PEC. Pla Coeducatiu de Centre

Per a la realització d’aquest primer Pla Coeducatiu de Centre (PCC.) ha sigut necessària la capacitació per part dels i les mestres en una sèrie de conceptes introductoris sobre sexisme, diferència sexe-gènere, androcentrisme, igualtat real/igualtat formal, equitat, etc.

Per aquest motiu el claustre ha rebut una formació en sensibilització i en el disseny d’un Pla Coeducatiu de Centre, el qual ha permet desenvolupar de manera consensuada una sèrie d’actuacions i reflexions al voltant de la inclusió de la perspectiva de gènere en diferents àrees de treball.

A més a més, l’interès del passat curs 2018/2019 s’ha focalitzat de forma molt especial al pati escolar. En aquest sentit, s’ha dut a terme un diagnòstic de la situació al voltant de dos fonts d’informació:

Percepcions generals al voltant del joc o estada al pati per part de l’alumnat d’Educació Infantil i Primària.

Observació sistemàtica del pati (a què juguen o amb qui estan, quin espai ocupen, etc… sempre tenint en compte el sexe de l’alumnat en totes aquestes variables).

PLA COEDUCATIU DE CENTRE

14 maig 2020

  1. Introducció
  2. Metodologia
  3. Accions a desenvolupar

 

1. Introducció

Per a la realització d’aquest primer Pla Coeducatiu de Centre (PCC.) ha sigut necessària la capacitació per part dels i les mestres en una sèrie de conceptes introductoris sobre sexisme, diferència sexe-gènere, androcentrisme, igualtat real/igualtat formal, equitat, etc.

Per aquest motiu el claustre ha rebut una formació en sensibilització i en el disseny d’un Pla Coeducatiu de Centre, el qual ha permet desenvolupar de manera consensuada una sèrie d’actuacions i reflexions al voltant de la inclusió de la perspectiva de gènere en diferents àrees de treball.

A més a més, l’interès del passat curs 2018/2019 s’ha focalitzat de forma molt especial al pati escolar. En aquest sentit, s’ha dut a terme un diagnòstic de la situació al voltant de dos fonts d’informació:

  • Percepcions generals al voltant del joc o estada al pati per part de l’alumnat d’Educació Infantil i Primària.
  • Observació sistemàtica del pati (a què juguen o amb qui estan, quin espai ocupen, etc… sempre tenint en compte el sexe de l’alumnat en totes aquestes variables).

Millorant les recomanacions del Pla Director de Coeducació que estima una duració de 4 anys de vigència del Pla, en reunió de claustre s’estableix una duració d’aquest Pla de dos cursos escolars, és a dir, de setembre del curs 2019-2020 a juny del curs 2020-2021. No obstant això serà revisat cada trimestre i la persona coordinadora d’igualtat i convivència (CIC) mostrarà l’evolució de les diferents accions al Consell Escolar de Centre.

 

​​​​2. Metodologia

La metodologia emprada en tot aquest procés ha sigut la de la investigació participativa. D’aquesta manera s’han tingut en compte les opinions del professorat, de l’alumnat i de les famílies.

Les accions descrites a continuació han sigut acordades i consensuades pel claustre així com comunicades i valorades pel Consell Escolar, i aprovades per la direcció del centre.

 

3. Accions a desenvolupar

En aquest primer Pla Coeducatiu de Centre s’han acordat un total de 24 accions a desenvolupar.

Cal afegir que aquest és un document viu on es podran incorporar noves mesures o modificar informació relacionada amb les ja establides amb anterioritat.

 

ÀREA DE TREBALL: FORMACIÓ

ACCIÓ 1

 

Estat actual de la situació

El 2018/2019, el claustre no havia iniciat una dinàmica de reflexió i coneixement en base a materials relacionats amb la perspectiva de gènere i la reducció del sexisme.

Objectius a curt termini

Augmentar el nivell de coneixements bàsics per part de tot el claustre en aquestes temàtiques.

