Subvencions Alumnat de Formació Professional

DESTINATARIS

Alumnat d’FP  amb assistència efectiva durant el curs 2023-2024

MODALITATS , QUANTIES I SOL·LICITUD

  1. Realitzar FP Dual en administracions públiques. 1300€
    1. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G22509

SOL·LICITUDS

  • Presentar-les des del 23/05/2024 al 5/06/2024
  • S’han de presentar en el centre on estiguen matriculats.
  • SOLS ES POR PRESENTAR 1 SOL·LICITUD PER PERSONA, ELEGINT LA MODALITAT QUE LI SIGA MÉS BENEFICIOSA.

LLISTATS PROVISIONALS DE BAREMACIÓ

Es faran públics als  tauló d’anuncis del centre (físic i web del centre) i tindran 2 dies hàbils a partir de la publicació dels llistats, per a fer esmenes en el cal que es detectés alguna incorrecció en la baremació. Les al·legacions es presentaran davant el mateix centre educatiu on es va presentar la sol·licitud.

AQUESTES AJUDES ESTAN COFINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONS SOCIAL EUROPEU PLUS (FSE+) COMUNITAT VALENCIANA 2027.