ORGANIGRAMA DEL CENTRE

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

ÒRGANS UNIPERSONALS

COORDINACIÓ ESO

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

ÒRGANS COL.LEGIATS

CLAUSTRE DE PROFESSORS

AMPA

ESTUDIS

  • ESO
  • BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
  • BATXILLERAT DE CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT
  • CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D' INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
  • CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL