Canvi de modalitat a Arts per Estudis Musicals alumnat 1BAT

CANVI DE MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DE 1R
DE BATXILLERAT QUE AL CURS 2021-2022 ESTÀ MATRICULAT EN LES
MODALITATS DE CIÈNCIES O D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS CURSANT
ÚNICAMENT LES MATÈRIES TRONCALS GENERALS I LA MATÈRIA VALENCIÀ:
LLENGUA I LITERATURA I, PER ESTAR EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A
DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA O PER CURSAR
SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA

INFORMACIÓ I SOL·LICITUDS EN LA SECRETARIA DE L’INSTITUT

TERMINI: Fins al 31 de gener de 2022

Categories Pau

Campionat de Llançament de Pes

Tota la Comunitat Educativa de l’IES Maria Enríquez felicita al nostre professor d’Educació Física JUAN VICENTE ESCOLANO, entrenador de l’atleta Kim López Gónzalez qui ha resultat guanyador en el Campionat d’Europa IPC – Llançament de Pes F12. ENHORABONA!

 

Protecció de Dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la
LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en
aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT)

Accedir al RAT