Carta Erasmus per a l’ensenyament superior 2014-2020

Declaració en matèria d’estratègia Erasmus

L’IES Serpis és un centre públic, dependent de la Generalitat Valenciana, que imparteix estudis d’ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions multiplataforma i Administració i Finances).
Considerem estratègia formativa prioritària la mobilitat d’alumnat i professorat participant en projectes de cooperació europea/internacional.

Objectius

-Establir els processos per a la mobilitat d’alumnes i professors.
-Conéixer centres d’altres països en els quals s’impartisquen ensenyaments de les nostres famílies professionals on poder cursar mòduls que complementen la formació de l’alumnat, a més de millorar el coneixement d’almenys un idioma estranger, conéixer altres cultures, habilitats comunicatives i adquirir flexibilitat mitjançant el contacte amb altres formes d’estudi i treball.
-Establir acords i convenis amb empreses i entitats europees, a fi d’aconseguir un augment qualitatiu i quantitatiu de les mobilitats dels nostres estudiants.
-Organitzar jornades de portes obertes, en les quals participen alumnes i professors, que traslladen la seua experiència internacional als nous estudiants, possibles candidats a mobilitats futures.
-Fer fer gust d’estudiants i al col·lectiu docent del nostre centre que l’àmbit internacional és un valor central de la política educativa del nostre centre.
-Establirem col·laboracions amb centres d’Ensenyament Superior, gràcies a contactes personals ja existents amb centres de França,(Sainte Marthe d’Angoulême, le Lycée Professionnel François Clouet de Tours , Lycée dones Métiers et dones Services Paul Gauguin d’Orléans), Itàlia (ITIS Paccinotti de Taranto) i buscarem contactes en països anglòfons en seminaris de contacte i realitzant visites d’estudi.
Les alumnes i alumnes de 2n curs dels Cicles Superiors seran els candidats a participar en la mobilitat Erasmus, per a completar la seua formació acadèmica o la seua formació en centre de treball.
Així mateix, el nostre centre es compromet a rebre alumnes de centres associats europeus en 1r o 2n curs de CS. Reconeixerem els estudis realitzats amb èxit en el nostre centre, sempre que vagen precedits d’un conveni d’estudis, signat pels centres d’origen i acolliment i de l’alumne.
-S’afavorirà la participació del professorat que imparteix mòduls en els cicles superiors en accions de mobilitat europea amb finalitats formatius, d’investigació i innovació educativa així com per al desenvolupament de xarxes de treball temàtiques de diversos centres internacionals, mitjançant les TIC.

Mesures d’informació i divulgació

  • Incorporar en la nostra pàgina web tota la informació sobre la internacionalització.
  • La Declaració de Política Erasmus es farà pública en la nostra pàgina web.
  • Informar i orientar directament a través de xarrades divulgatives als estudiants i professors

Al principi del curs escolar, la Direcció organitzarà reunions dirigides a alumnat de 2n curs de Cicles Superiors amb la finalitat d’informar-los de la possibilitat de fer les FCTs en una empresa europea o seguir part del curs o el projecte empresarial en els nostres centres associats. La duració mínima de la mobilitat amb finalitats d’estudi no serà inferior als dos mesos. Les pràctiques en empreses aconseguiran, almenys un 60% de les hores de pràctiques formatives establides en el currículum de cada cicle.

Els sol·licitants hauran de completar un portfolio, el seu CV i una carta en la qual expliquen les raons que els porten a participar en aquest programa i el que esperen d’ell. Posteriorment la coordinadora Erasmus i els Caps de Departament valoraran quins són els mòduls més convenients per a l’alumne, es proposarà al coordinador del centre associat i se signarà un contracte personalitzat.

L’alumnat que sol·licite fer les seues pràctiques en una empresa europea seguirà el mateix protocol. La coordinadora i la responsable de FCTs decidiran el perfil d’empresa més idoni. El contracte (signat per empresa, centre educatiu, alumne) fixarà els objectius, competències, tasques i avaluació. Hi haurà un seguiment personalitzat via telèfon i correu electrònic per part del tutor.

 Els professors que participen en una mobilitat Erasmus presentaran un CV amb el nivell d’idioma del país d’acolliment. Cada professor seleccionat establirà el seu Pla de Treball per a l’intercanvi de formació i/o de docència. Finalitzat el període d’intercanvi del personal docent, s’elaborarà un informe d’avaluació final. S’intentarà consolidar i ampliar els vincles establits.

Impacte

L’impacte que s’espera que oferisquen els Programes Europeus a tot el personal del nostre institut, (tant alumnat com professorat), es pot valorar des de diferents perspectives; En primer lloc, des de la perspectiva de la mobilitat, el fet de viatjar a altres països suposa millorar la capacitat de comunicació, ampliar mires, augmentar les expectatives dels estudiants i replantejar idees (en el cas del professorat).

En l’àmbit dels Projectes Multilaterals, es pretén elevar els nivells de titulació i consolidar la dimensió social de l’ensenyament superior, afavorint la participació de l’alumnat que, per factors socioeconòmics, discapacitat, origen ètnic o migració no finalitzen els estudis.

Així mateix, amb aquests projectes es pot millorar la qualitat de l’ensenyament superior amb la cooperació activa entre centres educatius i altres actors no acadèmics, com a empreses, organitzacions professionals, cambres de comerç, intercolutores socials o organismes locals i regionals.

De la mateixa manera es pretén crear aliances de coneixement per a establir contactes entre empreses i el nostre institut amb l’objectiu de reforçar i desenvolupar el potencial d’innovació d’Europa amb programes innovadors i promoció d’actituds emprenedores, procés que creiem realment beneficiós parell totes dues parts.

Amb això pretenem que es desenvolupen noves oportunitats d’aprenentatge a partir de l’aplicació pràctica de les capacitats emprenedores.

Creiem que si la mobilitat per als estudiants és molt interessant també ho és per al professorat ja que així s’intercanvien coneixements, experiències i es desenvolupen innovacions adaptades a les necessitats actuals.

En el cas de la participació en les Xarxes Acadèmiques suposaria compartir coneixements, debatre metodologies, promoure l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques i generar i promoure la creativitat i la innovació.