Tecnologia

  • Activitats Extraescolars

  • Criteris d’Avaluació, Qualificació i Recuperació

  • Enllaços interessants

  • Llibres de text

  • Material i documentació

  • Matèries pendents: Examen de recuperació tots els cursos: 4 de maig, 17:30 h. al Taller 1 de Tecnologia.

  • Normes de les Aules

  • Oferta Educativa

  • Professorat (càrrecs, grups que impartixen, horari d’atenció a mares i pares)