha cursat un any en el torn de vesprada i que demana passar al matí.

Tindre dret a l’exclusió automàtica no allibera de l’obligació de comunicar a regidoria d’estudis del centre la situació i presentar, si s’escau, documentació que l’acredita.

Les exclusions per altres motius hauran de ser autoritzades per una comissió del centre. La comissió estarà formada per representants dels alumnes, del professorat i de les famílies (membres del Consell Escolar), i serà presidida per la directora i els caps d’estudis. El dimecres 7 de juliol de matí la comissió revisarà la documentació. Els motius de salut hauran d’acompanyar-se d’un informe mèdic, on hauria de figurar de manera expressa la recomanació de cursar en el torn de matí, tot i que serà la comissió qui, en última instància, decidirà. L'alumnat que ha aconseguit durant el curs 20-21 la condició d’esportista d’elit, però el nom del qual encara no ha eixit publicat en el DOGV, haurà de presentar acreditació dels resultats obtinguts en la seua modalitat esportiva, que li atorguen eixa condició. La documentació per a l’exclusió es podrà lliurar en la regidoria d’estudis de l’institut o enviar al següent mail: docusorteigtorns@iesalbal.es. Hi ha de termini fins al 6 de juliol.

LLISTATS

Amb la informació que disposem sobre les exclusions, els itineraris d’ESO, les modalitats de BATX, així com de les preferències de torn dels alumnes, elaborarem i publicarem al final del matí del dimecres 7 DE JULIOL unes LLISTES PROVISIONALS del sorteig.

Les famílies podran fer esmenes fins a les llistes i reclamar les exclusions fins a les 12 hores del dilluns 12 de juliol. Tant les esmenes con les reclamacions, acompanyades de nova documentació, es poden enviar al següent correu electrònic: docusorteigtorns@iesalbal.es. Si cal estudiar revisar noves exclusions, eixe mateix dia 12 de juliol hi haurà una nova reunió de la comissió del sorteig per a valorar les peticions.

El dilluns 12 JULIOL de vesprada publicarem les LLISTES DEFINITIVES del sorteig. Aquest llistat servirà de base per al sorteig del dimarts 13, i per tant no s’acceptaran canvis d’itineraris després del sorteig, quan el canvi perjudique a altres alumnes.

RECLAMACIONS

Es podrà reclamar el resultat del sorteig durant els tres dies següents. Per tal d’evitar situacions delicades després del sorteig, demanem la col·laboració de les famílies durant el procés, especialment a l’hora de comprovar les llistes provisionals i informar al centre de les causes automàtiques d’exclusió o de les errades en l’atribució d’itineraris. La majoria de les reclamacions que hem tingut en anys anteriors han sigut provocades per estes raons, i el que és molt fàcil de canviar abans del sorteig, resulta comprometedor i difícil després.

Salutacions.

CALENDARI DEL SORTEIG DE 4t ESO / 2n DE BATXILLERAT

FINS AL 6 DE JULIOL

Termini per a presentar sol·licitud d’exclusions del sorteig.

7 DE JULIOL 11:00

Reunió de la COMISSIÓ que revisa les sol·licituds d’exclusió

7 DE JULIOL VESPRADA

Publicació de LLISTES PROVISIONALS DEL SORTEIG

FINS A LES 12 HORES DEL 12 DE JULIOL

Comunicació d’esmenes relatives a itineraris, modalitats o exclusions automàtiques. Nou termini per a la presentació de documentació a la nova comissió.

12 JULIOL 12:00

Si cal, nova reunió de la comissió.

12 JULIOL DE VESPRADA

Publicació de LLISTES DEFINITIVES DEL SORTEIG

13 JULIOL

DIA DEL SORTEIG.

A la vesprada PUBLICACIÓ DEL RESULTATS DEL SORTEIG

14 AL 16 DE JULIOL

Presentació de reclamacions.