Titulacions reconegudes

Podràs accedir a un nivell superior a l’incial (1A2) només si disposes d’alguna de les titulacions que pots veure més avall o altres títols d’idiomes d’entitats internacionals reconegudes (veure Annexos de la Resolució com especifica més a baix en el quadre)
També es pot optar a accedir al curs immediatament inferior (sempre que hi haja places), per exemple, si tens el títol de B1 normalment accediries a 1B2 però si el prefereixes pots accedir a 2B1 i fer un curs de refresc.

Si no tens titulació per a accedir a un nivell superior al 1A2, has de fer la prova de nivell

Si tinc superat / dispose de…Puc accedir a…
Títol de Batxillerat1B1 de la primera llengua estrangera cursada en batxillerat (també 2A2 si es desitja obtindre la certificació d’A2).
 B2 de valencià amb l’assignatura de valencià cursada.
 C1 de balencià si el batxillerat ha estat cursat en PEV (Programa d’Ensenyament en Valencià)
Certificació Oral (A2) JQCVB1 de valencià
Certificació Elemental (B1) JQCVB2 de valencià
Certificació B2 JQCVC1 de valencià
Certificació Mitjà (C1) JQCV1C2 de valencià
Certificació Superior JQCV2C2 de valencià
Certificat d’A2 per prova homologada (en centre de Secundària o FP)1B1 del mateix idioma
Proves A2 CUID1B1 del mateix idioma
Proves B1 CUID1B2 del mateix idioma
Diploma DELE Español per a estrangers A2B1 d’espanyol per a estrangers
Diploma DELE Español per a estrangers B1B2 d’espanyol per a estrangers
Diploma DELE Español per a estrangers B2C1 d’espanyol per a estrangers
Diploma DELE Español per a estrangers C1C2 d’espanyol per a estrangers
Mòdul 2 “That’s English” superat2A2 d’anglés presencial
Mòdul 6 “That’s English” superat2B1 d’anglés presencial
Mòdul 10 “That’s English” superat2B2 d’anglés presencial
Certificats de nivells A2, B1, B2 o C1 o altres titulacions reconegudes en l’Annex I (anglés), annex II (francés), annex III (alemany) i annex V (valencià) d’aquesta RESOLUCIÓ. Exemple: FCE (First Certificate in
English) Cambridge University
Curs següent del nivell acreditat–> Ex.: 1C1 d’anglés
Superades tres de les quatre parts de la prova de certificació en convocatòries anteriorsÚltim curs del mateix nivell que no s’ha superat en la prova.

Nota: La denominació del curs 1B1 significa ‘primer curs de nivell B1’.

Altres requisits acadèmics que et permetran accedir a un nivell superior a l’inicial (A2) de cada idioma.

ALEMANY

 FRANCÉS

 ESPANYOL COM A LLENGUA EXTRANJERA

INGLÉS

VALENCIÀ