MENJADOR ESCOLAR

  • PLA ANUAL MENJADOR CURS 23/24
  • NORMES DEL MENJADOR ESCOLAR

ORDE 53/2012, de 8 d’agost

Article 11. Drets i deures de l’alumnat usuari del servici i de les seues famílies

1. L’alumnat usuari del servici de menjador escolar té dret a:

a) Rebre una dieta equilibrada i saludable.

b) Rebre orientacions en matèria d’educació per a la higiene i la salut i d’adquisició d’hàbits alimentaris i socials.

c) Participar en les activitats educatives programades.

d) Rebre, si és procedent, les ajudes assistencials per a la prestació del servici, d’acord amb la normativa vigent.

2. La resta d’usuaris tindran dret a rebre una dieta equilibrada i saludable.

3. L’alumnat usuari del servici de menjador escolar està obligat a:

a) Acceptar i respectar el projecte educatiu del menjador.

b) Observar un comportament adequat segons les normes de convivència.

c) Respectar el personal que presta el servici i complir les seues orientacions.

d) Mostrar respecte i consideració cap a la resta de l’alumnat usuari.

e) Respectar les instal·lacions i utilitzar adequadament el mobiliari i el parament.

f) Participar en les activitats educatives programades.

PROJECTE EDUCATIU MENJADOR (VALENCIÀ)PROYECTO EDUCACTIVO COMEDOR (CASTELLANO)