_ Fomentar el coneixement de l'entorn europeu, de la seua diversitat cultural i dels seus estils de vida.
_ Crear oportunitats per a que l'alumnat tinga una experiència educativa en contextos internacionals que afavorisca la seua ocupabilitat i desenvolupament professional.
_ Aprofundir en la qualitat educativa ateses les recomanacions europees d'aprenentatge compartit i recolzat en el treball en equip.
_ Mobilitzar al professorat per a millorar la seua formació, possibilitar el seu impacte en la pràctica docent i el seu desenvolupament professional procurant reduir la taxa d'abandó escolar en l'educació d'adults.
_ Promoure aliances multisectorials i altres associacions en el marc del nostre pla estratègic.
_ Aconseguir la participació de l'alumnat en el projecte d'innovació «Global Understanding».
_ Difondre les millors pràctiques mitjançant tallers, seminaris, conferències, etc., augmentant així l'impacte dels projectes internacionals en què participem. També fomentar la investigació educativa.
_ Realitzar recursos educatius oberts de manera col·laborativa per a facilitar l'ensenyament i materials promocionals sobre l'educació d'adults a distància i la internacionalització.
_ Desenvolupar projectes sostenibles, intel·ligents i integrats en un context econòmic de crisi.
_ Despertar la consciència i el sentit de les expressions culturals.
_ Aprofundir en la millora de la competència digital i de les TIC en el marc d'un context europeu.
_ Possibilitar la millora de la competència lingüística tant de les llengües oficials com d'una primera i segona llengua estrangera en el nostre alumnat, promovent accions com la impartició de mòduls en anglés.