Exempció de Valencià

L’exempció de Valencià és una circumstància excepcional, que suposa la no avaluació del mòdul de Valencià durant un curs acadèmic. La poden sol·licitar les persones que resideixen temporalment en la Comunitat Valenciana.

Procediment:

Cal presentar en el moment de la matrícula el model de sol·licitud A (http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/exenciones-de-valenciano), degudament emplenat i firmat, adjuntant la documentació requerida en la mateixa sol·licitud.