Preguntes freqüents

ÍNDEX

1. Què és una EOI?

2. Reconeixen altres institucions els títols de l’EOI?

3. Informació sobre inscripció i matrícula

4. Quina documentació és necessària per a formalitzar la matrícula?

5. Com es realitza un trasllat d’expedient?

5.1. Com es fa el trasllat d’expedient de l’EOI de Dénia a una altra EOI?
5.2. Com es fa el trasllat d’expedient d’una altra EOI a l’EOI de Dénia?

6. Puc canviar d’escola amb el curs començat?

7. Quins són els requisits acadèmics per a poder accedir a cursos superiors a 1A2 sense prova de nivell?

8. Quins són els requisits generals per a estudiar en les EOIs?

9. Com puc sol·licitar un certificat?

Respostes a preguntes més freqüents:

1. Què és una EOI?

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament de llengües estrangeres i de les llengües oficials de l’Estat reconegudes per la Constitució. A Espanya hi ha més de 100 EOIs.

A la Comunitat Valenciana hi ha actualment 24 EOIs. Consulta la web de Conselleria per a obtindre tots els detalls: http://eoi.gva.es/es/centres

El públic en els nostres centres és molt variat: Hi ha estudiants, mestresses de casa, empleats, professionals, aturats i gent gran i les raons per les quals estudiem idiomes varien igualment: alguns volem ampliar els nostres coneixements per raons de treball, per a augmentar les nostres possibilitats professionals o simplement per curiositat cap a altres cultures.

Punxa en els enllaços per a més informació:

Tornar a l’índex

2. Reconeixen altres institucions els títols de l’EOI?

Els títols de l’EOI són emesos en valencià o castellà i són reconeguts en tot l’estat espanyol. Recomanem comprovar en les convocatòries d’oposicions i concursos de mèrits quin nivell d’idioma s’exigeix i quins nivells atorguen punts.

En un futur no gaire llunyà, emetrem les certificacions acadèmiques oficials també en anglés.

Convalidacions, homologacions i equivalències reconegudes

 1. Segons el Reial decret 826/88, (BOE 29-07-88), el Certificat de Cicle elemental (B1) equival al Diploma Bàsic d’Universitats.
 2. Segons l’Ordre de 16 d’agost de 1994, (DOGV 24-08-94), el Certificat de Cicle Elemental de Valencià (B1) és homologable amb el Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià i el Certificat d’Aptitud del Cicle Superior (B2), amb el Certificat de Grau Superior.
 3. Segons conveni de col·laboració de la Generalitat Valenciana amb les universitats valencianes, es reconeixeran els estudis de les EOI com a crèdits de lliure elecció. Recomanem contrastar aquesta informació amb les universitats corresponents.

La certificació i l’emissió de certificats relatius a les llengües oficials de l’estat depenen de l’Institut Cervantes i de la Universitat de Salamanca per al castellà, la Secretaria Xeral de Política Lingüística (SXPL) de la Xunta de Galícia, la Secretaria de Política Lingüística (SPL) de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Educació del Govern Basc per al Galego, el Català i el Basc. Aquests exàmens solen ser reconeguts també a Espanya, però recomanem consultar amb la institucion on es vulga acreditar coneixements d’idiomes.

A Europa

A nivell europeu, en l’organització ALTE (Association of Language Testers in Europe) apareixen associades les institucions que duen a terme exàmens en llengües europees.

Els socis d’ALTE per als idiomes alemany, espanyol,  francés, anglés i valencià són els següents:

Consulta més detalls en les pàgines oficials de les entitats certificadores:

Alemany: Institut Goethe

Espanyol: Institut Cervantes

Francés: Ministeri d’Educació de França

Anglés: Universitat de Cambridge

Valencià: Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Tornar a l’índex

3. Informació sobre inscripció i matrícula

* Aquesta informacióno és vinculant.
A la fi de juny les autoritats educatives (Conselleria) obrin el termini d’admissió i matrícula i en la nostra pàgina web publiquem al més prompte possible els enllaços i les instruccions per a inscriure’s.
Els nostres cursos són dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous ), amb una duració de dues hores lectives al dia.
Si eres alumne/a nou/a i ja tens coneixements de l’idioma que desitges estudiar, però no tens cap títol o certificat, abans de sol·licitar plaça en l’assistent telemàtic hauràs de fer una Prova de Nivell.
Després podràs matricular-te en el nivell que hages obtingut en la Prova. Cal generar, pagar una taxa i imprimir el justificant de pagament. La Prova de Nivell es realitza de manera presencial.
El fet de presentar-se a la Prova de Nivell no garanteix cap plaça escolar al sol·licitant.

