Normes de convivència

Per a les famílies:

 • Horari de classes: setembre i juny de 9.00 a 13.00 i d’octubre a maig de 9.00 a 14.00.
 • Eixides del menjador escolar: setembre i juny de 14.45/15.00 i d’octubre a maig dos eixides possibles a les 15.30 o a les 17.00 hores. Les recollides han de ser puntuals en cas contrari s’aplicaran les normes del centre.
 • Entrades i Eixides: En Educació Primària, els pares/mares hauran d’acompanyar als alumnes/as fins a la porta d’entrada del pati del col·legi i hauran d’arreplegar-los en el mateix lloc. No podran romandre amb ells/as en l’interior del recinte escolar. Si durant la jornada escolar les famílies desitgen entregar algun material a l’alumnat, s’hauran de dirigir obligatòriament al conserge o a secretària, però no podran pujar a les classes a fi de no interrompre-les, l’ha entrega es realitzarà en el canvi de sessió o pati per a no interrompre la classe.
 • EN LES EIXIDES:
  • Si s’han d’arreplegar germans en infantil i primària, s’han d’arreplegar primer en infantil i després en primària. El germà que està en primària no podrà anar al pati d’infantil i ha d’esperar-se amb el professor/a fins que vinguen a arreplegar-ho o tinga permís per escrit per a anar a casa.
  • Hi ha que estar amb anterioritat en la porta del carrer corresponent abans de l’eixida dels/les alumnes/nas de els classes que és a les 14:00 hores.
  • En cas d’utilitzar el servei del menjador, també hi ha que estar amb anterioritat per esperar a l’alumnat en les eixides que són a les 15:30 o les 17:00 informat prèviament a les monitores del menjador.
 • Si l’alumne acudeix a una activitat extraescolar aquest ha d’esperar en la porta del carrer fins que el monitor de l’activitat acudeixca, des d’aquest moment el monitor es fa responsable i també realitzaran l’entrega al pare o mare en la porta del carrer que li corresponga.
 • A partir de les 17:00 hores ningú pot romandre en el recinte escolar, en cas de realitzar activitats esportives de l’Ajuntament deuen d’estar en l’espai que pertany a les pistes i compliran les normes que establertes per aquest tipus d’activitat.
 • Puntualitat: Considerarem la puntualitat com un hàbit molt important a aconseguir. Un alumne/a arriba tard quan la seua fila ja no està en el pati. Qualsevol retard haurà de ser degudament justificat davant del professorat.

Per als alumnes/as:

 • No molestar (parlar, cridar, fer sorolls, alçar-se del lloc, etc.) tant en el transcurs de les classes com en el menjador escolar.
 • Fer les tasques escolars de forma continuada.
 • Portar el material adequat i pertinent per a poder treballar cada assignatura.
 • Pujar per les escales i circular pels corredors en orde, sense córrer ni cridar.
 • Demanar i respectar el torn de paraula.
 • Mantenir net el centre i especialment les aules.
 • Respectar les instal·lacions i el material que es troben a la seua disposició: taules, parets, llibres, jocs, biblioteca, pati, etc.
 • Resoldre els conflictes de forma pacífica, sempre mitjançant el diàleg.
 • Dirigir-se de forma respectuosa tant als companys/as com als professors/as, sense ofendre, ridiculitzar o insultar a cap component de la comunitat educativa del Centre.
 • A fi de millorar la convivència escolar i aconseguir un clima d’estudi adequat en el centre, l’alumnat haurà de complir les normes següents:
  • Absències: Quan l’alumnat s’absenta o arribe tard, haurà d’entregar al professor/a tutor/a el justificant corresponent.
  • Els alumnes/as deuen de recordar que tenen espais de temps suficients per a anar al bany, que són, en les entrades en les eixides, canvis de classes, en els patis.
  • Mòbils: En cap cas l’alumnat podrà fer ús del telèfon mòbil dins del recinte escolar.