Beques Menjador curs 2020/2021

BEQUES MENJADOR CURS 2021/2022
LLISTAT DEFINITIU BENEFICIARIS/ES

Dijous 8 d’octubre de 2021

S’han publicat hui els llistats definitius de beneficiaris/es i de no beneficiaris/es, així com el tipus d’ajuda i import restan a abonar.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

 

Segons la RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 2021/2022, s’estableix l’i import d’ajuda corresponent a cada puntuació

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€
 

IMPORTS CORRESPONENTS A CADA PUNTUACIÓ
TIPUS BECA PUNTUACIÓ IMPORT DE L’AJUDA IMPORT DIARI A ABONAR
A 20 4,25€ 0,00€
A 19 4,25€ 0,00€
B 18 3,50€ 0,75€
C

17
16
15
14

3€ 1,25€
D 13
12
2,50€ 1,75€
E 11
10
9
8
7
2€ 2,25€

 

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i podrà ser potestativament recorreguda en reposició davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de la seua publicació, o ser impugnada per mitjà de la  interposició de recurs contenciós-administratiu davant de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de le ndemà a la data de la seua publicació.
En el cas de presentar recurs de reposició, este haurà de presentar-se preferentment en el registre d’entrada de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres d’entrada de les direccions territorials corresponents.

Vila-real, 8 d’octubre de 2021
Signat: Josep L. Gómez Galindo
Director del centre