ÀMBITS I CODOCÈNCIA

ÀMBITS I CODOCÈNCIA

Es tracta de treballar per àmbits, de forma que els alumnes puguen estar millor atesos i rebre una resposta més adequada a les seves necessitats educatives i emocionals de tal forma que aconseguim que tots els alumnes s'integren al ritme normal de treball a les aules.

OBJECTIU GENERAL:

Millorar els resultats acadèmics, millorar la convivència i reduir l'absentisme als grups de 1r i 2n ESO.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1. Incrementar el percentatge d'alumnat que assoleix els objectius i les competències clau corresponents.

2. Augmentar la taxa de titulació de l'alumnat en l'educació secundària obligatòria.

3. Reduir l'absentisme i l'abandonament escolar prematur i incrementar la taxa d'escolarització en l'educació postobligatòria.

4. Millora de la convivència. Millorar la competència emocional i les habilitats d'interacció social de l'alumnat per aconseguir una major integració socioeducativa.

5. Desenvolupar accions per a previndre i compensar les desigualtats en educació des d'una perspectiva inclusiva.