Activitats complementàries i extraescolars

El Departament d’Activitats Complementàries i Extraescolars (DACE) planifica, coordina i avalua totes les activitats complementàries i extraescolars que es dissenyen per a tota la comunitat educativa en consonància amb els criteris del Projecte Curricular i en el marc del Projecte Educatiu del Centre.

Segons la tipologia, naturalesa i disseny de les activitats, es perseguiran, en major o menor escala, uns objectius formatius, culturals, lúdics i de relació social. Totes les activitats  tenen un perfil didàctic i integrador i contribueixen al desenvolupament acadèmic i personal de l’alumnat.

Es consideren activitats complementàries les organitzades pel centre durant l’horari escolar bé fora o en el mateix centre i que tenen un caràcter diferenciat de les pròpiament lectives a causa del moment, espai i recursos que utilitzen. 

Són  activitats extraescolars les organitzades fora de l’horari lectiu.

Les ACEs són proposades pels departaments didàctics o qualsevol estament educatiu. En el cas de totes les activitats que comporten la sortida del centre de l’alumnat menor d’edat, es requereix la corresponent autorització de les famílies o representants legals, sense la qual no podran sortir per cap concepte.

Les activitats complementàries i extraescolars són habitualment visites a museus, exposicions i mostres o espais o institucions  de caràcter cultural, o assistència i participació en actes d’interés didàctic, professional o artístic, participació en activitats esportives, concursos literaris o acadèmics, xarrades i conferències, tallers didàctics, estades amb pernoctació en ciutats d’interès cultural pel seu patrimoni històric i artístic o en espais pròxims a la natura on el focus s’orienta cap al medi ambient. A més, estan els intercanvis escolars d’una setmana de duració, on es combina els aspectes culturals amb el reforç de l’aprenentatge de la llengua del país que es visita.

De forma institucionalitzada, el centre programa anualment les següents activitats de caràcter interdepartamental: 

 • 1r ESO: Jornada de convivència i interacció amb la natura en el primer trimestre.
 • 2n ESO: Intercanvi escolar a França en el segon trimestre.
 • 3r ESO: Jornada de convivència i immersió lingüística al final de curs.
 • 4t ESO: Viatge lúdic i cultural de fi d’etapa al final de curs.
 • 1r Batxillerat: Intercanvi escolar en el segon trimestre.
 • 1r Batxillerat: Viatge cultural a una ciutat d’interés literari, històric o artístic.
 • Internivells: Com sona l’ESO.
 • Carrera popular del SERPIS.
 • Mercadet solidari de Nadal.

A més, cada departament didàctic presenta al començament de curs la seua proposta d’activitats específiques de la seua matèria.

Des del Departament d’Orientació es desenvolupa el programa d’activitats transversals.

La Biblioteca del centre, a través del Pla Lector, organitza les activitats relacionades directament amb el foment de la lectura i la escriptura.


ACTIVITATS TRANSVERSALS

Teatre

Cor del SERPIS

Xarxa Apuja el To Contra el Racisme


CONVENIS I COL·LABORACIONS AMB ORGANISMES I INSTITUCIONS DE CARÀCTER EDUCATIU

 • Moviment Contra la Intolerància
 • Cruz Roja Juventud Valencia
 • Apuja el to contra el racisme. Ajuntament de València
 • Educació. Ajuntament de València
 • CMJ Algirós. Joventut València
 • Oficina de l’Energia. Ajuntament València
 • Universitat de València
 • CEFIRE València
 • Club de Hockey Xaloc
 • Club de Bàsquet el Grao
 • Club de Volei València
 • Escoles Esportives Municipals
 • Federació de Hàndbol de la Comunitat Valenciana
 • Federació de Hockey de la Comunitat Valenciana