Objectius a llarg termini

Que el professorat es mostre plenament capacitat per a treballar amb l’alumnat d’Educació Infantil i Primària temàtiques encaminades a reduir l’impacte del sexisme a nivell social.

Descripció de l’acció a desenvolupar

1. Trimestralment, es farà en reunió de claustre per fer un seguiment i valoració de l’estat del Pla Coeducatiu.

Per agilitzar la dinàmica, el centre recollirà informació al respecte per portar a la reunió, per debatre i reflexionar conjuntament sobre la realitat.

Públic destinatari

Tot el claustre de mestres

Calendarització de l’acció

Trimestralment

Avaluació

Llistat d’assistència al claustre i recollida de la informació

Responsable

Responsable CIC

ACCIÓ 2

Estat actual de la situació

Tot el claustre ha rebut una formació bàsica en matèria de coeducació que ha possibilitat la redacció participativa d’aquest Pla.

Objectius a curt termini

Augmentar el nivell de conscienciació i coneixements del claustre en matèria de reducció de l’androcentrisme a qualsevol àmbit educatiu

Objectius a llarg termini

Dotar al claustre de coneixements a nivell mig-alt sobre les matèries que ens ocupen en el present Pla coeducatiu.

Promoure una intervenció de revisió dels materials curriculars de totes les assignatures i fer visible a l’alumnat l’absència de referents femenins.

Incloure projectes d’inclusió de dones en tot el coneixement i cultura del centre.

Revisar els materials educatius per tal que puguen construir-se com materials coeducatius.

Que el professorat dispose de recursos audiovisuals interessants per a treballar de forma coeducativa dintre de l’aula.

Reciclar el coneixement i metodologies de treball dintre de l’aula amb perspectiva de gènere.

Descripció de l’acció a desenvolupar

2. Habilitar el els espais virtuals del centre, un espai que funcione com a banc de recursos a l’abast de tota la comunitat educativa, on es penjaran tot un seguit de recursos, destacant els que el claustre de mestres ha treballat en la seua formació inicial.

El professorat es compromet també a que quan un material siga considerat especialment d’utilitat, fer difusió interna entre la resta de claustre, i que aquests materials també podran incorporar-se als espais virtuals del centre.

Públic destinatari

Tot el claustre del centre i tota la comunitat educativa

Calendarització de l’acció

Tot el curs

Avaluació

Valoracions de les persones que han vist els materials

Responsable

Responsable CIC del centre.

 

ÀREA DE TREBALL: INTERVENCIÓ DINS DE L’AULA

ACCIONS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Estat actual de la situació

Amb anterioritat a la redacció d’aquest Pla, ja existien iniciatives dins de l’aula liderades per professorat particular, amb l’objectiu de fer coeducació a diferents nivells. Amb la realització d’aquestes activitats es pretén garantir que totes les persones aporten accions conduents a fer una vertadera coeducació transversal al centre.

Objectius a curt termini

Promoure una filosofia de treball a totes les aules amb perspectiva de gènere.

 

Evitar la socialització diferenciada i els estereotips de gènere.

Objectius a llarg termini

Que qualsevol persona que treballe al centre puga incorporar la perspectiva de gènere tant en les metodologies com en els continguts i el tracte amb l’alumnat en el seu treball quotidià a l’aula.

Incloure més dones i més produccions culturals i científiques en els continguts didàctics.

Proposar una major inclusió de l’ètica de les cures des de la perspectiva de gènere.

Realitzar activitats commemoratives d’igualtat durant el curs escolar, en les quals es ressalten els èxits de les dones i el rol reproductiu com a paradigma dels dos sexes.

Descripció de l’acció a desenvolupar

3. En educació infantil es desenvoluparà el projecte “Calendari de contes coeducatius”. Amb aquest es pretén cada mes de l’any treballar un conte que estiga íntimament relacionat amb temàtiques coeducatives o amb perspectiva de gènere.

4. En primària es desenvoluparà el projecte “Calendari de contes coeducatiu”. Amb aquest es pretén cada trimestre de l’any treballar un conte que estiga íntimament relacionat amb temàtiques coeducatives o amb perspectiva de gènere.

