Pla Foment Lector

PEC. Programa Lingüístic

Tal i com recull el Projecte Educatiu de Centre i pel que fa a la llengua de l’escola:

1.3. La llengua de l’escola
L’any 1992, es va implantar un programa d’Immersió Lingüística (PIL) i el valencià ha estat la llengua vehicular des d’aleshores al centre. Durant el curs 2009-2010 es realitza un projecte d’immersió Plurilingüe per a l’educació infantil amb la qual cosa s’introdueix l’ensenyament en anglès des d’INF 4 anys.
Al curs 2012-2013 d’acord amb el Decret de 3 d’agost de 2012, el Consell Escolar del centre aprova el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV) per a les dos línies del centre, fins el curs 2017/2018.

Segons autorització de 7 de maig de 2018, del Director General de política educativa, al llarg del curs 2018/2019, conviuen al centre el PPEV des d’INF3 anys fins PRI2 i el Programa d’Ensenyament Plurilíngüe i intercultural (PEPLI), que des del curs 2019/2020 fins l’actualitat està vigent a tots els nivells impartits al centre.

2.7. Compromís en el procés de normalització lingüística i cultural
Com a centre immers en una societat amb dos llengües co-oficials i en el nostre cas, en un poble al que conviuen sense predomini d’una sobre l’altra, entenem que és la nostra obligació dotar als nostre alumnat del coneixement i nivell suficient com per a desenvolupar-se en els diferents àmbits de la seua vida, en qualsevol de les dues llengües.

Per aconseguir això, hem de fer servir el nostre centre com a model per a que tant alumnat i resta de membres de la comunitat escolar i local. Com que coneixem la mancança de mitjans de comunicació socials que utilitzen el valencià com a llengua vehicular, intentarem compensar aquesta mancança fent del valencià la llengua vehicular dins del nostre centre en tots els àmbits de les nostres relacions amb la comunitat escolar.
En les diferents celebracions que fem al llarg de l’any, potenciarem el coneixement de la nostra història, costums i tradicions i de tot allò que puga trobar-se al nostre entorn i que servisca per augmentar l’estima, respecte i comprensió del nostre poble, la nostra llengua i les nostres tradicions, tenint en sempre en compte que vivim en un mon global i hipercomunicat.
 

Pla per al Foment de la Lectura

El Pla per al Foment de la Lectura (PFL) s’ha d’entendre com una proposta o línia de treball que compren el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies d’un centre educatiu que conflueixen per a promoure el desenvolupament de la competència lectora de manera transversal i de la competència de composició textual en tot tipus de textos (impresos, visuals i audiovisuals) i de suports (analògics, digitals, etc). Els referents del pla han de ser els continguts i els criteris d’avaluació que desenvolupen, des de les diverses matèries, les destreses relacionades amb la competència lingüística, i ha d’incloure, a més, accions al voltant de la dinamització de la lectura i de la gestió i la dinamització de la biblioteca escolar com a espai educatiu, per a desenvolupar la competència informacional.

PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA

5. PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA

5.1. Justificació
5.2. Anàlisi de les necessitats
5.3. Objectius
5.3.1.Objectius generals
5.3.1. Objectius específics
5.3.2.1. Educació Infantil 2n Cicle
5.3.2.2. Primer Cicle Educació Primària 
5.3.2.3. Segon Cicle d’Educació Primària
5.3.2.4. Tercer Cicle d’Educació Primària
5.3.2.5. Amb el professorat
5.3.2.6. Amb les famílies
5.4. Activitats
5.4.1. Activitats adreçades a l’alumnat
5.4.1.1. Alumnat d’Educació Infantil
5.4.1. Alumnat d’Educació Primària
5.4.1.1. Primer cicle
5.4.1.2. Segon cicle
5.4.1.3. Tercer cicle
5.4.2. Activitats adreçades al professorat
5.4.3. Activitats adreçades a les famílies
5.5. Recursos
5.5.1 Recursos materials i d’espais del centre
5.5.1.1 Educació Infantil
5.5.1.2 Educació Primària
5.5.2. Recursos humans
5.5.3. Recursos externs
5.5.4. Recursos online
5.6. Avaluació
5.6.1 Avaluació del Pla de Foment de la Lectura
5.6.2. Avaluació dels hàbits lectors
5.6.3 Avaluació de les competències lectores
5.7. ANNEXOS


El Pla per al Foment de la Lectura (PFL) s’ha d’entendre com una proposta o línia de treball que comprén el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies d’un centre educatiu que conflueixen per a promoure el desenvolupament de la competència lectora de manera transversal i de la competència de composició textual en tot tipus de textos (impresos, visuals i audiovisuals) i de suports (analògics, digitals, etc.). Els referents del pla han de ser els continguts i els criteris d’avaluació que desenvolupen, des de les diverses matèries, les destreses relacionades amb la competència lingüística, i ha d’incloure, a més, accions al voltant de la dinamització de la lectura i de la gestió i la dinamització de la biblioteca escolar com a espai educatiu, per a desenvolupar la competència informacional.

La legislació de referència que concreta les pautes generals per a l’elaboració del Pla, són les que s’estableixen en l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura als centres docents de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa als textos utilitzats, les instruccions d’inici de curs indiquen que  han de ser accessibles (diferents nivells de dificultat, organització i presentació de la informació, format, etc.), no discriminatoris, promoure la igualtat i representar la diversitat existent en la societat perquè tot l’alumnat puga participar-hi i se senta reconegut i representat.
La seua elaboració li correspon a per la comissió de coordinació pedagògica.

 

5.1. JUSTIFICACIÓ

La magnitud del desenvolupament tecnològic en la societat actual, les transformacions i les diferents possibilitats de formes d’accés a la informació, així com la seua digitalització en diferents formats i suports han donat lloc  a un profund canvi en els sistemes de recepció i transmissió de la informació, en el volum d’informació que rebem diàriament i en les pràctiques lectores. Aquesta diversitat i multiplicitat informativa demana més que mai la formació i adquisició d’habilitats i competències lingüístiques i lectores que permeten accedir, valorar i utilitzar de manera eficient el volum d’informació al que ens enfrontem. 

