Titulacions reconegudes

Podràs accedir a un nivell superior a l’incial (1A2) només si disposes d’alguna de les titulacions que pots veure més avall o altres títols d’idiomes d’entitats internacionals reconegudes (veure Annexos de la Resolució com especifica més a baix en el quadre)
També es pot optar a accedir al curs immediatament inferior (sempre que hi haja places), per exemple, si tens el títol de B1 normalment accediries a 1B2 però si el prefereixes pots accedir a 2B1 i fer un curs de refresc.

Si no tens titulació per a accedir a un nivell superior al 1A2, has de fer la prova de nivell

Si tinc superat / dispose de… Puc accedir a…
Títol de Batxillerat 1B1 de la primera llengua estrangera cursada en batxillerat (també 2A2 si es desitja obtindre la certificació d’A2).
B2 de valencià amb l’assignatura de valencià cursada.
C1 de balencià si el batxillerat ha estat cursat en PEV (Programa d’Ensenyament en Valencià)
Certificació Oral (A2) JQCV B1 de valencià
Certificació Elemental (B1) JQCV B2 de valencià
Certificació B2 JQCV C1 de valencià
Certificació Mitjà (C1) JQCV 1C2 de valencià
Certificació Superior JQCV 2C2 de valencià
Certificat d’A2 per prova homologada (en centre de Secundària o FP) 1B1 del mateix idioma
Proves A2 CUID 1B1 del mateix idioma
Proves B1 CUID 1B2 del mateix idioma
Diploma DELE Español per a estrangers A2 B1 d’espanyol per a estrangers
Diploma DELE Español per a estrangers B1 B2 d’espanyol per a estrangers
Diploma DELE Español per a estrangers B2 C1 d’espanyol per a estrangers
Diploma DELE Español per a estrangers C1 C2 d’espanyol per a estrangers
Mòdul 2 “That’s English” superat 2A2 d’anglés presencial
Mòdul 6 “That’s English” superat 2B1 d’anglés presencial
Mòdul 10 “That’s English” superat 2B2 d’anglés presencial
Certificats de nivells A2, B1, B2 o C1 o altres titulacions reconegudes en l’Annex I (anglés), annex II (francés), annex III (alemany) i annex V (valencià) d’aquesta RESOLUCIÓ

Exemple: FCE (First Certificate in
English) Cambridge University

Curs següent del nivell acreditat

–> Ex.: 1C1 d’anglés

Superades tres de les quatre parts de la prova de certificació en convocatòries anteriors Últim curs del mateix nivell que no s’ha superat en la prova.

Nota: La denominació del curs 1B1 significa ‘primer curs de nivell B1’.

Altres requisits acadèmics que et permetran accedir a un nivell superior a l’inicial (A2) de cada idioma.

ALEMANY

 FRANCÉS

 ESPAÑOL PER A ESTRANGERS

INGLÉS

VALENCIÀ