Alumnat

IMPRESOS DIVERSOS

Sol·licitud de Certificació valenciano (España) – Solicitud de Certificación   castellano (España)

Instància de sol·licitud general a organisme de la Generalitat Valenciana valenciano (España) castellano (España)

Instància de sol·licitud a la Direcció del centre valenciano (España) Instancia de solicitud a la Dirección del Centro castellano (España)

Sol·licitud d’Accés a ‘WEB Família’ valenciano (España) castellano (España)

Autorització per a pares, mares, tutors o tutores per a la no-assistència a classe dels seus fills o filles valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de Certificat de superació de Nivell A2 Ensenyances d’Idiomes valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de reclamació de qualificacions valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar  valenciano (España)

Informe de salut i prescripció mèdica alumne/a (Annex IV)  valenciano (España)

Consentiment informat de la mare o del pare i sol·licitud medicació alumne/a (Annex V)  valenciano (España)

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts (Abonaré)  valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts (Instruccions) castellano (España)

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts (Instància)  valenciano (España) castellano (España)

===================================================================================

 

TÍTOLS ACADÈMICS

Sol·licitud genèrica de títol acadèmic valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de duplicat de Títol d’ESO valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de Títol de BUP valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de duplicat de Títol de BUP valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de Títol de Batxillerat valenciano (España)

Sol·licitud de duplicat de Títol de Batxillerat valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de Títol de Tècnic i de Títol de Tècnic Superior (Cicles Formatius d’FP) valenciano (España)

Sol·licitud de duplicat de Títol d’FP valenciano (España)

===================================================================================

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Annex VII: Sol·licitud d’anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de convocatòria de gràcia en Cicle Formatiu valenciano (España)

Sol·licitud de convocatòria de gràcia per convocatòries esgotades d’un mòdul FP valenciano (España)

Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius valenciano (España) castellano (España)

Annex X: Sol·licitud d’exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball valenciano (España) castellano (España)

Annex XIII: Sol·licitud d’ajornament de qualificació del mòdul de Formació en Centres de Treball valenciano (España) castellano (España)

Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement dels quals correspon a la direcció dels centres(títols LOGSE) valenciano (España) castellano (España)

Annex XV: Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement dels quals correspon a la direcció dels centres(títols LOE) valenciano (España) castellano (España)

Annex XVII: Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d’Educació valenciano (España) castellano (España)

===================================================================================

 

ESO – BATXILLERAT

Sol·licitud d’anul·lació de matrícula en ESO o Batxillerat valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud d’Exempció d’Avaluació de la matèria de Valencià valenciano (España) castellano (España)

Solicitud de exención de Educación Física en bachillerato nocturno para mayores de 25 años castellano (España)

Sol·licitud de convalidació de matèries de Batxillerat per possessió del Títol de Tècnic de Grau Mitjà valenciano (España)

Sol·licitud de convalidació de matèries d’ESO i Batxillerat per condició d’esportista d’elit valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de convalidació de matèries d’ESO i Batxillerat amb ensenyaments de música i dansa  valenciano (España) castellano (España)

Instància per a la repetició voluntària de 2BAT, renunciant a totes les matèries aprovades valenciano (España) castellano (España)

Sol·licitud de canvi de modalitat en 2n de Batxillerat (model antic) valenciano (España)

Sol·licitud de canvi de modalitat en 2n de Batxillerat (model LOMQE)