Declaració de Política Europea

El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) es troba situat en la ciutat de València, si bé el seu àmbit d'actuació abasta tota la regió. És l'únic centre públic dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, dedicat a l'educació d'adults a distància.

La majoria dels nostres estudiants no van poder finalitzar els seus estudis en el seu moment, pel que acudeixen al nostre centre buscant una nova oportunitat. El seu perfil és molt variat i si alguna cosa els caracteritza és els seus estudis previs i les seves aspiracions formatives.

El CEEDCV ofereix la possibilitat de cursar estudis en programes oficials que condueixen a titulacions de Formació Professional de grau superior, Batxillerat en totes les seves modalitats, Graduat en Educació Secundària i programes que ofereixen la possibilitat d'accés a diferents estudis. Cal assenyalar que l'oferta de Cicles Formatius de grau superior recull des de fa diversos cursos la impartició de diferents mòduls de l'currículum en anglès. A més, el projecte curricular dels cicles formatius d'Educació Superior, així com els currículums oficials de la Comunitat Valenciana i l'actual legislació vigent a l'Estat Espanyol estableix com obligatorietat les pràctiques en empreses fomentant la mobilitat europea.

A l'ésser un centre específic d'educació a distància, valorem especialment la importància de l'ús de les noves tecnologies en l'educació. Aquest és el punt de partida que ens impulsa a realitzar els esforços necessaris per incloure en els nostres plans docents metodologies d'ensenyament innovadores, a plantejar plans d'estudis recolzats en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a compartir les nostres experiències ia buscar bones pràctiques diferents que ens permetin millorar i, per tant, augmentar les competències dels nostres titulats.

Nuestro centro tiene como objetivos destacables introducir nuevos puntos de vista en la Educación a Distancia (EaD) para adultos, nuevas metodologías activas y nuevas formas de entender la educación de adultos a distancia abiertas a la internacionalización. Para ello, el CEEDCV participa en programas y acciones que promueven entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea y la movilidad de estudiantes. Los alumnos de Formación Profesional realizan de forma obligatoria prácticas en empresas o instituciones algunas en otros países de la Unión Europea mediante el programa Erasmus+. El CEEDCV desenvolupa accions dins el marc de el programa Erasmus + tant en l'acció clau 1 per a educació superior i educació d'adults com en l'acció clau 2, desenvolupant projectes col·laboratius dins la plataforma e-twinning i EPALE.

L'estratègia internacional de l'CEEDCV pretén prioritzar accions com :

 • Compartir les nostres experiències i buscar noves bones pràctiques que ens permetin millorar en la feina diària a distància amb l'alumnat adult.
 • Oferir a l'alumnat adult oportunitats en el marc de programes d'internacionalització que els permetin conèixer noves realitats, cultures i oportunitats de mobilitat.
 • Promoure la mobilitat d'estudiants en empreses europees, tenint en compte que els mateixos alumnes són els protagonistes de la mobilitat.
 • Donar suport a la preparació lingüística i cultural com a compromís de qualitat.
 • Reconèixer acadèmicament les activitats realitzades pels alumnes i oficialment les dels professors.
 • Difondre les accions d'internacionalització emmarcades en el programa Erasmus + en què participa el CEEDCV.
 • L'intercanvi de professorat i alumnat tant per desenvolupar accions de docència com de mobilitat professional.

La participació en el programa Erasmus té com a objectius en el nostre centre:

 • Millorar la qualitat i atractiu dels ensenyaments de Formació Professional al nostre centre.
 • Fomentar la competitivitat, l'esperit empresarial i les habilitats i competències requerides en l'entorn laboral europeu.
 • Fomentar i enriquir l'aprenentatge de llengües i el coneixement de cultures de diferents països de la Unió Europea i impulsar la integració de les diferents cultures en el nostre ensenyament.
 • Impulsar entorns de diàleg entre institucions d'adults, de Formació Professional i de Batxillerat a Europa que imparteixin aquests ensenyaments, i que a més tinguin històries d'èxit en temes com l'abandonament escolar, la innovació educativa a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), mesures de millora per a la inserció laboral i el treball per projectes.
 • Impulsar intercanvis de coneixement, de pràctiques per a alumnat, d'impartició de docència i de formació a l'exterior, amb l'objectiu d'importar bones pràctiques i amb el compromís de posar en marxa un pla de difusió de qualitat.

La presència d'estudiants i professors estrangers i de joves voluntaris en el nostre centre tindrà un impacte cultural, social i lingüístic positiu i generarà noves oportunitats a nivell social, cultural i fins i tot econòmic, que es deriven d'una educació internacional i de el programa Erasmus +, millorant el grau d'ocupabilitat en el nostre alumnat. Tot això suposa un valor afegit en una economia global molt competitiva.

