Renúncies a la matrícula

Si per alguna raó no pots continuar els teus estudis, pots sol·licitar la renúncia a la matrícula. Has d’emplenar AQUESTA SOL·LICITUD i enviar-la escanejada a 03018283.secretaria@edu.gva.es

Existeixen dos tipus de renúncia:

  • Renúncia no justificada: Es pot sol·licitar fins a 30 de gener. En la renúncia no fa falta explicar els motius.
  • Renúncia justificada. Es pot sol·licitar fins al 10 de maig. Has d’explicar el motiu de la renúncia i aportar alguna documentació que la justifique. L’escola les valorarà d’acord amb les decisions del consell escolar, i publicarà en la seua pàgina web un llistat dels alumnes la renúncia dels quals ha sigut acceptada o denegada. Si la teua renúncia justificada ha sigut acceptada  et pots matricular en el següent curs, si així ho decideixes, el mateix dia que els alumnes que repeteixen. Els motius més freqüents per a no acceptar una renúncia justificada, són documentació insuficient o que l’alumne haja presentat renúncies en repetides ocasions.

Només pots renunciar, si no tens pèrdua d’escolaritat per haver excedit el màxim de faltes sense justificar. De ser acceptada la renúncia, el curs no et comptarà com a suspés i no gastaràs convocatòries, perquè no podràs presentar-te als exàmens. En principi hi ha un màxim de quatre convocatòries per a aprovar cada nivell (A2, B1, B2 o C, és a dir, una mitjana de dues convocatòries per curs). No es retorna l’import de la matrícula. Si has sol·licitat una beca, abans de renunciar has d’haver pagat les taxes i retornar l’import de la beca, si te l’han concedida.

Si eres alumne de l’escola i et vols apuntar a la prova d’un altre idioma al qual estàs estudiant, no has de renunciar a la matrícula. T’apuntes com a alumne lliure en en la prova de l’altre idioma. Només pagues la taxa de la prova.

Per a renunciar a la matrícula, cal emplenar la sol·licitud i entregar-la en secretaria.

DESCARREGAR SOL·LICITUD

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’estudiant no puga continuar assistint en les classes amb regularitat. A pesar que quan un alumne/a renúncia aquest/a perd el dret a l’avaluació contínua, en qualsevol dels dos casos que segueixen, l’alumne/a conservarà el dret a presentar-se a l’examen final i a l’extraordinari (o a les proves de certificació) si ha seguit els llits designats per a això.

Existeixen dos tipus de renúncia: dins de termini i justificada.

L’alumnat pot presentar una renúncia dins de termini sense necessitat d’aportar més informació que la sol·licitud des del moment en què es matricula. Perquè es considere dins de termini, ha de presentar la renúncia per escrit en la secretaria del centre abans del 31 de gener del curs corrent. En aquest cas, la renúncia no computarà a l’efecte de permanència en el curs o nivell corresponent. Aquesta possibilitat no garanteix que vaja a obtindre plaça, encara que no serà necessari fer preinscripció.

En el cas que la renúncia es presente passat el 31 de gener, l’efecte de la mateixa serà diferent. Si la renúncia està degudament justificada (acompanyada de documentació escrita que demostre davant el Consell Escolar que una situació externa ha provocat aquesta renúncia), l’alumnat podrà reincorporar-se als seus estudis en la mateixa escola oficial d’idiomes en el curs següent al qual haja sigut acceptada la renúncia.

Si la renúncia es presenta amb posterioritat al 31 de gener i es considera no justificada perquè no ve acompanyada de la documentació requerida, quan l’alumne/a en qüestió desitge continuar els seus estudis a les escoles oficials d’idiomes haurà de sotmetre’s de nou al procés d’admissió.

Si bé existeixen múltiples raons que poden justificar una renúncia a la matrícula, entre la documentació que sol adjuntar l’alumnat es troben:

– Justificants mèdics
– Justificants laborals on consten la data d’inici del contracte, horaris, etc.
– Resguards de matrícula del curs (facultat, doctorat, INEM, etc.) on consten la data de matrícula i horaris.
– Altres documents que puguen ser considerats vàlids pel Consell Escolar.

L’alumnat que tramite la renúncia a la matrícula haurà de pagar en tot cas la taxa de repetidor la pròxima vegada que es matricule del mateix curs i idioma al qual va renunciar.

La devolució de taxes tan sols pot ser sol·licitada a condició que se sol·licite abans que comencen les classes per a les quals l’alumne/a se haja matriculat.