Dins d’aquest context és responsabilitat de la societat en el seu conjunt, del sistema educatiu i sobretot de l’escola donar resposta a aquestes noves demandes, i per tant seguir aprofundint en aquells processos d’aprenentatge que incideixen en el desenvolupament d’habilitats i competències lingüístiques i lectores, ja que són la base per l’adquisició del coneixement i de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Per això, pensem que, és essencial formar a les xiquets i xiquets en hàbits de lectura basats en competències lectores sòlides, en l’alfabetització en tecnologies i nous llenguatges.

Així mateix, tal i com recull l’Orde 44/2011 de 7 juny, la lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constituïx un factor clau per a conduir l’alumnat a l’èxit escolar; per això, la importància que la lectura es troba present en totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum al llarg de les diferents etapes educatives. En aquest sentit, els centres educatius juguem un paper essencial en el foment d’actituds positives entorn de la lectura i la seua capacitació, ja què som, a més, institucions determinants que podem vertebrar projectes globals de lectura a través de l’elaboració d’un pla adaptat i sistemàtic d’actuacions.
Des del centre hem potenciat el treball de la Biblioteca com a eix vertebrador de la majoria de les activitats relacionades amb el foment lector, i són també moltes les activitats que es realitzen tant a nivell de cicle com de tutoria, però ara ens cal anar un pas més enllà i plasmar per escrit tot aquest treball, per a què aquest propòsit forme part dels trets d’identitat del centre, i s’incloga en el PEC, mitjançant l’elaboració d’aquest Pla de Foment Lector, que no sols ens servira com guia, sinó també per al seguiment i avaluació de la tasca realitzada.

Considerem importantíssim en aquesta tasca la implicació de la família. Els pares i mares han de conèixer la necessitat de crear uns bons hàbits lectors en els seus fills i filles, i han de ser models per a ells d’hàbits lectors i de la importància de la lectura. 

 

5.2. ANÀLISI DE LES NECESSITATS

Durant el curs 2011-12 es va elaborar un formulari on-line, per tal d’avaluar els hàbits lectors del nostre alumnat així com les seues preferències i gustos lectors. Amb aquest qüestionari pretenem extraure informació referent si al nostre alumnat li agrada llegir, què els agrada llegir, si van a la biblioteca i quines són les activitats que realitzen al centre al voltant del foment lector que prefereixen. I va servir de base per a la realització del primer PLA DE FOMENT LECTOR del centre, aprovat el 28 de novembre 2011.

Al llarg dels cursos el projecte ha anat creixent i consolidant-se fins a l’actualitat. Com desenvoluparem més endavant han sorgit noves activitats de foment lector com el Bibliopati, els Baguls Lectors, la secció de Els i les  autores de Botànic Calduch, a la biblioteca, contes cooperatius intercicles…

Els resultats de les respostes d’aquest qüestionari es troben al ANNEX 1, d’aquest Pla. 

 

5.3. OBJECTIUS

5.3.1 OBJECTIUS GENERALS

 1. Fomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.
 2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum.
 3. Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudiment.
 4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura.
 5. Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suports impresos com en suport digital i audiovisual.        
 6. Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la informació.
 7. Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents i adequar-les als objectius i actuacions arreplegats en el pla.
 8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura.
 9. Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en  l’alumnat.

 

5.3.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS

5.3.2.1. Educació Infantil 2n Cicle

 • Anar ampliant progressivament el vocabulari. 
 • Iniciar l’aprenentatge lectoescriptor. 
 • Despertar interès per els llibres i tenir cura del seu ús. 
 • Participar de les activitats del foment de la lectura. 
 • Utilitzar la biblioteca d’aula i del centre. 
 • Comprendre i reproduir alguns textos orals de tradició culturals i actuals valorant-los i mostrant interès cap a aquests. 
 • Mostrar iniciativa i interès per participar en situacions comunicatives.
 • Representar l’argument del conte o d’algun detall a través de l’expressió escrita, corporal o plàstica. 

 

5.3.2.2. Primer Cicle Educació Primària 

 • Despertar l’interès i el gust per la lectura a través de diferents tipus de textos (contes, endevinalles, poemes…)    Interessar-se per la lectura com font d’informació, de plaer, de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i saber…
 • Augmentar la comprensió, el vocabulari i l’ortografia de l’alumne a través de la lectura.
 • Ser capaç de contar una història o expressar la seua idea principal després de haver-la escoltat o llegit.
 • Relacionar les pròpies vivències i coneixements amb la informació de les lectures realitzades.
 • Reconèixer els elements estructurals bàsics de textos narratius (personatges, accions, seqüència…).
 • Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula.
 • Utilitzar el llenguatge com instrument de comunicació oral i escrita, millorant així la seua competència comunicativa.
 • Desenvolupar l’habilitat lectora: descodificació correcta, lectura mental, entonació i ritme adequats…
 • Redactar textos breus d’estructura i intenció diversa (narracions, descripcions…) seguint un model donat.

 

5.3.2.3. Segon Cicle d’Educació Primària

 • Ampliar la seua competència en l’expressió i comprensió dels missatges orals i escrits, adequant-se als diferents contextos.
 • Ampliar progressivament el camp visual.
 • Desenvolupar l’agudesa perceptiva visual per a discriminar bé la forma de les paraules i seguir les línies.
 • Llegir correctament distints textos respectant els signes de puntuació i l’entonació, les pauses i l’expressivitat.
 • Promoure la lectura silenciosa i sense gesticular. 
 • Utilitzar la lectura per ampliar el vocabulari i millorar la comprensió i l’ortografia.
 • Realitzar lectura comprensiva de diferents textos i respondre preguntes relacionades amb dita lectura. 
 • Realitzar síntesi al voltant de la lectura realitzada destacant els aspectes més importants com ara el personatge principal, el temps, l’espai, el desenllaç…
 • Relacionar allò llegit amb les seues pròpies experiències, idees, sentiments…
 • Desenvolupar l’esperit crític que els servirà per a seleccionar o rebutjar obres que els siguen més o menys atractives.
 •  Gaudir amb la lectura de manera lúdica i recreativa, i que això els ajude a adquirir hàbits que asseguren la seua continuïtat en edats posteriors.

