PREGUNTES FREQÜENTS

Els títols obtinguts a través de la modalitat de formació professional a distància, tenen la mateixa validesa que els de la modalitat presencial? 

• Els títols que s'obtenen en cursar un cicle formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una comunitat autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

• No obstant això, al conviure les ofertes formatives de diverses administracions, cal tenir en compte que el calendari, el sistema de matrícula, l'avaluació i els currículums poden variar en funció de cada comunitat autònoma o del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Quant pot durar aquesta formació?

• Els cicles formatius, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, que s'ofereixen a distància tenen 2000 hores de durada, en el cas de la modalitat presencial tenen una càrrega horària lectiva de 1000 hores aproximadament per curs escolar.

• Podeu matricular-vos d'un màxim de 1000 hores lectives per curs acadèmic.

• Encara que un dels avantatges de la modalitat a distància és que es realitza amb una total autonomia i flexibilitat en l'aprenentatge, la superació d'aquests mòduls requerirà un treball i esforç similar, per la qual cosa s'ha de valorar el nombre de mòduls que l'alumnat podrà assumir, així com la seua càrrega horària equivalent en la modalitat presencial i el possible grau de dificultat, per poder així compatibilitzar els ensenyaments amb la seua disponibilitat.

• Cada mòdul professional té unes hores assignades en virtut de l'currículum del cicle formatiu de cada administració educativa. La durada dependrà del temps dedicat, per la qual cosa és molt important en els ensenyaments a distància l'automotivació al llarg de tot el curs.

Quins requisits d'accés s'exigeixen per als Cicles Formatius de Grau Superior?

Accés directe

• Per a accedir als cicles formatius a distància de grau superior de Formació Professional es requereix estar en possessió del títol de Batxiller o del títol de Tècnic de Formació Professional.

• Sense perjudici del requisit establit en l'apartat 2.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau superior els qui es troben en algun dels següents casos:

_ Estiguen en possessió del títol de Batxiller establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.
_ Hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.
_ Hagen superat el curs d'orientació universitària o preuniversitària.
_ Posseïsquen el títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.
_ Posseïsquen una titulació universitària o equivalent.

• S'acceptarà com a títol de Batxiller al qual es refereix l'article 41.3. de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, el títol de Batxiller expedit després de cursar l'antic Batxillerat Unificat i Polivalent.

Accés mitjançant prova i altres vies d'accés

• Podran accedir als cicles formatius de grau superior sense reunir el requisit esmentat en l'apartat 2.1 els sol•licitants que hagueren aprovat en qualsevol convocatòria la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior prevista en l'article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. En tot cas, l'opció de la prova superada haurà de permetre l'accés al cicle formatiu per al qual se sol•licita l'admissió. Per a accedir per aquesta via es requerirà tindre 19 anys complits l'any natural de realització de la prova.

• Quedaran exempts de realitzar la prova els qui hagueren superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

• També podran accedir acollint-se al contingent de places oferides per prova d'accés i altres vies d'accés les persones sol•licitants que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional i tinguen superada la prova d'accés o opten per realitzar-la i la superen, i en aquest cas es requerirà tindre 18 anys complits l'any de realització de la prova.

Existeix la possibilitat de sol·licitar beques per a aquesta modalitat d'estudis a distància?

• L'alumnat de Formació Professional pot acollir-se a beques i ajuts convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb caràcter estatal i a les beques i ajuts convocats per les diferents administracions autonòmiques.

• Per a més informació ací.

Puc matricular-me en el mateix mòdul professional en presencial i a distància?

No, si es cursa un mòdul professional en règim de distància, no es podrà cursar en altres modalitats ni participar en les proves lliures amb aquest mòdul en el mateix curs acadèmic.

Puc estudiar un cicle formatiu a distància si residisc fora de la comunitat autònoma?

No. Per a poder estudiar en el nostre centre has de ser resident a la Comunitat Valenciana..

Tindré professors i professores per a cada mòdul que em solucionen els dubtes?

• Sí. El professorat que imparteix aquests ensenyaments té una relació personalitzada amb cadascun dels seus alumnes i hi estan en contacte de forma permanent a través de les diferents possibilitats que permet la plataforma (correcció de les activitats, correus electrònics, comunicació instantània d'acord amb l'horari d'atenció del professorat, participació en fòrums, etc.).

• La seua funció és la mateixa que si estigueren a l'aula, amb l'única diferència que utilitzen diferents tipus d'eines d'aprenentatge adaptades a aquesta modalitat de formació.

Què implica el mòdul de Formació en Centres de Treball?

• El currículum dels cicles formatius inclou sempre un mòdul professional de Formació en Centres de Treball, la seua superació és requisit imprescindible per obtenir el títol.

