Equip Directiu

         L’equip directiu del centre és el responsable de la gestió i del compliment de la legalitat vigent. Coordina el treball dels diferents òrgans col·legiats (claustre, consell escolar, comissió de coordinació pedagògica, departaments didàctics) i ha d’afavorir la participació de la comunitat educativa.

Director Juan Carlos Garrigós Pérez
Vicedirectora Luz Benedito Soler
Cap d’estudis d’ESO i Batxillerat Josep Cachuto Aparicio
Cap d’estudis de cicles Trinidad Ruiz Cháfer
Secretari Fernando Ballester Garrigues