5. Tanmateix es decideix desenvolupar (pot ser en commemoració del 8 de març o del 25 de novembre) el projecte “L’observatori del sexisme” o “Mirant el món amb ulleres morades”. L’objectiu en aquest cas seria el de conscienciar a l’alumnat respecte del sexisme que hi ha al seu voltant. Ficaríem un paper continu a les aules on inclouríem totes les situacions detectades a nivell familiar, social, tv, etc… i que pensen són injustes per a homes i dones per una qüestió del gènere de les persones. A final de curs es podria fer una exposició amb tota la informació recollida.

6. En Educació física el professorat es compromet a continuar incentivant una oferta d’activitats esportives que convide especialment a les xiquetes a practicar esport i joc actiu, en definitiva a promoure l’equitat en aquesta matèria.

7. També en educació física es podrà visualitzar el documental “Campeonas invisibles” y “Campeonas sin límites”. Els dos audiovisuals es poden localitzar en la web de l’Associació per la coeducació.

8. L’àrea de música desenvoluparà activitats encaminades a reflexionar sobre el contingut de certes cançons o vídeos amb missatges denigrants per a les dones i per als homes.

9. S’acorda prendre consciència sobre la importància de fer “Ètica de les cures” quan s’aborden diferents continguts i dintre dels processos d’ensenyament i aprenentatge dins de les aules.

10. En sisè curs, es continuaran desenvolupant els tallers elèctrics o de muntar circuits per a tot l’alumnat.

Públic destinatari

Alumnat i professorat d’Ed. Infantil i Primària

Calendarització de l’acció

Tot el curs acadèmic 2019/2020 i 2020/2021

Avaluació

El professorat implicat registrarà la documentació treballada i les evidències que justificaran que les accions han estat dutes a terme.

En reunió de claustre (i en els encontres de tutoria amb les famílies) es podrà comunicar a la resta de persones, el seguiment i la valoració de cadascuna d’aquestes accions.

Responsable

Professorat de totes les matèries implicades en les diferents propostes.

 

ÀREA DE TREBALL: INTERVENCIÓ FORA DE L’AULA: El Pati

ACCIONS 11, 12, 13 i 14.

Estat actual de la situació

El centre ha confeccionat un diagnòstic del pati on s’han recollit dades quantitatives de presencia de xics i xiques en cadascuna de les zones, s’ha passat una enquesta en l’aula per tal de conèixer les opinions de l’alumnat i s’ha obert un procés de reflexió al voltant dels resultats.

Objectius a curt termini

Revisar si es fa un ús igualitari dels espais, patis i altres moments d’estudi, debat o presa de paraula.

Instaurar mesures al pati conduents a observar si aquestes provoquen una disminució en la segregació en les relacions entre l’alumnat.

Promoure actituds igualitàries i de relacions simètriques entre xiques i xics.

Millorar les relacions i la convivència de l’alumnat al pati.

Objectius a llarg termini

Que les xiquetes i xiquets pogueren gaudir d’experiències de joc i relació conjuntament, afavorint així una millor convivència i una major diversitat de propostes lúdiques en eixos espais. En definitiva es pretén educar al pati.

Descripció de l’acció a desenvolupar

Una vegada finalitzat el diagnòstic del pati s’acorda:

 

11. Fer un estudi i posterior classificació de totes les propostes que ha comunicat l’alumnat li agradaria foren presents en el seu pati.

12. Fins el moment, la distribució del pati estava organitzada per nivells o edats. En aquests moments es valora positiu reorganitzar el pati per activitats i zones de joc en volta de per edats.

13. La dinàmica a iniciar al pati, requerirà del compromís de l’alumnat tant en la cura dels materials, com en la gestió i distribució de les diferents opcions de joc que es determinen.

14. Reflexionar sobre la possibilitat de cuidar el pati per zones per tal de garantir que l’oferta de jocs i activitats està seient respectada.