• El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT):

_ Té caràcter formatiu, i no laboral i, per tant, no comporta relació contractual entre l'alumne i l'empresa. L'estudiant no ocuparà un lloc de treball, sinó que passarà per diferents ocupacions, d'acord amb el pla de formació que hagen dissenyat per a ell conjuntament el tutor o tutora de centre educatiu i el seu tutor o tutora a l'empresa.
_ S'haurà de cursar un cop assolida l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu. En l'avaluació d'aquest mòdul professional, col·laborarà amb el tutor o tutora del centre educatiu, el tutor o tutora designat pel centre de treball.
_ Es realitzarà a la fi del cicle formatiu i suposarà un 25% del temps d'ensenyament d'aquest cicle.
_ Es qualificarà com a apte o no apte.
_ Podran quedar exempts de la realització d'aquest mòdul professional, els qui acrediten una experiència laboral relacionada amb els estudis professionals que estan cursant.

• Per saber més pot consultar ací.

Puc matricular-me de mòduls de primer i de segon, indistintament?

• La matrícula en la modalitat de distància és parcial i en funció de les comunitats autònomes també pot ser modular, cosa que significa que l'alumne pot triar els mòduls que vulga cursar, de manera autònoma i un cop analitzades les ensenyances, en funció del seu itinerari formatiu i professional excepte els mòduls de Projecte i FCT, que requereixen tenir la resta de mòduls superats.

• L'oferta formativa de Formació Professional a Distància es pot consultar ací.

Necessite matricular-me prèviament d'un mòdul professional de què vaig a sol·licitar convalidació?

• Els requisits generals per a sol·licitar una convalidació són:

_ Matricular-se en els ensenyaments que es pretenen convalidar.
_ Sol·licitar-ho a la direcció de centre educatiu on s'haja formalitzat la matrícula.
_ Haver superat una formació amb validesa acadèmica que incloga totalment les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge i continguts mínims dels mòduls professionals dels cicles formatius susceptibles de convalidació.

Com puc saber quins mòduls professionals d'un cicle podria convalidar?

• Tota la informació la podrà analitzar prèviament en el següent enllaç.

• Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, a l'efecte d'obtenció de la nota mitjana.

• Sempre que hi haja normativa vigent a aplicar, aquestes convalidacions ha de resoldre-les direcció del centre educatiu on la persona sol·licitant s'haja matriculat; en cas contrari, han de ser resoltes, de forma individualitzada, per la Direcció General de Formació Professional del Ministeri d'Educació.

Tinc experiència professional en el Cicle Formatiu que estudie, puc sol·licitar l'exempció de l'mòdul de FCT?

• Podrà sol·licitar l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, l'alumnat matriculat en aquest mòdul que acredite una experiència laboral mínima d'un any (atenent el còmput corresponent a una jornada laboral completa), relacionada amb el Cicle Formatiu en el qual s'estiga inscrit.

• L'experiència laboral ha de garantir que l'alumnat té adquirits els resultats d'aprenentatge recollits en el currículum de l'mòdul professional d'FCT.

• Per a més informació ací.

Qui es matricula al juliol del mòdul d'FCT?

Únicament l'alumnat que ha obtingut l'accés a realitzar el mòdul d'FCT en convocatòria ordinària i / o extraordinària durant el curs escolar.

Com em matricule del mòdul d'FCT?

Enviant un correu electrònic a 46025799+matfctproy@edu.gva.es adjuntant la següent documentació:

• La sol·licitud
• Fotocòpia del DNI
• Currículum actualitzat

En la sol·licitud figuraran totes les teues dades i podràs indicar-nos si realitzaràs l'FCT a partir d'octubre o si en sol·licitaràs l'exempció.

Com sol·licite l'exempció del mòdul d'FCT?

Durant el mes d'octubre, a la pàgina de tutoria del cicle en què estigues matriculat, trobaràs les dates per sol·licitar l'exempció del mòdul d'FCT. La documentació que cal lliurar inclou:

• Fotocòpia del DNI.
• Sol·licitud d'exempció segons model que apareix a l'aula virtual de tutoria.
• Vida laboral.
• Certificat de l'empresa detallat amb totes les activitats desenvolupades a l'empresa.

Si vols més informació sobre qualsevol de les qüestions esmentades pots consultar a les següents pàgines:

http://www.mecd.gob.es/ // http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion

 

El Centre Específic d'Educació a Distància és l'únic centre públic i gratuït de la Comunitat Valenciana amb una oferta completa d'estudis a distància per a adults.

46025799@edu.gva.es

C/ Casa de la Misericòrdia, 34 46014 València 
Tel. 96 120 69 90 extensió 2