      

5.3.2.4. Tercer Cicle d’Educació Primària

 • Ajudar a descobrir la lectura com a una forma de plaer i diversió. 
 • Participar en iniciatives promogudes des de la biblioteca del centre i institucions que animen a l’alumnat a llegir. 
 • Llegir  diàriament a classe amb fluïdesa i entonació adequada. 
 • Descobrir els diferents gèneres literaris. 
 • Millorar les capacitats comunicatives, augmentar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta. 
 • Comprendre els textos llegits i ser capaços de resumir-los coherentment.
 • Publicar en el blog del cicle alguns treballs.
 • Proposar omplir una fitxa de lectura per cada llibre llegit .
 • Publicar en el blog del cicle en l’apartat “llegir és bo” la crítica del llibre que es vol recomanar.
 • Adaptar narracions, fent “àudio-contes” i “vídeo-contes” per compartir en la resta de cicles.
 • Recitar poemes.

 

5.3.2.5. Amb el professorat

 • Participar en l’elaboració del Pla de Foment Lector anual del centre aportant idees.
 • Realitzar una avaluació del Pla de Foment Lector Anual en finalitzar el curs escolar i redactar les propostes de millora que s’inclouen a la memòria.
 • Informar-se sobre la lectura infantil i juvenil: tècniques per millorar-la, biografia, autors i autores, publicacions, tendències…
 • Fomentar la lectura per plaer i per formació continua entre el professorat. Amb la realització d’activitats d’animació a la lectura per a aquest sector.    

5.3.2.6. Amb les famílies

 • Apropar a les famílies a la lectura per tal de ser models lectors del fills/es.
 • Sensibilitzar sobre la importància  del temps de lectura, visitar biblioteques,…. com una activitat d’oci familiar i temps de qualitat en família.
 • Oferir o donar a conèixer a les famílies les diferents ofertes culturals i recursos que disposen dins els seu entorn més immediat.
 • Fomentar la lectura en les famílies com a models lectors per als xiquets i xiquetes de l’escola.

 

5.4. ACTIVITATS

5.4.1. ACTIVITATS ADREÇADES A L’ALUMNAT

5.4.1.1. Alumnat d’Educació Infantil

 • Taller de conte: es realitza durant tot el cicle d’Ed. Infantil. A cada nivell i en cada trimestre es realitza una activitat diferent.
 • Infantil 3 anys: “L’hora del conte”
  Durant una sessió setmanal la mestra conta als xiquets/es un conte alguns clàssics i altres no per captar millor la seva atenció. Per contar aquest conte la mestra es fa ajudar amb diferents suports i materials: disfresses, barret, varetes màgiques, pissarres magnètiques…
  Una vegada contat el conte de vegades aquest queda registrat a una fitxa on pinten un dibuix del conte i altres vegades es fa alguna manualitat al voltant d’ell com màscares, llaços, titella… I altres vegades simplement es conta el conte durant vàries sessions per a que al final els xiquets acaben escenificant-lo.
 • Infantil 4 anys: “Conte Contat”
  La mestra conta un conte no clàssic ajudada sempre amb el llibre. Altres vegades en vegada de contar el conte, simplement el llegeix per a les xiquetes i xiquets i així treballar l’escolta activa del conte i anar ampliant vocabulari i estructures gramaticals.
  S’incideix també molt en les fórmules pròpies del conte tant d’inici “Hi havia una vegada…” com d’acabament “Conte contat ja s’ha acabat”.
  Després aquesta activitat queda registrada en una fitxa on els xiquets i xiquetes escriuen el títol del conte i fan un dibuix sobre ell. A final de curs s’ajunten i es fa un llibre dels nostres contes.
  De vegades aquesta activitat té una continuació a Ed. Infantil 5 anys, fan el dibuix i escriuen el títol.
 • Infantil 5 anys: “Inventem contes I”
  Entre tots els xiquets i xiquetes de classe inventem un conte a nivell col·lectiu. Decidim quin són els personatges, que van a fer, que va a passar en cada moment, en quin lloc transcorrerà la història, i el desenllaç del conte.
  Poc a poc cada alumne/a va elaborant un dossier del conte fins a acabar tenint un conte per escrit el qual podran compartir amb la seva família i amics.
  En altres ocasions aquest conte es registrarà de forma digital.
 • “Inventem contes II”
  La mestra proposa a xiquets i famílies inventar un conte col·lectiu.
  En la reunió d’inici de curs la mestra explica a les famílies que durant el curs els dimecres un/a xiquet/a s’endurà a casa un bloc on hi ha fulles de colors i on haurà completar el conte. La primera fulla la realitza la mestra on inicia el camí del conte amb la fórmula “hi havia una vegada un castell” a partir d’ací s’inventa el conte.
  Per fer-lo han de llegir el conte fins ho va deixar l’últim xiquet i continuar amb la història com cadascú vol fent un dibuix i explicant el xiquet per escrit que és el que passa i deixant un camí obert per a que ho continue el següent xiquet/a. Aquesta fulla poden decorar-la per fer més artístic el nostre conte. El xiquet porta a classe el conte i comença a contar-lo als companys des de el principi, després explica la seva fulla i diu “I ara…” a partir d’aquest moment queda oberta tot un temps de reflexió, de elaboració de diferents hipòtesis, d’anticipació, de debat… tot a l’assemblea en conversa oral i respectant el torn de paraula i respectant les opinions totes vàlides dels seus companys/es. A final de curs quan ja tots els xiquets/es han tingut l’oportunitat de treballar el conte, tenim “Un conte inventat”.
 • “Inventem contes III”
  Altres vegades s’inventen contes per llevar pors i treballar sentiments positius.
 • «La mascota de classe»
  Cada classe té una mascota de peluix. Aquesta mascota és viatgera i vol anar a casa de tots els xiquets/es de la nostra classe però com que no pot estar en totes les cases a la vegada, cada divendres visitarà la casa d’un xiquet/a de classe. Per anar més còmoda aquesta mascota viatja dins d’una motxilla o caixa acompanyada sempre d’un llibre per anar completant el seu diari viatger.
  El xiquet/a que s’emporta a casa la mascota de classe ha de realitzar durant uns dies moltes activitats sempre amb ella i anar fent fotos, les quals anirà enganxant en el diari i anar anotant que és el que ha fet amb ella. Després podrà decorar la full com millor li parega.
  El dilluns quan torna a classe el xiquet/a juntament amb la mascota expliquen als i les companyes on han anat i si ho han passat molt bé. Així a final de curs tindrem completat el diari de viatge de la nostra classe.
  Per escollir el xiquet/a que li toca la motxilla, fem un sorteig públic amb els noms dels xiquets de classe.
 • «Llibre viatger»
  Aquest projecte es treballa a INF4 i INF5 anys al llarg de tot el curs. Augmentant progressivament el grau de demanda i dificultat amb el curs.
  A INF4 anys cada setmana un xiquet/a s’emporta a casa una maleta viatgera que inclou un llibre sorpresa i un bloc de dibuix amb les instruccions del treball a realitzar. El llibre arriba a casa on els pares i mares els conten al xiquet/a i després aquest realitza un dibuix sobre el conte al bloc de dibuix i el decora amb diferents tècniques plàstiques (gomets, purpurina, papers…)
  El dilluns quan arriba a classe el xiquet/a conta el conte a la resta dels companys i a continuació mostra a tots el seu treball creatiu.
  Per l’elecció del xiquet/a que s’emporta el llibre cada divendres, la mascota de la classe sempre deixa unes lletres amb el nom del xiquet/a que s’ha d’endur la maleta viatgera. La mestra les ensenya i entre tots endevinem de quin xiquet/a es tracta.
  A INF5 anys el llibre viatger es treballa durant tot el curs i totes les setmanes.
  A classe, l’alumnat té un lactòmetre on apareixen tots el llibres de l’activitat, i són ells els que decideixen cada divendres quin conte volen emportar-se a casa. Una vegada triat el llibre es fica dins d’una carpeta juntament amb un àlbum de cromos del llibre viatger. Els xiquets/es cada setmana s’emporten el llibre a casa i junt amb els pares i mares lligen el conte i completa el cromo del llibre amb el títol, dibuix i escriuen una frase o dos del conte. Després agafa l’àlbum de cromos i busca el lloc corresponent on enganxar el seu cromo. Al final de curs es tindrà tot l’àlbum de cromos del llibre viatger ple.
 • Treball animació lectora
  A classe treballem l’animació lectora a través de dites, cançons, poemes, embarbussaments… Moltes vegades aquestes queden registrades en un full amb diferents tècniques plàstiques i a final de curs s’ajuntem per fer el llibre de poemes o de dites.
 • Projectes de treball d’un conte
  Algunes vegades es realitzen en 3, 4 i 5 anys xicotets projectes de treball sobre un conte. Entre tots i totes decidim quin conte volem treballar i a partir d’ací comença el projecte de treball amb tots els elements propis: què sabem, què volem saber, recerca d’informació, personatges, roba, estructura del conte, creació del propi conte en diferents fitxes, col·laboració de les famílies…
 • Teatre
  Tots els cursos a nivell de tot el cicle d’Educació Infantil fem una activitat de teatre. Una companyia de teatre ve a l’escola, o be ens desplacem algun teatre/auditori a fer l’activitat. L’actuació la realitzen mitjançant titelles.
 • Educació en valors i emocions. Contes de valors, sentiments i emocions
  Contes seleccionats on tracten temes molt concrets com les emocions per saber identificar-les i poder actuar sobre elles.
 • Biblioteca d’aula
  Dins de cada aula tenim el racó de la biblioteca. Els xiquets/es poden fer-ne ús en diferents moments del dia a mirar i llegir contes.
 • Setmana del llibre
  Alumnat de diferents cicles d’Educació Primària van a Educació Infantil i fan animació lectora realitzant diferents activitats com lectura, escenificació de contes amb ajuda de titelles, realització d’un conte comú internivell, contacontes…
 • Racó del projecte
  Lloc on es situem tots els llibres, contes, revistes, diaris… que els xiquets/es van aportant sobre el projecte que estan estudiant i que ens serveix com a font de consulta per l’elaboració del Projecte de Treball.