Públic destinatari

Tot l’alumnat d’Educació Primària

 

Calendarització de l’acció

Tota la vigència del Pla Coeducatiu

Avaluació

 

El professorat es compromet a fer un seguiment de la situació i també d’observar el comportament de l’alumnat quan es modifique la situació ordinària del pati per la inclusió d’algunes d’aquestes mesures. Recollir dades numèriques d’ús dels espais que incloguen la variable sexe en eixes mesures.

 

Responsable

Tot el claustre d’infantil i primària.

 

ÀREA DE TREBALL: ACOMPANYAMENT A LA DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL I DE GÈNERE

ACCIONS 15, 16, 17 i 18.

Estat actual de la situació

En l’actualitat no tot el claustre disposa de materials i recursos per a treballar la diversitat afectivo sexual i de gènere a les aules.

 

Gran part del claustre coneix amb profunditat la instrucció del 15 de desembre de 2016 per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.

Objectius a curt termini

Fer sensible a l’alumnat respecte de la diversitat afectivosexual. Fer prevenció de qualsevol tipus de violència i assetjament escolar.

Objectius a llarg termini

Promoure actituds de respecte entre totes les opcions de gènere, en tota la seua diversitat.

Fomentar una millor convivència positiva per a prevenir tot tipus de violència i assetjament escolar.

Fomentar mesures per a treballar l’educació socioemocional, afectiva i sexual i prevenir la violència de gènere.

Descripció de l’acció a desenvolupar

15. Garantir que qualsevol persona que vinga a treballar a l’escola coneix i ha treballat el protocol de 15 de desembre de 2016.

16. Promoure més figures andrògines i no estereotipades de persones a tots els materials utilitzats en les aules.

17. Facilitar a les famílies de PRI6, materials per tal fer prevenció de la violència de gènere, sobre recursos que també s’han treballat amb l’alumnat.

18. Dins del Pla de dinamització de biblioteques, augmentar els recursos (llibres, contes, textos, etc) per a treballar la coeducació, el sexisme i la diversitat en totes les seues dimensions.

Públic destinatari

Tot el claustre

Calendarització de l’acció

Dos cursos escolars 2019/2020 i 2020/2021

Avaluació

 

  • Evidències de la consecució de cadascuna de les accions.

 

Responsable

Responsable C.I.C. i claustre.

 

ÀREA DE TREBALL: REVISIÓ DEL LLENGUATGE

ACCIONS 18, 19, 20, 21

Estat actual de la situació

En l’actualitat la major part del claustre no ha treballat amb profunditat les implicacions d’una utilització sexista del llenguatge a les aules.

Objectius a curt termini

Conèixer les repercussions i implicacions que genera una utilització androcèntrica i sexista del llenguatge.

Integrar la coeducació en el projecte educatiu de centre i en els plans que l’integren tot incidint en l’organització escolar, en el currículum i en les seues competències.

Objectius a llarg termini

Aprendre a utilitzar en el nostre discurs dintre i fora de l’aula, tant en l’àmbit oral com a nivell escrit, un llenguatge que integre amb la mateixa força la presència femenina i masculina.

Detectar llenguatge i imatges no inclusives en el desenvolupament de l’activitat escolar i eliminar-les.

Incorporar la perspectiva de gènere i la coeducació com a elements estratègics en els documents d’ordenació acadèmica, planificació, formació i innovació educativa, perquè el centre revise i millore la seua documentació, la seua presa de decisions i la seua acció.

Descripció de l’acció a desenvolupar

18. Tot el professorat es responsabilitza de cuidar el llenguatge pel que fa a la utilització d’articles, adjectius, verbs (no estereotipar), modificar l’ordre habitual (primer masculí i després femení), revisar exercicis, continguts, etc. Per tal de fer una intervenció conduent a donar visibilitat a la presència femenina i a no transmetre una imatge estereotipada de l’home i la dona. Açò es farà extrapolable a totes les notes informatives cap a fora que emeta el centre i a les comunicacions.

