PLA DE CONTINGÈNCIA IES ALBAL

La finalitat d’aquest PLA de  CONTINGÈNCIA i CONTINUÏTAT és fer compatible en el nostre centre la prestació del servei públic educatiu en la modalitat presencial amb unes condicions de seguretat i protecció de tot el personal que es trobe en el centre.

Es concreten els protocols, procediments,  mesures preventives i protectores,   a conseqüència de l’avaluació dels possibles riscos d’exposició a la COVID-19, per a la protecció de totes les persones, seguint sempre les instruccions i recomanacions previstes per l’autoritat sanitària en tot moment (INVASSAT).

LLIG EL PLA DE CONTINGÈNCIA