 

5.4.1. Alumnat d’Educació Primària

A més de les activitats assenyalades al present Pla de Foment Lector en el moment de la seua redacció, s’han incorporat d’altres al llarg dels cursos següents a la seua aprovació, altres s’han ampliat a més cursos i cicles i algunes d’elles s’han adaptat i/o millorat. Volem recollir en aquest punt algunes d’aquestes activitats.

 • Préstec de llibres
  L’alumnat, quinzenalment acudeixen a la biblioteca de centre, per escollir un llibre per llegir a casa. Cada grup té una sessió setmanal per al préstec, on estan tutoritzats per un membre de la Comissió de la Biblioteca, que els assessora i realitza el préstec.
 • Els i les autores del Botànic
  Secció a la biblioteca on trobarem les produccions literàries realitzades per l’alumnat del centre i que estan destinades al préstec.
 • Participació en els premis literaris SAMBORI
  Cada curs hi participen tots els grups d’Educació Primària, realitzant un conte individual. Posteriorment es selecciona un de cada grup per a participar al concurs.
 • Radioactivitat
  Tots els grups d’Educació Primària, junt INF 5 anys, participen en el projecte de la Radioactivitat (activitat promoguda des de la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, on al voltant d’un tema general cada grup prepara la seua aportació per a la gravació final d’un programa de ràdio, es cerquen i es treballen cançons, poesies, escrits d’interès, realitzen entrevistes… o fins i tot recreen un concurs radiofònic. Una vegada les activitats estan enllestides, al llarg d’un mati es realitza la gravació amb un equip d’alguna emissora de ràdio (Ràdio Vila-real, Onda cero), i posteriorment s’emet.
 • Setmana cultural
  Al llarg d’una setmana, a prop del dia del llibre (21 d’abril) es realitzaran diferents activitats amb un tema de referència, que cada curs va canviant la poesia, les pel·lícules, les endevinalles, els valors, personatges il·lustres de vila-real… al voltant del tema a tractar durant el curs giraran tant els concursos literaris, treballs d’aula, la radioactivitat… o els festivals de fi de curs si el tema així ho permet.
 • Dia de la Música
  Dins de la setmana cultural dediquem un dia a la música, en que tot l’alumnat que estudia aquesta disciplina fora del centre fa audicions amb el seu instrument, acompanyat, si és el cas de poemes i narracions breus al voltant del tema tractat.
 • Bibliopati
  Projecte iniciat al curs 2016-2017 amb la finalitat no sols lectora sinó també de millorar la convivència durant el temps de pati, oferint més possibilitats d’activitats a realitzar.