19. Nomenar la paraula COEDUCACIÓ a cada intervenció, pràctica o iniciativa que tinga com a objectiu eliminar el sexisme i introduir la perspectiva de gènere. L’alumnat, d’aquesta manera, anirà “entenent i impregnant-se” del sentit i la importància del terme.

20. Revisar els espais virtuals i la resta de documents oficials per tal d’eliminar usos no integradors de termes: tipus pares, xiquets, homes, etc.

21. Opcionalment, (el professorat valent que així ho considere) farà sensible a l’alumnat respecte de la importància de cuidar el llenguatge i recollirà els usos sexistes en les aules (fomentant que l’alumnat ens rectifique i prenga consciència de la importància de cuidar el llenguatge).

 

 

Públic destinatari

Tot el claustre

Calendarització de l’acció

Tota la vigència d’aquest Pla.

 

Avaluació

 

Seguiment de cada mesura i recopilació de les modificacions dutes a terme en els materials escrits i visuals.

 

Responsable

Responsable C.I.C.

 

ÀREA DE TREBALL: REVISIÓ DELS MATERIALS (LLIBRES)

ACCIÓ 22

Estat actual de la situació

En l’actualitat la major part del claustre no ha revisat si els materials de les diferents assignatures tenen perspectiva de gènere o estan transmetent una imatge no equilibrada o estereotipada dels homes i les dones.

Objectius a curt termini

Fer una revisió amb perspectiva de gènere dels materials curriculars del centre, tan si fan referència a llibres de text com a materials de projecte dissenyats pel professorat.

Revisar si la programació anual del centre, així com dintre de cada àrea i matèria, es realitzen des del marc de la coeducació de manera coherent i coordinada.

Objectius a llarg termini

Detectar l’androcentrisme present als materials curriculars de totes les àrees amb l’objectiu de corregir el tractament diferenciat o l’absència de referents femenins a tots els nivells educatius.

Descripció de l’acció a desenvolupar

22. El professorat decidirà la matèria o temàtica sobre la qual inicia el diagnòstic de l’androcentrisme. Una vegada detectat, podrà fer una intervenció o modificació de materials, que presenta com a objectiu corregir la visió de la figura femenina o masculina que transmeten eixos continguts.

En reunió de claustre, en el moment adient, donarà a conèixer el treball dut a terme i la proposta de canvi a la resta de professorat.

Públic destinatari

Tot el claustre

Calendarització de l’acció

Tota la vigència d’aquest Pla.

En reunió de final de curs es podran compartir totes les accions dutes a terme.

Avaluació

Incloure aquest tema en una de les reunions previstes a finals de cada curs.

Responsable

Responsable C.I.C.

 

ÀREA DE TREBALL: INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES

ACCIÓ 23, 24

Estat actual de la situació

Amb antelació a la redacció d’aquest document, el centre no tenia dissenyat un pla d’acció anterior que contemplés involucrar amb major mesura. a les famílies dins d’aquesta filosofia de treball.

Objectius a curt termini

Sensibilitzar a tota la comunitat educativa i en especial a les famílies respecte de la importància d’educar amb equitat.

Objectius a llarg termini

Acompanyar a les famílies amb el procés de presa de consciència del sexisme i ensenyar a aquestes a educar tenint en conte la diferent socialització que reben xiquetes i xiquets al llarg de tot el seu desenvolupament.

Descripció de l’acció a desenvolupar

23. Cada trimestre en la reunió de tutoria, es reservarà un espai per tal de parlar sobre les actuacions coeducatives previstes així com el resultat de les ja dutes a terme amb anterioritat.

24. Als espais virtuals del centres es podrà fer difusió de tots els materials que el claustre considere interessants compartir amb les famílies.

 

Públic destinatari

Les famílies del centre

Calendarització de l’acció

Tota la vigència d’aquest Pla.

 

Avaluació

 

Assistència a les reunions de les famílies tenint en compte el número de pares i mares que hi acudeixen.

 

Responsable

Tutories, responsable C.I.C. i Direcció