CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ 2023-2024 ESO I BATXILLERAT

D’acord amb el calendari establert per la disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006 i per la disposició final quarta del Reial decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, a partir del curs acadèmic 2023-2024 l’ordenació i el currículum per als dos cursos de batxillerat es regula d’acord amb la nova normativa. En el nostre àmbit autonòmic es desenvolupa en les normes següents:

  • Decret 108/2022, de 5 d’agost de 2022, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat.
  • Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

A la pàgina web de la secció de Batxillerat del Servei d’Ordenació Acadèmica trobareu tota la normativa (https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/normativa), les preguntes freqüents actualitzades (https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/faq-preguntas-frecuentes) i els models de procediments que l’alumnat o les famílies, en el seu cas, han de lliurar al centre i que es gestionen directament des del centre educatiu: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments.

A la següent taula s’estableix una relació entre els diferents procediments i la normativa aplicable:

ProcedimentDecret 108/2022Ordre 19/2023
Sol·licitud de canvi de modalitat o via (1)Article 47Articles 40 – 42Annex VIII
Sol·licitud de canvi de llengua estrangera IIArticle 48Articles 43 – 45Annex IX
Sol·licitud per a cursar únicament matèries comunesArticle 51 i disposició addicional 5aArticles 46 – 48Annex X
Sol·licitud de repetició voluntària de segon curs de batxillerat (amb renúncia a totes les matèries aprovades en 2n curs)Article 43Articles 49 – 51Annex XI
Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de dansaArticle 33Articles 52 – 54Annex XII
Sol·licitud de convalidació de matèries per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de músicaArticle 34Articles 55 – 57Annex XIII
Sol·licitud de convalidació de la matèria optativa de batxillerat i exempció o adaptació curricular de la matèria educació física de primer de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat ValencianaArticle 32Articles 58 – 60Annex XIV

(1)  En el cas del canvi de modalitat o via, depenent del nombre de matèries de l’anterior modalitat o via que tinga superades, diferenciem els següents casos:

1.      Alumnat que té una matèria de l’anterior modalitat o via superada. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:

a)      computar aquesta matèria per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs)

b)     computar aquesta matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs.

2.      Alumnat que té dues matèries de l’anterior modalitat o via superades. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:

a)      computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs) i l’altra matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs

b)     computar aquestes matèries per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).

3.      Alumnat que té tres matèries de l’anterior modalitat o via superades:

L’alumne o alumna pot computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs), i les altres dues per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).