 

5.4.1.1. PRIMER CICLE

 • Visita a la biblioteca del barri
 • Cada curs, des de l’ Ajuntament es programa una eixida a la biblioteca del barri per tal que l’alumnat conega el seu funcionament.
 • Elaboració literària
  Redacció i composició de narracions, poemes per a concursos com el Sambori o el Premi Sant Jordi de poesia i dibuix, organitzat per l’ AMPA del centre.
 • Assistència a l’escenificació d’un conte
  Realitzat per alumnat dels nivells superiors dirigit a l’alumnat del 1r cicle.
 • Presentació del funcionament de la biblioteca a l’alumnat de 1PRI
  Al ser el primer curs que en fa ús, se’ls explica el funcionament del préstec de la biblioteca de centre.
 • Treball de textos i formats diferents
 • Per tal de motivar l’ lumnat també es treballen endevinalles, poemes, rodolins, embarbussaments…
 • Conte cooperatiu
  Juntament amb INF5 anys i dins de les activitats de transició a l’etapa d’Educació Primària al llarg de la Setmana Cultural.

5.4.1.2. SEGON CICLE

 • Lectura
  En cadascuna de les àrees curriculars sempre dediquem un temps diari a la lectura, tant silenciosa com de viva veu, així com individual i col·lectiva.
 • Comprensió lectora
  Tenim un llibre específic de lectura, “Pluja de lletres”, on l’alumnat, a més de la pràctica de la lectura treballen la comprensió lectora.
 • La poesia
  Es treballa la poesia, triant una poesia al mes i realitzant un recull d’aquest estil literari, que servirà d’enllaç per la nostre projecte envers del dia del llibre.
 • Treball sobre un llibre
  Cada curs el segon cicle tria un títol per a a la seua lectura dins i fora de l’aula i que culmina amb la realització d’una activitat d’animació lectora amb la visita dels i les autores.
 • Realització d’un llibre
  A PRI3 i PRI4 es realitza un llibre col·lectiu, amb les produccions literàries de cada alumne/a.
 • Treball de textos i formats diferents
  Per tal de motivar l’alumnat també es treballa el còmic, els embarbussaments, endevinalles, redolins, lectures dramatitzades …

5.4.1.3. TERCER CICLE

 • Lectura
  Es llig a diari, interiorment o en veu alta.
 • Concurs de lectura en veu alta
  A nivell intern les classes del tercer cicle realitzen un concurs de lectura dramatitzada en els que els/les propis/es companys/es seleccionen els seus representants per al concurs a nivell local, organitzat per l’Associació Cultural Socarrats.
 • Lectura en veu alta als nivells inferiors
  Com a pràctica per al concurs esmentat adés, l’alumnat prepara lectures per a compartir-les amb l’alumnat més menut.
 • Comprensió lectora
  A més a més de fer les activitats de comprensió lectora de cada llibre de text, quan es fa el préstec de biblioteca, es convida a l’alumnat a omplir una fitxa on consta, entre altres coses, un resum i un comentari personal.
 • La poesia
  Treballarem la poesia coneixent diversos autors i els seus poemes. L’alumnat escriurà poesies i també aprendrà a recitar aquest tipus de text. Es proposa fer un recital poètic a la Setmana Cultural.
 • Treball de textos en el blog del cicle per tal de motivar l’alumnat es passaran treballs al blog per compartir públcament.
 • Concurs literari Sant Jordi
  Activitat literària al voltant de la redacció/creació d’un poema sobre una temàtica concreta (l’escola, valors, personatges…). Els millors treballs de cada classe són publicats a l’agenda escolar del proper curs. Organitza AMPA del centre.
 • Visita de l’autor/a
  Activitat d’animació lectora realitzada per l’autor/a del llibre que s’ha treballat a la classe de valencià

 

5.4.2. ACTIVITATS ADREÇADES AL PROFESSORAT

 • Biblioteca de mestres
  La biblioteca del centre compta amb un apartat destinat per al claustre on poden trobar diferents llibres sobre el desenvolupament de la seua tasca pedagògica, l’exercici de la tutoria, etc.
 • Apartat de novetats
  A la sala de mestres s’exposen les novetats bibliogràfiques que s’incorporen a la biblioteca de mestres.
 • Activitats encaminades al foment lector
  Coincidint amb el treball de la poesia a les aules, estem preparant per al claustre la realització d’una activitat lúdica i de cohesió de grup al voltant de la poesia. Es tracta del Poeta invisible, on cada membre del claustre durant la setmana cultural s’encarregarà de fer arribar anònimament a un altre company/a diferents poemes.
 • Activitats de formació contínua
  Des de la direcció d’estudis del centre es fa arribar a tots els membres del claustre les activitats formatives que es convoquen des de les diferents institucions i administracions.

 

5.4.3. ACTIVITATS ADREÇADES A LES FAMÍLIES

 • Activitats de l’escola de mares
 • Tallers, xarrades, eixides en família
 • Préstec biblioteca
  Els pares i mares del centre tenen a la seua disposició un apartat de la biblioteca amb diferents materials bibliogràfics per ajudar-los en l’educació i la criança dels fills, i altres per tal de potenciar el gust per la lectura i servir de models lectors per als fills.
  Al llarg del curs disposaran d’un horari per al préstec de llibres on  amés podran rebre assessorament.
 • Annex 4 Biblioteca pares i mares
 • Informació i sensibilització
  A l’inici del curs en les reunions de pares i mares, els i les tutors/es informaran als pares i mares de la importància de la lectura i de com treballar-la des de casa.
  Es repartirà entre els pares i mares de primària el full: Decàleg per a fer bons lectors i lectores, realitzat des de la biblioteca del centre.
  (Annex 2)