En aquest context, podem dissenyar unes accions clau que permetran convertir la nostra institució en una entitat on convisquin diferents cultures a través de comunicacions i mobilitats (virtuals o reals). El grau en què es pugui aconseguir aquest objectiu dependrà de el nombre de convenis i relacions establertes amb estudiants, professors i directius d'institucions d'altres països. Hem d'imaginar el nostre procés educatiu un pas més enllà de l'simple aprenentatge passiu, i aquest és el motiu pel qual ens comprometem a desenvolupar prioritàriament les següents accions estratègiques de qualitat:

 1. Fomentar el coneixement de l'entorn europeu, de la seva diversitat cultural i dels seus estils de vida.
 2. Crear oportunitats perquè l'alumnat tingui una experiència educativa en contextos internacionals que afavoreixi la seva ocupabilitat i desenvolupament professional.
 3. Aprofundir en la qualitat educativa atenent les recomanacions europees d'aprenentatge compartit i recolzat en el treball en equip.
 4. Mobilitzar el professorat per millorar la seva formació, possibilitar el seu impacte en la pràctica docent i el seu desenvolupament professional, procurant reduir la taxa d'abandonament escolar a l'educació d'adults.
 5. Promoure aliances multisectorials i altres associacions en el marc del nostre pla estratègic.
 6. Aconseguir la participació de l'alumnat en el projecte d'innovació «Global Understanding».
 7. Difondre les millors pràctiques mitjançant tallers, seminaris, conferències, etc., augmentant així l'impacte dels projectes internacionals en què participem. També fomentar la investigació educativa.
 8. Realitzar recursos educatius oberts de forma col·laborativa per facilitar l'ensenyament i materials promocionals sobre l'educació a distància i la internacionalització.
 9. Desenvolupar projectes sostenibles, intel·ligents i integrats en un context econòmic de crisi.
 10. Despertar la consciència i el sentit de les expressions culturals.
 11. Aprofundir en la millora de la competència digital i de les TIC en el marc d'un context europeu.
 12. Possibilitar la millora de la competència lingüística tant de les llengües oficials com d'una primera i segona llengua estrangera en el nostre alumnat, promovent accions com la impartició de mòduls en anglès.

El reconeixement de la formació tant d'alumnes com professors és clau per a totes les activitats de l'Programa realitzades pel centre. Concretament, per al cas de les mobilitats per a estudiants amb empreses seran reconegudes amb caràcter general com si fossin realitzades a Espanya. A més, amb 22 crèdits ECTS s'adeqüen a el marc normatiu europeu i amb el Suplement Europass com a document adjunt a l'títol de Formació Professional, destinat a facilitar la comprensió a tercers, en particular a ocupadors o institucions d'un altre país.

Com a centre que té aprovada la carta ECHE 2014-2020  i en relació a les 5 prioritats de l'Agenda de modernització, el centre exposa:

 1. Augment d'accés a una educació superior de qualitat amb caràcter europeu, facilitant de manera notable l'obertura a la futura mobilitat laboral. S'augmenta el nombre d'opcions que els nostres alumnes tenen per a la realització de pràctiques en empreses, no només per la mobilitat geogràfica en si, sinó també per la varietat d'entorns laborals que es presenten a tot Europa. Tot això fa que es reforci la motivació i l'esforç per l'obtenció de l'títol, ja que augura una obertura real a el món laboral. Com a conseqüència, es pretén reduir l'abandonament escolar per falta de motivació davant les alternatives laborals futures. Pel que fa als professors, s'obre una porta a que hi hagi mobilitats per millorar les seves qualitats tècniques, docents i lingüístiques.
 2. Les mobilitats a empreses europees del nostre alumnes milloren la qualitat del nostre ensenyament de Formació Professional. +

Milloren l'ocupabilitat del nostre alumnes, desenvolupen tot tipus de competències transversals i preparen els alumnes per a enfrontar millor a una economia ia un mercat laboral globalitzat. Així mateix, es millora la disposició tant d'alumnes com a professors per treballar a l'estranger, una millora en la relacions laborals i en l'acceptació de la multiculturalitat.

 1. La cooperació internacional és un factor àmpliament positiu en el nostre centre. Per a nosaltres, la possibilitat de realitzar mobilitats amb el Programa és una font de motivació i un valor afegit de qualitat per a aquest tipus d'ensenyaments. Les mobilitats de el programa són molt conegudes arreu del món i permeten que el nostre centre tingui una oferta educativa amb les mateixes prestacions que la d'altres centres del nostre entorn. Dins d'aquestes mobilitats incloem la mobilitat virtual a través d'el desenvolupament de projectes col·laboratius entre professorat amb investigació docent i entre alumnat utilitzant xarxes socials, la plataforma e-twinning i EPALE.
 2. L'Educació Superior oferta en aquest centre pertany a les famílies de Comerç, Informàtica, Hostaleria i Turisme i Administració. Totes aquestes branques van lligades de manera intrínseca a la investigació ia la innovació. Per estar a l'última en els nostres processos formatius, la llei obliga a la realització de pràctiques en empreses. Aquest és un cercle tancat que permet als nostres alumnes estar en entorns de recerca i innovació empresarials. Moltes de les empreses, tant les PIMES com les grans corporacions, a les quals enviem alumnes tenen departaments específics d'R + D + I (recerca, desenvolupament i innovació).
 3. Tota el finançament obtingut de el Programa és transparentment auditada i controlada, i satisfà positivament tots els requeriments de qualitat sobre el finançament requerits per la nostra agència nacional.
El Centre Específic d'Educació a Distància és l'únic centre públic i gratuït de la Comunitat Valenciana amb una oferta completa d'estudis a distància per a adults.

46025799@edu.gva.es

C/ Casa de la Misericòrdia, 34 46014 València 
Tel. 96 120 69 90 extensión 2

Plaça Dr. Berenguer Ferrer, 11 - 46014 València
Tel. 96 120 69 94 extensió 2.