Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. En el nostre centre, el Consell Escolar està format per:

 • La directora del centre, que és la seua presidenta: Nieves J.
 • La cap d’estudis: Rocío M.
 • La representant de l’Ajuntament de Dénia: Alexandra G.
 • Sis professors triats pel Claustre: Sofía A., Laura B., Amparo C., Amparo dE., Anne D. y Estefanía M.
 • Una representant del personal d’administració i serveis: Mª José S.
 • El secretari del centre, que actua com a secretari del Consell Escolar, amb veu, però sense vot: Daniel E.
 • Quatre representants dels alumnes: Juan B., Fernando F., Evangelina G. y Rosa M.

Contacte alumnes

Els alumnes poden posar-se en contacte amb els seus representants en el Consell Escolar a través del següent correu: alumnado@eoidenia.es

El Consell Escolar té les següents atribucions:

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.
 • Participar en el procés d’admissió de l’alumnat i vetlar perquè es realitze amb subjecció al que s’estableix en les lleis i disposicions que la desenvolupen.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetlar perquè s’atinguen a la normativa vigent.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua liquidació.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que l’administració educativa realitze del centre.
 • Ser informat de la proposta a l’administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.
 • Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’administració educativa.

Les últimes eleccions van tindre lloc el 23 de novembre de 2024, per la qual cosa les pròximes se celebraran el 2026.