5.5. RECURSOS

5.5.1 RECURSOS MATERIALS I D’ESPAI DEL CENTRE

5.5.1.1 Educació Infantil

 • Racó de la biblioteca
  A les aules d’Educació Infantil comptem amb una xicoteta biblioteca d’aula que funciona a mode de racó. És aquest el primer contacte amb l’espai per a la lectura d’una manera lúdica i on a més d’apropar-los a la lectura, aprenen a valorar els llibres, a respectar-los, recollir-los… i sobretot estimar-los. En aquest espai trobem llibres amb imatges, contes, llibres amb text (paraules, xicotetes frases en lletra de pal i/o lligada en el cas dels grups de 5 anys), i llibres i contes que porten els mateixos alumnes de casa relacionats amb el tema/projecte que estan treballant a classe.
 • Aula d’informàtica
  El centre disposa a l’edifici d’Educació Infantil un aula amb 14 ordinadors en xarxa. És un espai adaptat per als més menuts. A més de treballar habilitats d’ús dels ordinadors, es reforcen aprenentatges de l’aula, i es fan activitats d’animació lectora, mitjançant activitats interactives per reforçar  la lectoescriptura.
 • Pissarres Digitals Interactives
  El centre disposa d’una PDI situada al Hall de l’edifici d’Educació Infantil i una a cada aula, utilitzada tant per a realitzar en xicotet grup activitats educatives, com en gran grup per a visualitzar pel·lícules i presentacions de contes populars, actuals …

5.5.1.2 Educació Primària

 • Biblioteca d’aula
  ​​​​​Les aules de PRI1 i PRI2 tenen un espai per a la biblioteca d’aula, on els i les alumnes poden trobar llibres adaptats a la seua competència lectora. Trobem llibres tant en valencià com en castellà. La biblioteca de l’aula és un recurs que s’utilitza en diferents ocasions i temps, com a eina d’ampliació de coneixements, com a recurs per a l’atenció a la diversitat i inclús com activitat per a gaudir de la lectura durant els dies de pluja on els alumnes romanen dins les aules durant el temps de lleure.
 • Biblioteca de centre
  La biblioteca del centre és un espai viu, des d’on no sols es realitza el préstec a tot l’alumnat d’Educació Primària i als pares i mares del centre, sinó que a més es coordinen i plantegen nombroses activitats d’animació lectora.
  Annex 3: Projecte Biblioteca
 • Recursos informàtics, molt valuosos a l’hora de programar i realitzar activitats de foment lector.
  • Aula d’informàtica amb 28 equips en xarxa i un servidor, tots amb accés a Internet.
  • Equip multimèdia a cada aula format per ordinador per a ús dels i les docents, projector, pantalla i equip de so.
  • Pantalles multimèdia tàctils a les aules de PRI6, PRI5 i PRI4, que en els pròxims tres cursos s’ampliaran a totes les aules.
 • Pissarra Digital Interactiva a la UECIL

              

5.5.2. RECURSOS HUMANS

 • Equip de mestres de la Biblioteca de centre
  L’equip de mestres que desenvolupen el projecte de la biblioteca esta format per:

  • Estíbaliz Sevillano Sayas
  • M Carmen Ayet García / Juan Bautista Valverde Garcés
  • Ana Pitarch Sánchez
 • Comissió Pla de Foment Lector
  Formada per:

  • Equip mestres biblioteca
  • Coordinadors/es de cicle
  • Director/a
  • Cap d’estudis
 • El paper de la família
  Les famílies tenen un paper fonamental dins d’aquest projecte, donat que els xiquets i xiquetes aprenen del que diem els adults, però també allò que fem. És molt important crear uns bons hàbits lectors, i aquest hàbit comença en casa.
  Les famílies han de ser MODELS, i per a ser-ho els hem de donar recursos, facilitar-los també el contacte amb la lectura. Per això, des de fa uns anys realitzem préstec de biblioteca als pares del nostre centre. Oferint-los llibres que els podem ajudar per a l’educació i criança dels seus fills, i també altres per a gaudir de la lectura. I sobretot oferint-los llibres en valencià.

5.5.3. RECURSOS EXTERNS

 • Biblioteca Municipal
 • Biblioteca de Barri
 • Altres centres escolars

      
5.5.4 RECURSOS ON-LINE

Alguns dels recursos utilitzats fins ara han sigut:

 • NASCUTS PER LLEGIR: Projecte de salut i cultura per promoure la lectura en la primera infància.  http://www.nascutsperllegir.org/
 • GUIA DEL CÒMIC: Totes les novetats al voltant del món dels còmics, concursos, activitats,… http://www.guiadelcomic.es/
 • MÚSICA DE POETES: espai virtual per a la música i la literatura, per a conèixer les cançons que músics catalans han fet amb els nostres millors poetes, realitzat per la UOC (Universitat Oberta Catalunya). http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/
 • Aquests recursos, evidentment estan en constant actualització.
 • Espai web de la biblioteca escolar a la web del centre: page.unknown

5.6. AVALUACIÓ

5.6.1 AVALUACIÓ DEL PLA DE FOMENT LECTOR

Al finalitzar el curs lectiu es realitzarà una avaluació del Pla de Foment Lector en el qual s’avaluaran els següents aspectes:

 • Les activitats programades
  • S’han realitzat les activitats programades
  • Desenvolupament, coordinació, etc.
  • Grau de satisfacció, de compliment d’expectatives, grau d’assoliment dels objectius proposats.
  • Propostes de millora.
 • Els objectius proposats en el Pla de Foment Lector
 • Participació i implicació de la Comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies)

Les dades relatives a aquesta avaluació s’inclouran en la memòria de final de curs.

5.6.2. AVALUACIÓ DELS HÀBITS LECTORS

L’avaluació online realitzada aquest curs sobre els gusts i els hàbits lectors dels nostres alumnes per poder valorar i conèixer si aquests van millorant amb el pas dels cursos.

5.6.3 AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES LECTORES

Al llarg el curs i dins de cada tutoria, s’avaluaran trimestralment les competències lingüístiques: velocitat lectora, comprensió lectora, expressió oral i escrita, etc

5.7. ANNEXOS

 • I. RESULTATS DE L’ENQUESTA A L’ALUMNAT
 • II.  DECÀLEG PER ALS PARES I MARES
 • III. PROJECTE BIBLIOTECA DE CENTRE
 • IV. BIBLIOTECA DE PARES I MARES

Aquest Pla de Foment Lector va estar aprovat pel Consell Escolar del centre el 28/11/2011.

