Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

 • ACTIVITATS I CURSOS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT
 • ACTIVITATS I JORNADES
 • ALUMNAT
 • ALUMNI (ANTICS ALUMNES)
 • ARXIU FOTOGRÀFIC I AUDIOVISUAL
 • AUTORITZACIONS
 • COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I PROMOCIÓ DEL CENTRE
 • CONTRACTACIÓ
 • DETECCIÓ DE SITUACIONS DE VULNERABILITAT DE L’ALUMNAT EN L’ÀMBIT DEL BENESTAR EMOCIONAL
 • ESCRITS DE SOL·LICITUD, ESMENA, AL·LEGACIONS I DECLARACIONS RESPONSABLES
 • ESTÀNCIES FORMATIVES D’ALUMNAT I PROFESSORAT D’FP
 • EXPEDIENTS DISCIPLINARIS
 • GESTIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT
 • GESTIÓ DE CITA PRÈVIA
 • GESTIÓ DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
 • GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA I PAGAMENTS A TERCERS
 • INTERVENCIÓ EN GESTIÓ D’AJUDES, BEQUES I SUBVENCIONS
 • PRÀCTIQUES FORMATIVES D’FP
 • PRÀCTIQUES FORMATIVES UNIVERSITÀRIES
 • PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA
 • PROFESSORAT
 • PROVES I ACREDITACIONS
 • QUEIXES SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS
 • RECLAMACIONS
 • TRASLLATS D’EXPEDIENTS
 • VIDEOVIGILÀNCIA

Pot consultar cadascun d’aquests Registres d’Activitat de Tractament (RAT) fent clic ací

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL:

http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva