Sol·licitud de títols de Batxillerat i Cicles Formatius

Sol·licitud de títols de Batxillerat i Cicles Formatius

El títol és un document oficial que acredita que s’han superat els estudis corresponents. Se sol·licita en finalitzar els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius i arriba a Secretaria el curs següent d’haver-lo demanat. Es pot recollir en els períodes de gener a abril i d'octubre a desembre de cada any natural, personalment o presentant una autorització signada per la persona interessada.

Passos per a sol·licitar el títol de Batxillerat i de Cicles FP

A partir de la data de publicació de les actes de notes definitives, es pot sol·licitar a la Secretaria, aportant la documentació següent:

  1. Imprès de sol·licitud de títol complimentat i signat (duplicat).
  2. Pagament, al banc, de la taxa per l'expedició de títol. Model 046: presentar el full de l ´administració i interessat/da, (junt amb el justificant de pagament si aquest no es fa per la finestreta del banc).
  3. Fotocòpia del DNI o NIE vigent.
  4. Targeta de família nombrosa o certificat de minusvalidesa, segons el cas. Tots dos en vigor.

(Important: no oblideu portar el paper del mod. 046 encara que ho pagueu per Internet, el d'administració i interessat/da).

Per a demanar l’expedició cal abonar les taxes següents:

Família nombrosa/monoparental
Títol Ordinària General Especial
Batxillerat 40,81 € 20,41 € Exempts
Tècnic 18,89 € 9,45 € Exempts
Tècnic Superior 46,50 € 23,25 € Exempts

Notes i aclariments

  • Alhora que se sol·licita el títol de Batxiller, es pot sol·licitar també l'historial acadèmic (previ pagament de la taxa) i la certificació acadèmica (previ pagament de la taxa).
  • Si el títol sol·licitat és de Cicles Formatius, es pot demanar la cerficació acadèmica (previ pagament de la taxa). Marcar "Certificats a efectes de trasllats".