Data d’actualització del Pla de Foment Lector 27/06/2018
Data aprovació per a la inclusió del nou PEC: 14/maig/2020

ANNEX 1
RESULTATS QÜESTIONARI BIBLIOTECA

 • Et regalen llibres? 
 • Quins llibres de consulta utilitzes a casa? 
 • Els meus llibres preferits 
 • Quin tipus de llibres són els teus preferits ?

 

ANNEX 2
DECÀLEG PER A FER BONS LECTORS
“Decàleg per a mares i pares”

Deu principis imprescindibles per a crear bons i bones lectors i lectores

 1. DONAR EXEMPLE
  Els/les adults/es som un model de lectura per als xiquets i xiquetes. Llegim al seu davant, gaudim llegint.
 2. ESCOLTAR
  En les preguntes dels xiquets i les xiquetes està el camí per a seguir aprenent. Estiguem atents/es als seus dubtes.
 3. COMPARTIR
  El gust per la lectura s’encomana llegint junts/es. Llegim contes, contem contes…
 4. PROPOSAR, NO IMPOSAR
  És millor suggerir que imposar. No tractem la lectura com una obligació.
 5. ACOMPANYAR
  El recolzament familiar és necessari a totes les edats. No els deixem sols/es quan, aparentment, no saben llegir.
 6. SER CONSTANTS
  Tots els dies hi ha que reservar un temps per llegir. Busquem moments relaxats amb bona disposició per a la lectura.
 7. RESPECTAR
  Els lectors tenen dret a triar. Estem pendents dels seus gusts i de com evolucionen.
 8. DEMANAR CONSELL
  El col·legi, les biblioteques, les llibreries seran excel·lents aliats. Fem-ne una visita.
 9. ESTIMULAR, ENCORATJAR
  Qualsevol situació pot proporcionar-nos motius per arribar als llibres. Deixem llibres abellidors sempre al seu abast.
 10. ORGANITZAR-SE
  La desorganització pot estar renyida amb la lectura. Ajudem a organitzar-se el seu temps, la seua biblioteca, el seus jocs…

 

ANNEX 3
PROJECTE BIBLIOTECA

*Cada curs es realitza una concreció atenent els horaris i el personal docent disponible

1. Introducció

Al curs 2004/2005, el projecte de la biblioteca escolar va fer un pas endavant per a la seua consolidació, remodelant-se la biblioteca i informatitzant el fons bibliogràfic, el qual no ha parat d’enriquir-se, dedicant una part al préstec per als pares i mares.

El pla d’actuació de la biblioteca contempla uns objectius consolidats per tal de fomentar la lectura, contemplats al Pla Lector de Centre.

A més de les responsables de la biblioteca, l’equip que atén la biblioteca el formen tres mestres que desenvolupen funcions com:    • Fitxar els nous llibres, organitzar físicament l’espai, proposar la compra de nou material o donar-lo de baixa i replegar els suggeriments dels usuaris.

 • Coordinar els préstecs i devolucions dels llibres.Informar de les novetats i organitzar activitats per potenciar la lectura.
 • Ajudar en la programació i realització de les activitats trimestrals.
 • Cada grup té assignada una sessió setmanal pel préstec i devolució de llibres.
 • Desenvolupar activitats dirigides tant a alumnes, mestres i famílies.
   

Equip docent responsable actual:

 • M Carmen Ayet García / Juan Bautista Valverde Garcés
 • Ana Pitarch Sánchez
 • Estíbaliz Sevillano Sayas

L’horari de préstec i coordinació s’estableix cada curs d’acord amb els horaris generals i particulars del centre

2. Objectius
Els objectius fonamentals són:

 • Dinamitzar l’ús de la biblioteca tant per part de l’alumnat com  del professorat i dels pares/mares
 • Organitzar fons documentals
 • Implicar als cicles en l’ús de la biblioteca, tant per fer treball amb l’alumnat com per fomentar el préstec per part dels pares i les mares.

3. Activitats

Les activitats estaran dividides en quatre parts:

 • Les adreçades a l’alumnat.
 • Les adreçades al professorat.
 • Les adreçades a l’escola de mares i pares
 • Les adreçades al manteniment i millora del funcionament de la biblioteca

3.1. ACTIVITATS ADREÇADES A L’ALUMNAT

Adreçades a tots els nivells però tenint en compte les característiques i necessitats de cada edat/curs

3.1.1. 1r trimestre

 • Reunió equip per a plantejar el curs i revisar i renovar el projecte.
 • Presentació, explicació funcionament i visita guiada a l’alumnat de PRI1
 • Confecció dels carnets de l’alumnat de primer i nouvinguts.
 • Expurgo de volums antics
 • Préstec setmanal de llibres
 • Continuar l’activitat del «Bibliopati» en dimarts i divendres.
 • Recuperació de volums en préstec «expirat» del curs anterior.

3.1.2. 2n trimestre

 • Préstec setmanal de llibres.
 • Exposició de nous volums a la secció de novetats.
 • Recollida de propostes de compra de volums suggerits per l’alumnat.Radioactivitat: distribució de les tasques als diferents cicles i gravació del treball final.

3.1.3. 3r trimestre

 • Préstec setmanal de llibresAnimació lectora amb un concurs de lectura en veu alta adreçat a l’alumnat de PRI5 i PRI6. Participació en un certamen organitzat per l’Associació Cultural «Socarrats»
 • Programació i realització de les activitats de la setmana cultural amb temàtica d’inclusió i música. Per exemple La inclusió socio-educativa mitjançant la música: «Inclou-musica’t», o «Do, re, mi… inclusió»
 • Projecte cooperatiu «Fem un conte» realitzat a la setmana cultural per l’alumnat INF5, PRI1 i PRI2 (Treball conjunt amb les tutories)
 • Participació en el concurs literari Sant Jordi, organitzat per l’ AMPA.
 • Visita dels/les autors/es (per concretar)
 • Recuperació de volums prestats al curs vigent.
 • Cloenda biblioteca.
 • Reunió final de l’ equip per valorar la tasca feta a la biblioteca i revisar les devolucions.

