CONCURS LITERARI 2021

Els departaments de Castellà i de Valencià d'aquest centre convoquen el tradicional concurs literari per al present curse 2020-21 amb les següents bases:
1.-Podran participar tots els alumnes matriculats en el centre durant el present curs.
2.- S'estableixen les següents categories:
CATEGORIA 1- Alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO.
CATEGORIA 2- Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat i cicles d'FP.
3.- El text creat s'ajustarà a les característiques del gènere seleccionat per el/ la participant (poema, relat curt, text dramàtic o assaig).
4.- Els textos podran presentar-se tant en castellà com en valencià.
5.- L'extensió màxima dels treballs serà de tres fulles per una cara amb interlineat 1’5 per a prosa; i de 14 versos mínim, per a poesia. El tipus de lletra serà Arial tamany 12.
6.- El contingut dels textos haurà d'estar relacionat amb una de les il·lustracions que es troben en el mur exterior de l'institut.
7.- El text es presentarà amb una portada que haurà d'incloure el títol en majúscules, el pseudònim del participant i la categoria en la qual participa.
8.- S'haurà d'entregar en un sobre gran DIN A4. Per a garantir l'anonimat, el nom de l'alumne anirà a l'interior d'un sobre xicotet i tancat.
9.- El pseudònim haurà d'aparéixer en l'exterior de tots dos sobres.
10.- El termini de presentació acabarà el dia 31 de març de 2021.
Els treballs podran presentar-se directament al professorat de Castellà i Valencià.
11.-El jurat estarà integrat per professores i professors dels Departaments de Castellà i de Valencià de l'IES Albal.
12.- Es concediran els següents PREMIS:
PRIMER PREMI en cada categoria i modalitat:
-Categoria 1: Targeta regale per valor de 20€
-Categoria 2: Targeta regale per valor de 30€
SEGON PREMI en cada categoria i modalitat:
-Categoria 1: Targeta regale per valor de 20€
-Categoria 2: Targeta regal per valor de 30€
Les targetes regal tindran validesa fins al mes de desembre d'enguany (desembre de 2021) i podran ser intercanviades en la llibreria Ho Pigall d'Albal.
13.- Els participants premiats es comprometran a entregar una còpia del seu treball en format digital, amb la fi que aquest siga publicat en el Web del centre.
14.- El lliurament de premis es realitzarà el dia del llibre: 23 d'abril de 2021.
15.- La decisió del jurat serà inapel·lable.

Albal, a 25 de gener de 2021

ORGANITZA: Departaments de Castellà i Valencià de l'IES Albal.