ADMISSIÓ. Punt per circumstància específica

D’acord amb la normativa d’admissió, cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar:

La decisió adoptada per unanimitat pel Consell Escolar de l’IES Joan Fuster de Sueca, el passat 30 d’abril de 2024, és concedir 1 punt a tots els aspirants que complisquen alguna de les condicions següents:

  • Ser d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitre i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana. Justificació amb document que ho acredite.
  • Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa. Justificació amb document que ho acredite.
  • Ser antic alumne/a del centre el propi interessat. Justificació per part del centre.