3.2. ACTIVITATS ADREÇADES AL PROFESSORAT DEL CENTRE

 • Informació sobre qualsevol tema referent a la biblioteca
 • Divulgació i exposició dels nous exemplars de la biblioteca tant d’ús exclusiu del professorat com  l’alumne que puga tenir interès didàctic: noves metodologies, igualtat de gènere, inclusió educativa, noves corrents pedagògiques, monogràfics al voltant de la diversitat… etc
 • Atenció als suggeriments de compra fetes pel professorat .
 • Realització d’algunes activitats de foment lector per al professorat, a la saleta de mestres, aprofitant alguns esdeveniments (Sant Valentin,dia de la pau, dia de la dona), consistents en triar bibliografia sobre el tema i exposar-la a la saleta de mestres, on hi ha un full de registre de préstec a l’abast del professorat.
 • Realitzar alguna activitat lúdica-divulgativa al voltant dels volums adquirits el passat curs adreçada als-les mestres del centre.
 • Realitzar un catàleg bibliogràfic amb les novetats i títols d’interès per a la secció «biblioteca» de la web del centre.

3.3. ACTIVITATS ADREÇADES A L’ESCOLA DE MARES/PARES.

 • Activitat de benvinguda i animació lectora encaminada a potenciar la  participació activa i ús de la biblioteca per part dels mares-pares.
 • Préstec setmanal a tots els pares i mares del nostre centre, així com orientació i suggeriments encaminats a facilitar dit préstec. Aquest curs es disposarà de dues sessions: de 15:30 a 16:15 i de 16:15 a 17h; coincidint amb les sessions dels tallers de l’escola de Pares i mares.
 • Atendre a les necessitats i recomanacions de compres.
 • Exposició de les novetats de la secció de «Pares i mares» en l’expositor de la biblioteca.
 • Realitzar un catàleg bibliogràfic amb les novetats i títols d’interès per a les famílies a la secció «biblioteca» de la web del centre.
 • Promoure activitats d’animació lectora realitzades per l’alumnat cap a les mares i pares.

3.4. ACTIVITATS D’INFRAESTRUCTURA I MANTENIMENT

 • Confeccionar i lliurar els nous carnets a l’alumnat nouvingut i renovació dels deteriorats.Compra de nous volums.Introducció nous volums a la base de dades.Reorganització del material per al «Bibliopati».
 • Millorar l’activitat de Bibliopati, decorant el «carro lector» i adquirint un expositor amb rodes per exposar els volums recomanats i novetats a l’espai corresponent.
 • Organització biblioteca: Ordenar llibres, col·locar mobiliari…)
 • Reorganització de l’espai adreçat al préstec de mares- pares i mestres.
 • Expurgo de volums molt antics o deteriorats, de totes les seccions de la biblioteca del centre.
 • Adquisició de nou volums, tant per a la biblioteca del centre, com per a  algunes biblioteques d’aula.
 • Coordinar encarregats  (horaris, reunions, activitats…)
 • Impulsar i coordinar les activitats relatives a la setmana cultural.
 • Dinamitzar l’espai de la biblioteca a la web del centre.
 • Instal·lar en l’aula de la biblioteca, almenys, un terminal de consulta per a l’alumnat.
 • Fer arribar a tot el professorat del centre el Pla de Foment de la Lectura.
 • Actualitzar els seus fons i materials (audiovisuals,material per a NEE, llengües, material didàctic…)
 • Respecte al «Bibliopati» reorganitzar lels alumnes encarregats, ampliant els voluntaris al curs de PRI5.

 

ANNEX 4
BIBLIOTECA DE PARES I MARES

1. Plantejament

La lectura és un sistema per accedir a una informació que presenta un abast molt ampli, que la biblioteca ha d’acollir i fomentar en totes les seues accepcions, proporcionant una major diversitat informativa i documental.
Així, doncs, partint d’aquest plantejament hem cregut interessant compartir els nostres recursos tècnics, documentals i humans, creant, a la biblioteca del centre, un apartat específic per l’exclusiva utilització dels pares i mares del nostre centre. Des del curs 2006-07 a la biblioteca del nostre centre hem obert aquest recurs als pares i mares que participaven en les activitats de l’escola de mares i pares , amb la finalitat reforçar, investigar i ampliar els coneixements adquirits. 
Des del curs 2010-11 s’obri aquest recurs a tots els pares i mares del nostre centre. Perquè considerem que ells són un model per als seus fills i filles a l’hora consolidar els seus hàbits lectors. Per aquest motiu hem ampliat la dotació de material bibliogràfic per aquest curs, per tal d’oferir major nombre de materials i també major varietat, doncs no solament tenim materials d’orientació a les famílies en la criança dels fills/es, sinó també llibres de novel·la, investigació, divulgació… per tal que tots els pares i totes les mares puguen trobar material interessant a la biblioteca, que els acoste a l’escola i sobretot a la lectura i mitjançant els quals, desenvolupen també la seua imaginació, creativitat i sobretot les seues capacitats comunicatives.

2. Organització
Per tal de facilitar el bon ús i funcionament de la biblioteca caldrà tenir en compte la seua organització interna

Servei de préstec

 • L ‘horari de préstec per als pares i mares serà sempre en dimarts de 15:30 a 17:00 hores.Comptarem amb tres encarregats/des de biblioteca que s’encarregaran tant de les funcions de préstec de llibres com d’orientació o animació lectora.
 • Els prestatges dedicats a aquest servei, estan situats al despatx intern de la biblioteca habilitat per a tal efecte.

Normes d’utilització

 • La durada del préstec serà quinzenal i amb la possibilitat de renovar-ho, sempre que així es demane.
 • En cas de llegir-ho abans de les 15 dies , seria convenient retornar-ho per facilitar la lectura dels demés pares i mares.
 • En cas de pèrdua o deteriorament, és reposarà amb un altre exemplar igual o es farà efectiu l’import exacte de l’exemplar extraviat o malmès.
 • Recordem que el llibre és un bé col·lectiu. No ratllem, embrutem o dobleguem les seues fulles .