Tornar a l’índex

4. Quina documentació és necessària per a formalitzar la matrícula?

Si eres antiga/o alumna/o  de l’EOI de Dénia o una altra EOI de la Comunitat Valenciana

 • la taxa del curs corresponent pagada ( model 046 i justificant de pagament)
 • el resguard (PDF) de la sol·licitud d’admissió per l’assistent telemàtic  de petició d’horaris emplenada i signada
 • si vens d’una altra EOI :  document que certifique que van estar matriculades en una EOI de la Comunitat Valenciana, com pot ser un expedient acadèmic, un document o resguard de matrícula, una certificació acadèmica o un certificat de nivell, fins i tot una captura de pantalla de les notes del curs anterior. En cas de no tindre cap document, s’haurà de sol·licitar al seu EOI d’origen documentació que acredite que el curs anterior va estar matriculeu@ com alumn@ oficial o lliure (prova de certificació). Dins de l’assistent telemàtic d’admissió s’haurà de marcar la casella de «trasllat d’expedient» i abonar la taxa corresponent.
 • alumnat PIALP: exempt de taxes, només el resguard (PDF) de la sol·licitud d’admissió per l’assistent telemàtic  de petició d’horaris emplenada i signada

Si eres nou/a alumne/a en l’EOI de Dénia:

 • la taxa del curs corresponent pagada (model 046 i justificant de pagament)
 • si mai has estudiat en una EOI de la Comunitat Valenciana, la taxa d’obertura d’expedient (model 046 i justificant de pagament). Si sí has estudiat, un document que el justifique.
 • el resguard (PDF) de la sol·licitud d’admissió per l’assistent telemàtic  de petició d’horaris emplenada i signada
 • còpia del DNI / NIE o PASSAPORT en vigor
 • fotografia grandària carnet
 • per a alumnat que es matricule en cursos superiors al 1A2: Justificant de la titulació exigida per a cada nivell i/o certificació acadèmica acreditativa que pots consultar ací
 • alumnat PIALP: exempt de taxes, a més de l’anterior: sol·licitud presentada a través d’OVIDOC

Si eres menor d’edat:

Si la teua edat està entre els 14 i 16 anys:

 • Certificat de l’institut en el qual s’acredite el curs en el qual estàs matriculat/a i els idiomes que estudies.

Si comptes amb bonificació en la matrícula, hauràs d’aportar còpia dels documents que acrediten la teua situació, ja siga per pertànyer a una família nombrosa, família monoparental, per discapacitat (del 33% o superior), per haver sigut víctima de violència masclista o del terrorisme.

Tornar a l’índex

5. Com es realitza un trasllat d’expedient?

Si estàs matriculat/a en una escola d’idiomes com a alumne/a oficial i vols continuar els teus estudis en el curs següent en una altra, hauràs de sol·licitar una certificació acadèmica a la teua escola oficial d’origen per a realitzar un trasllat d’expedient. Amb aquest certificat et matricularàs en la teua nova escola durant el període que s’haja establit per a l’alumnat provinent d’altres escoles d’idiomes. Hauràs d’informar-te en la teua nova escola sobre quins són les dates en qüestió.

Si ja havies pagat la taxa de matrícula en la teua antiga escola d’idiomes, recorda que has de presentar-la a l’escola nova per a evitar pagar les taxes de nou. No s’admetran sol·licituds de devolució de taxes per aquest concepte.

5.1. Com es fa el trasllat d’expedient de l’EOI de Dénia a una altra EOI?

Necessitaràs portar-nos en paper la següent documentació:

1. Sol·licitud de trasllat d’expedient [PDF]

2 a) Pagament de taxes Model 046 [ENLLAÇ, Opció: Certificacions acadèmiques i trasllat d’expedient (EOI)] validat per l’entitat bancària

o, en defecte d’això,

2 b) Pagament de taxes Model 046 [ENLLAÇ, Opció: Certificacions acadèmiques i trasllat d’expedient (EOI)] acompanyat del justificant de pagament obtingut del caixer o de la plataforma de pagament telemàtic

3. Document que confirme, per part de l’escola d’acolliment, que existeixen places lliures.

Important: tant en el cas a) com en el b), la taxa de sol·licitud de trasllat d’expedient cal completar-la en línia, no a mà. Després d’introduir totes les dades i prémer el botó ACCEPTAR es generaran tres còpies de la mateixa taxa i podràs pagar-les en persona o de manera telemàtica.

Tornar a l’índex

5.2. Com es fa el trasllat d’expedient d’una altra EOI a l’EOI de Dénia?

Si vols traslladar l’expedient d’una altra EOI a l’EOI Dénia, has de pagar les taxes a l’escola que té el teu expedient i seguir les instruccions que allí t’indiquen.

