Devolució de taxes EOI

Per a sol·licitar la devolució d’una taxa ja pagada emplena la sol·licitud de devolució de taxes (indicant la raó: perquè has rebut una beca…), amb la sol.licitud de renúncia i adjunta la documentació requerida (model 046 i justificant de pagament, resolució de beca…) per correu electrònic a 03018283.secretaria@edu.gva.es

Només se sol·licitarà devolució de taxes:

  • Quan la no utilització, la no prestació o la no realització siga imputable a l’Administració.
  • Quan la no utilització, la no prestació o la no realització tinga el seu origen en una causa de força major. La devolució serà procedent amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que aquesta prove prou la força major.

 IMPORTANT: 

  • Els errors d’inscripció i pagament de taxes imputables als interessats no donaran lloc a devolució de taxes.

Si la raó per la qual se sol·licita té origen en un error comés per l’alumnat o se sol·licita una vegada començat el curs o prestat el servei (passada la data de PUC, PN, etc), no es concedeix la devolució. La devolució sol tardar més d’un any a fer-se efectiva.