PROJECTES DEL CENTRE

Projectes del centre

• Biblioteca. Coordina Josep Fuster i Mª Jesús Yago.

• PAM. Coordinen Jesús Mollà, Cristina Peris i Departament Orientació.
- Transició de l'Educació Primària a l'Educació Secundària. Coordina Roman Gutiérrez, Cristina Peris i Lluís Melià.
- Comissió Convivència. Coordinen Jesús Mollà, Roman Gutiérrez, Cristina Peris, Silvia Martín i Departament Orientació.
- Programa d'acompanyament Comissió Convivència. Coordinen Jesús Mollà, Roman Gutiérrez, Cristina Peris i Rosa Parra (DO).
- Aula de Convivència. Coordina Jesús Mollà.
- 1r-2n ESO Àmbits. Coordina Silvia Martín, Jesús Mollà, Cristina Peris i Rosa Parra (DO).
- 1r ESO. Programa TÀNDEM (Dos professors a l'aula). Lucía Puchalt i Josep Manuel Martínez.
- Projecte «Imagina ALBAL» (alumnat amb risc d'exclusió social, absentistes, alumnat expulsat 1rrESO) Coordina Jesús Mollà, Roman Gutiérrez Cristina Peris, Rosa Parra (DO) i Educador (Pedro).
· Actuació Col·lectiu Parke
· Projecte Expulsats
- Programa Integra 2n K (PAC). Coordina Roman Gutiérrez, Departament Orientació, Lluís Melià, Vicent Aracil, Joan Martí, Empar Hernández i Lucía Puchalt.
- PAE (Programa d'acompanyament escolar). FSE 1r i 2n ESO Coordina Rosa Parra (DO) i Cristina Peris.
- Aula PASE (alumnat nouvingut al sistema educatiu espanyol/valencià). Depart. Valencià
- PMAR (Programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment). Coordina Depart.Orientació, Rosario Garrido i Cristina Peris.
- PR4 (Programa de Reforç 4t ESO). Coordina Coordina Depart.Orientació , Rosario Garrido i Cristina Peris.
- PELE (Programa d'ensenyament Plurilingüe). Coordina Cristina Peris i Lucia Puchalt.
- Pla Lector. Coordina Jesús Mollà, Cristina Peris, Roman i Caps Departament.
- Programes d'Innovació (ABP. Treball per projectes. Treball Cooperatiu. Paissatges d'aprenentatge). Coordina Lluís Melià,
Cristina Peris i Cristina Soler.
- Programa d'absentisme escolar. Coordina Jesús Mollà.
- Equip de mediació. Coordina Jesús Mollà.
- Programa Pigmalió/Uno a Uno i Aula Seguiment. Coordina Ana Martínez, Cristina Soler i Departament d'Orientació.
- Tutoria individualitzada. Coordina Ana Martínez, Cristina Soler i Departament d'Orientació.
- Tutoria Compartida (Co-tutors) 1r i 2n ESO. Coordina Jesús Mollà i Departament d'Orientació.
- Escola de Pares i Mares. Coordina Rosa Parra i Cristina Peris.
- Projecte Aprenentatge-Servei (2n PAC i 1r Alumnat amb problemes conductuals). Coordina Roman Gutiérrez, Jesús Mollà, Lluis Melià, Vicky Royo, Vicent Aracil i Pedro.
- Projecte Ecoauditoria IES ALBAL. Projecte 50/50 IES ALBAL:
Aprenent a ser ciutadans sostenibles. Coordina Paqui Hervás, Amparo Caballer, Julian García i Cristina Peris.
- Pla d'Internacionalització IES ALBAL. (Programes Europeus KA 1 i KA 2). Coordina Carmen Martín, Lucia Puchalt, Cristina Peris, Ximo Guerola i Israel Alos.
- Projecte AMT (Aula mòbil de tablets). Coordina Vicent Aracil.
- Projecte Google Suite. Coordina Vicent Aracil.
- Programa de Difusió IES ALBAL.
· Pàgina web iesalbal.es. Coordina Giovanna Tamarit.
· Pantalla TV hall entrada. Coordina Vicent Aracil.
· APP Famílies Mòbil. Coordina AMPA i Cristina Peris.
· Twitter IES ALBAL. Coordina Cristina Peris i Lucia Puchalt.
· Telegram (Canal de difusió). Coordina Cristina Peris.

Formació en centres. Coordina Cristina Soler i Cristina Peris.

• Pla d'Acció Tutorial. Coordina Silvia Martin, Rosario Garrido, Carmen Peris i Departament Orientació.

• Pla d'Atenció a la Diversitat. Coordina Departament Orientació.