Els tràmits poden dur-se a terme:

a) PERSONALMENT, per estudiant afectat o per una persona degudament autoritzada, la qual haurà de presentar a més una autorització escrita i signada per ell/ella mateix/a juntament amb una còpia del seu DNI o NIE.
b) PER CORREU, incloent la documentació requerida juntament amb una fotocòpia del DNI o NIE..

No s’admetran sol·licituds de trasllat que arriben per altres vies incloses el fax i el correu electrònic.

Tornar a l’índex

6. Puc canviar d’una EOI a una altra en una altra localitat amb el curs començat?

Sí. L’estudiant que una vegada iniciat el curs escolar desitge continuar els seus estudis en una altra escola d’idiomes haurà de tramitar un trasllat de matrícula viva.

El procediment és el següent:

La persona interessada ja matriculada en una EOI, haurà de dirigir-se en primer lloc a l’EOI d’acolliment i sol·licitar un resguard de reserva de plaça o prematrícula que confirme l’existència de places en el seu nivell.

Si es trasllada entre dos EOI de la Comunitat Valenciana l’estudiant haurà d’emplenar a l’escola d’origen una sol·licitud de trasllat de matrícula viva i pagar la taxa corresponent: Pagament de taxes Model 046 [ENLLAÇ, Opció: Certificacions acadèmiques i trasllat d’expedient (EOI)], així com el resguard de matrícula o reserva de plaça de l’EOI destí. També es presentaran en l’EOI d’acolliment les còpies de les taxes de matrícula ja pagades en l’EOI d’origen.

Si es trasllada des d’una EOI fora de la Comunitat Valenciana, haurà d’abonar a l’escola d’acolliment les taxes d’obertura d’expedient així com les taxes de matrícula. També haurà de fer en el seu EOI d’origen el tràmit del trasllat d’expedient vigent allí i presentar preuba del tràmit en l’EOI de destí

Tornar a l’índex

7. Quins són els requisits acadèmics per a poder accedir a cursos superiors a 1A2 sense prova de nivell?

En la secció Titulacions reconegudes trobaràs tota la informació. També disposes d’aquest PDF de Conselleria.

Tornar a l’índex

8. Quins són els requisits generals per a estudiar en les EOIs?

a) Per a matricular-se en les EOIs serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l’any natural en què es formalitze la matrícula. L’edat mínima es redueix a 14 anys complits l’any natural en què es formalitze la matrícula sempre que es trie un idioma diferent al que s’estiga cursant com primera llengua en l’ESO.

b) Alumnat estranger: Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l’oficial del país on van realitzar l’escolarització obligatòria. Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del qual és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d’aportar presencialment en la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d’escolarització obligatòria, o, mancant això, una declaració jurada, en què s’acredite que la llengua en què va realitzar l’escolarització obligatòria és diferent d’aquella de la qual vol examinar-se.

Tornar a l’índex

9. Com puc sol·licitar un certificat?

Depén de la mena de certificat que vulgues. Hi ha dos tipus de certificat:

A. La certificació acadèmica oficial: Mostra tots els estudis i proves de certificació que has realitzat en la nostra EOI. Es pot sol·licitar quan la necessites, per a això cal només:

 1. Omplir el formulari: https://portal.edu.gva.es/eoidenia/es/solicitar-un-titulo/

B. El certificat (Títol) d’A2, B1, B2, C1 :

 1. Emplena la sol·licitud de certificat acadèmic
 2. Genera la taxa corresponent (Certificat de superació). Per a això segueix els enllaços i selecciona el certificat que es corresponga amb el teu cas.
 3. Abona la taxa en alguna de les entitats col·laboradores (veure llistat ací) o fes-ho de manera telemàtica
 4. Porta’ns a c/ Híades 10 tota la documentació de dalt juntament amb una fotocòpia del DNI o envia’ns-la a través del formulari que trobaràs al final d’aquesta pàgina.
  Quan rebem el Títol, t’avisem mitjançant un correu per que vingues a recollir-lo.

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN académica de superación de nivel

 • DD barra diagonal MM agrane diagonal AAAA
 • Año académico en el que se celebró la prueba / Any acadèmic durant el qual es va celebrar la prova
 • Tipus d'arxius acceptats: jpg, gif, png, pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
  Por ambas caras, en color o en blanco y negro. Per les dues cares, en color o en blanc i negre.
 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  Tipus d'arxius acceptats: doc, docx, odt, pdf, jpg, png, gif, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB, Màx. arxius: 3.
   Documentos que justifiquen bonificaciones o exenciones de tasas, como, por ejemplo, de familia numerosa, de familia monoparental o similares. Documents que justifiquen bonificacions o exempcions de taxes, com, per exemple, de família nombrosa, de família monoparental o similars.

  Tornar a l’índex