Primària: de 6 a 12 anys

Ed Prim@2x

Educació Primària

‘educació primària forma part de l’ensenyament bàsic, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprén sis cursos acadèmics, que es cursen ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat i s’organitza en tres cicles de dos anys acadèmics de durada cadascun. Cada cicle constitueix la unitat de programació i avaluació en l’educació primària. L’alumnat s’incorpora ordinàriament al primer curs de l’educació primària l’any natural en què compleix sis anys.

Aquesta etapa contribueix a desenvolupar en l’alumnat aquelles capacitats, entre d’altres, que els permeten:

  • Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb aquestes, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania respectant i defensant els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.
  • Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en l’aprenentatge, amb els quals descobrir la satisfacció de la tasca ben feta.
  • Desenvolupar una actitud responsable i de respecte pels altres que afavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència, així com fomentar actituds que promoguen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
  • Conéixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni històric i cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de l’Estat espanyol i d’idioma internacional.
  • Desenvolupar, així mateix, hàbits de lectura com a instrument essencial per a l’aprenentatge de la resta de les àrees.

MES INFORMACIÓ EN: