Ajudes de menjador i transport

  • Accedir a la Web Família: http://familia2.edu.gva.es o amb l’app.
  • Generar esborrany i comprovar que totes les dades estiguen correctes, signar el document generat.

TERMINI FINS Al 17 DE JULIOL

PER A REALITZAR UNA SOL·LICITUD NOVA:

  • Model de sol·licitud (EDITABLE).
  • Documentació necessària:
    • Fotocopia DNI/NIF/NIE/Passaport de la persona sol·licitant. (en cas que no n’hi haja presentat mai en el centre)
    • UNITAT FAMILIAR: Llibre de família, certificat convivència.

NORMATIVA