Equip directiu


         L’equip directiu del centre és el responsable de la gestió i del compliment de la legalitat vigent. Coordina el treball dels diferents òrgans col·legiats (claustre, consell escolar, comissió de coordinació pedagògica, departaments didàctics) i ha d’afavorir la participació de la comunitat educativa.

DirectorJosep Cachuto Aparicio
VicedirectoraLuz Benedito Soler
Cap d’estudis d’ESO i BatxilleratSunsi Estellés Valls
Cap d’estudis de ciclesTrinidad Ruiz Cháfer
SecretàriaLara Verdejo Moliner