Normativa

Tota la nostra activitat es basa en la següent legislació:

 • Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. (BOE 04.01.2007)
 • Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s’estableix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi . (DOCV 24.09.2007)
 • Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació i promoció dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. (DOCV 19.02.2008)

* Queden derogats els articles 3.4 i 7.8, així com l’annex III, pels quals es dicten instruccions per a l’emplenament de la fitxa individual de seguiment (FIS). (DOCV 20.09.2013)

 • Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera . (BOE 12.03.2008)

* Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 3 i l’apartat 2 de l’article 4, i s’afig una disposició addicional única. (DOCV 20.09.2013)

 • Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga. (DOCV 28.12.2011)
 • Reial decret 999/2012, de 29 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. (BOE 14.07.2012)
 • Ordre 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes d’anglés, en la modalitat a distància That’s English. (DOCV 29.07.2013)
 • Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. (DOCV 09.25.2013)
 • Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres. (DOCV 13.11.2013)
 • Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres. [2013/5132]
 • Resolució de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2017-2018. [2017/6928]
 • Resolució de 5 de febrer de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació