Projecte Educatiu

EN CASTELLANO

És el document primordial, perquè suposa el marc a partir del que es desenrotlla la resta de documents que expliciten la planificació del Centre: Projectes Curriculars, Programació General, Reglament de Règim Interior, Projecte de Convivència, Programa d’acollida i Programació d’Aula.   En el nostre centre públic oferim un Projecte Educatiu de Qualitat juntament amb els canvis socials, educatius i tecnològics, encaminada cap al plurilingüisme, integral i humana del nostre alumnat. El nostre Projecte Educatiu pretén desenvolupar les capacitats intel·lectuals i humanes del nostre alumnat, crear hàbits de treball, potenciar la seua sensibilitat i expressió literària i artística, ampliar la seua formació mitjançant el joc i l’esport, afavorir l’esperit crític, creatiu i la presa de decisions col·lectives, fomentar la coeducació activa i establir un marc de convivència respectuós amb els principis de no violència i de respecte de l’entorn natural.

  • Organització democràtica i participativa.
  • Qualitat i equitat educativa. Emmarcada en el model de la inclusió educativa i de Cohesió Social.
  • Investigació i innovació educativa.
  • Eduquem amb el respecte de les persones i amb un model dialògic.
  • Un model d’escola coeducativa basada en el desenvolupament integral de les persones, al marge dels estereotips i rols en funció del gènere, orientació sexual, identitat o expressió de gènere que eduque en el rebuig a tota forma de discriminació i de violència de gènere i masclista, i que possibilite una orientació acadèmica i professional no sexista.
  • Aprenentatge de les llengües oficials equitativa i cap al plurilingüisme.
  • Foment del respecte de l’entorn natural i de la sostenibilitat.
  • Afavorim un entorn saludable i acollidor.
  • Aconfessional, integrada dins de la cultura pròpia de Dénia i de la Marina Alta.

El Projecte Educatiu del CEIP Montgó expressa les decisions compartides i consensuades respecte als senyals d’identitat, els propòsits i finalitats del Centre i la seua estructura i procediments de funcionament.

“Una escola ha de ser un lloc per a tots els xiquets, no basada en la idea que tots són iguals, sinó que tots són diferents.”

(Loris Malaguzzi)

PROJECTE EDUCATIU (VALENCIÀ)PROYECTO EDUCATIVO (CASTELLANO)

MODEL DIALÒGIC DE PREVENCIÓ DE CONFLICTES

El model dialògic és una actuació d’èxit recollida en el projecte d’investigació INCLUD-ED1 del VI programa marc de la Comissió Europea. Va encaminada a consensuar normes per assegurar unes relacions lliures de violència des de les primeres edats. En aquest procés s’arrepleguen les opinions de tots els participants de la comunitat, ja que totes les persones tenen aportacions que fer a la transformació del conflicte. A més a més, les capacitats de resolució i habilitats dels diferents membres són un enriquiment al diàleg igualitari. El consens d’una norma es concreta en 7 passos en els que s’assegura el diàleg i la participació de tota la comunitat. És un procés on pren protagonisme l’ètica procedimental i la democràcia deliberativa, ja que l’argumentació i el consens superen la votació i possibiliten poder canviar postures inicials quan s’escolten arguments de validesa d’altres persones de la comunitat.

És un model que se centra en la PREVENCIÓ en què es destaca la implicació de tota la comunitat de tal forma que es millora la convivència dins del centre però també, en el conjunt de la comunitat educativa, arribant als barris. Quan alumnat, famílies i professorat tenen oportunitats d’opinar i participar conjuntament en la creació de normes consensuades, la convivència millora i el centre educatiu s’impregna d’una cultura de participació trencant les estructures de poder i teixint relacions igualitàries lliures de violència. El que es coneix com una cultura de la no-violència o antybullying.

VIDEO EXPLICACIÓN MODELO DIALÓGICO

El Reglament de Règim Interior (RRI) te com a objecte regular les normes de funcionament de la comunitat educativa del CEIP Montgó.

El Reglament de Règim Interior s’aplica a tots els àmbits de la comunitat educativa pel que fa a l’exercici dels seus drets i deures individuals i col·lectius, al funcionament dels seus òrgans de govern o representació i a l’exercici d’activitats programades pel centre.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI VALENCIÀ)REGLAMENTO DE RÉGIMENT INTERNO (RRI CASTELLANO)