Xarxa llibres

El programa de reutilització de llibres i materials curriculars XARXA LLIBRES forma part del PEC del centre i les seues normes d’utilització i conservació dels llibres de text i del material curricular cedits a l’alumnat en règim de préstec estan incloses en el RRI. 

Des del Pla d’Acció Tutorial es proposaran activitats que promoguen el valor pedagògic d’aquest programa incidint en aspectes com l’ús col·lectiu i compartit dels materials, la reutilització de béns reciclables, l’impacte positiu sobre el medi ambient, la solidaritat i reforçament d’actituds de corresponsabilitat.

El Banc de Llibres de l’IES SERPIS és conjunt de materials didàctics seleccionats o confeccionats per l’equip docent del centre per al desenvolupament dels currículums oficials de l’etapa de Secundària i per la Formació Professional Bàsica, que seran utilitzats per l’alumnat que participe en el programa.

El Banc de Llibres de text de l’IES Serpis està format per:

  • Els llibres de text que aporta l’alumnat que participa en el programa per primera vegada.
  • Els llibres de text i el material curricular adquirits a través del programa de reposició i renovació.
  • Els llibres en suport digital adquirits pel centre a través del programa.
  • Material curricular d’elaboració pròpia que no vulnere la propietat intel·lectual ni els drets d’edició.

Serà beneficiari del Programa tot l’alumnat de l’etapa de Secundària i de Formació Professional Bàsica que ho sol·licite i complisca les condicions per a la participació.

Les famílies que vulguen participar en el banc de llibres i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho i lliurar el lot complet dels llibres de text i material curricular corresponents al curs que acaben de cursar. 

Obligacions del beneficiari.

1. L’alumnat participant en el banc de llibres està subjecte a l’obligació de fer-ne un ús adequat i acurat i de reintegrar-los en el centre una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que siga baixa en el centre. 

2. El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA