Francés

  • Activitats Extraescolars

  • Criteris d’Avaluació, Qualificació i Recuperació

  • Enllaços interessants

  • Llibres de text

  • Material i documentació

  • Matèries pendents: Criteris de recuperació

              La 2a convocatòria de la recuperació de pendents és el dimarts 31 de maig a les 16:00 a l’aula 212

  • Normes de les Aules

  • Oferta Educativa

  • Professorat (càrrecs, grups que impartixen, horari d’atenció a mares i pares)