Nova normativa sobre l’ús de dispositius mòbils

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, ha publicat avuí al DOGV 9841/03.05.2024, la Resolució de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. 

Aquesta resolució té per objecte regular l’ús de dispositius mòbils en centres educatius durant la jornada escolar (horari lectiu, temps d’esplai i desenvolupament d’activitats complementàries i extraescolars) afectant a alumnat de l’ESO/Batx i Cicles Formatius a partir del proper dilluns 6 de maig. 

Direcció ha passat al llarg del matí per totes les classes d’ESO/Batx i Cicles Formatius (on també s’informarà aquesta vesprada), per informar de la resolució. 

En el cas que es produïsca un incompliment de la mateixa, el procediment que seguirem inicialment és el següent. 

 1. El/la docent requisarà el mòbil que haurà d’apagar prèviament l’alumne/a.
  1. -En cas de ser un fet puntual, es deuria retornar en acabar la classe.
  2. -En cas de ser reincident, es telefonarà a la família de l’alumnat menor d’edat i es retornarà el mòbil per part del docent a l’alumne/a en acabar la jornada lectiva (en cas que el/la docent acabe abans la seua jornada es lliurarà a Direcció d’ estudis).
  3. – En cas de ser permanent, el/la docent haurà de telefonar a la família de l’alumnat menor d’edat per tal que vinguen a arreplegar el dispositiu. Si la jornada del docent ja ha acabat, es farà càrrec de la devolució Direcció d’Estudis. 
 2. Excepcionalitats: La Resolució estableix les següents:
  1. En el cas d’activitats que requerisquen l’ús didàctic (que han d’estar incloses tant en el PEC com en la Programació d’aula respectivament).
  2. Per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades.