Aula CiL

El col·legi Montgó compta amb una Unitat Específica d’Educació Especial, i què actualment escolaritza exclusivament alumnat amb trastorn de l’espectre autista, amb la denominació d’unitats específiques de comunicació i llenguatge (UECIL).

GUIA FAMILIA SOBRE AUTISME (TEA)

UNITATS ESPECÍFIQUES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (UEEE)

RESOLUCIÓ 18 de juliol de 2018, per la qual es dicten instruccions per a l’organització Organització i el funcionament de les unitats específiques d’educació especial.

Segon. Definició
1. Les unitats específiques d’educació especial s’entenen com un recurs integrat en els centres ordinaris, que combinen les funcions de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials i d’assessorament al professorat i a les famílies en la intervenció amb aquest alumnat, a fi d’assegurar la seua presència i participació en les activitats
generals i les del seu grup ordinari de referència.

2. A més, aquestes unitats han de contribuir a la transformació dels centres en els quals estan ubicades en centres inclusius de referència que donen una resposta de qualitat a les necessitats educatives de l’alumnat i dinamitzen el canvi en les seues cultures, polítiques i pràctiques, constituint-se d’aquesta manera en centres d’experimentació i de recursos per a la promoció i la difusió de bones pràctiques.
3 Per les seues característiques, aquestes unitats no han de ser considerades com a unitats substitutòries dels centres d’educació especial, llevat que, excepcionalment, per circumstàncies geogràfiques o d’altra índole, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport així ho determine.

Tercer. Destinataris

1. És destinatari de l’escolarització en les unitats específiques d’educació especial ubicades en centres ordinaris l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de  discapacitat que requereix una resposta especialitzada, intensiva i personalitzada durant la major part de la seua jornada escolar, però disposa d’un nivell mínim d’autonomia i de competència personal i social en relació a la seua edat que facilita la seua inclusió en un centre ordinari.

2. No és destinatari d’aquestes unitats:
a) L’alumnat amb necessitats educatives especials que puguen ser ateses amb les mesures i els suports generals o específics disponibles en la modalitat ordinària.
b) L’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats greus o severes que requereix suports i mesures d’alta intensitat i individualització quan, atenent als informes preceptius i valorades totes les possibilitats d’inclusió en un centre ordinari, es justifique que la resposta educativa estiga garantida en millors condicions en un centre d’educació especial que en el marc de les mesures d’atenció a la diversitat disponibles en els centres ordinaris.
3. L’alumnat escolaritzat en les unitats específiques dels centres ordinaris públics s’ajustarà a les tipologies següents:
Tipus I. Trastorn de l’espectre autista (TEA)
Tipus III. Plurideficiència
Tipus IV. Discapacitat intel·lectual greu i profunda
Tipus V. Discapacitat intel·lectual moderada
Les unitats específiques que escolaritzen exclusivament alumnat amb trastorn de l’espectre autista, en els centres ordinaris, reben la denominació d’unitats específiques de comunicació i llenguatge (UECIL).

Quart. Objectius
a) Oferir una resposta educativa especialitzada a les necessitats educatives especials de l’alumnat.
b) Coordinar la intervenció, l’avaluació i el seguiment de l’alumnat escolaritzat en la unitat específica, conjuntament amb la resta de professionals del centre i de l’aula ordinària de referència, amb l’assessorament dels serveis especialitzats d’orientació.
c) Assessorar els professionals del centre en la resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials, especialment l’escolaritzat en la unitat específica.
d) Participar, amb el lideratge de l’equip directiu i el conjunt de la comunitat educativa, en la identificació de les barreres a la inclusió, i en el disseny, implementació i avaluació d’estratègies que possibiliten la participació, l’accés i l’aprenentatge de tot l’alumnat del centre.
e) Col·laborar amb la persona coordinadora de formació en la detecció de necessitats de formació del professorat per a la resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i en la planificació i realització d’actuacions d’informació i sensibilització adreçades a tota la comunitat educativa sobre les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat, amb la finalitat d’afavorir la presa de consciència, el canvi d’actituds i el desenvolupament de comportaments que contribuïsquen a la seua inclusió i a la igualtat social.
f) Col·laborar amb el professorat i amb els serveis especialitzats d’orientació en l’assessorament a les famílies de l’alumnat escolaritzat en la unitat específica, i fomentar la seua participació en el centre i en la presa de decisions educatives que afecten les seues filles o els seus fills.
Per a aconseguir aquests objectius, resulta imprescindible el lideratge de l’equip directiu, la implicació i formació de tot el professorat, la participació de la comunitat educativa, l’obertura del centre al seu entorn i l’adopció de cultures, polítiques i pràctiques inclusives.

(….)

e) Grau d’intensitat dels suports que l’alumna o l’alumne precisa, d’acord amb els criteris següents:
Grau 1: necessita ajuda puntual que pot tenir resposta amb mesures ordinàries i suports generalitzats.
Grau 2: necessita ajuda que implica suports intensius i especialitzats durant un part de l’horari escolar.
Grau 3: necessita ajuda en la majoria d’àrees i àmbits que implica suports intensius, especialitzats i individualitzats durant la major part de la jornada escolar.
Només es podrà proposar l’escolarització en unitat específica l’alumnat que requerisca suports de grau 3 i, excepcionalment, l’alumnat que requerisca suports de grau 2.