Transport Escolar 24-25 (Ja publicada la Resolució)

Les condicions per ser alumnat beneficiari o autoritzat del transport escolar col·lectiu les trobeu a la Resolució de 25 de juny de 2024, que regula l’organització i funcionament del transport escolar col·lectiu.

Tota la informació la podeu trobar a la següent web de Conselleria sobre TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU.

DOCUMENTACIÓ / FORMULARIS

Es poden descarregar els esborranys de l’alumnat que continua i no modifica domicili (OPCIÓ 2) per tal d’introduir als sobres de matrícula. AMB L’APP DE WEB FAMÍLIA FALLA, ACCEDINT PER CERCADOR (buscant web familia gva) FUNCIONA BÉ.

 • OPCIÓ 1. ALUMNAT NOUVINGUT AL CENTRE DE 1r ESO, D’ALTRES CURSOS AMB ACCÉS AL CENTRE PER PROCÉS D’ADMISSIÓ, ALUMNAT QUE NO DISPOSAVA DE TRANSPORT ESCOLAR EL CURS PASSAT I ALUMNAT QUE HA CANVIAT DE DOMICILI. Has d’aportar l’ANNEX I de la Resolució de 25 de juny de 2024. Pots descarregar-lo ací. I el certificat d’empadronament.

 • OPCIÓ 2. ALUMNAT DEL CENTRE QUE JA DISPOSAVA DE TRANSPORT ESCOLAR, QUE CONTINUA SENT USUARI O USUÀRIA I QUE NO HA CANVIAT DE DOMICILI. Has d’aportar l’ESBORRANY de transport que es descarrega de Web Família. Instruccions de decàrrega ací.

 • DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE PARADA PER A TOT L’ALUMNAT DE TRANSPORT. Has d’aportar el document que tens al sobre de matrícula indicant la parada per al curs 24-25. Pots descarregar-lo ací també.
A TINDRE EN COMPTE

🚍En el nostre cas, el transport escolar col·lectiu fa referència al trasllat de l’alumnat empadronat i resident a Alboraia (nucli urbà i Port Saplaya). És un servei complementari del centre que depèn directament de Conselleria.

🚍L’alumnat inclòs en aquest servei pot ser d’ESO, Batxillerat i FPB.

🚍L’ús d’aquest transport requerirà un comportament adequat ja que està regit per les mateixes normes de comportament i convivència del centre.

🚍Si es produeix una incidència, i segons el tipus de la mateixa, l’alumne o alumna podrà arribar a perdre temporalment l’ús del servei d’aquest transport escolar.

IMPORTANT
NORMES D’ÚS DEL TRANSPORT
 • La parada que utilitze l’alumne/a serà SEMPRE la de la sol·licitud.
 • Cada alumne/a respectarà els llistats on estan assignades les places als autobusos segons horari i parada.
 • Si la persona acompanyant decideix que l’alumnat de l’autobús s’ha d’asseure per ordre de llista, l’alumnat obeirà aquesta decisió.
 • Cada alumne/a haurà de viatjar assegut en un seient i dur el cinturó de seguretat posat durant tot el trajecte.
 • L’alumnat no pujarà ni baixarà del vehicle fins que aquest no es trobe parat.
 • Els/les acompanyants vetlaran pel bon ordre i seguretat dins del vehicle durant el trajecte.
 • Si és procedent, els/les acompanyants s’asseguraran que l’alumnat posseix el correspondent carnet escolar.
 • Està prohibit, tant en les parades com durant el trajecte, maltractar l’autobús, obrir les finestres, traure el cap per aquestes, tirar objectes a l’interior i exterior, anar dret en els seients, córrer pel corredor de l’autobús, asseure’s en el sòl o escalons de l’autobús, maltractar el/la conductor/a o l’acompanyant, fumar en l’autobús i qualsevol altre comportament contrari a les normes de convivència requerides.
 • Una vegada finalitzat el trajecte, es revisarà l’interior de l’autobús per a assegurar-se que no queda cap alumne/a, no hi ha objectes abandonats ni s’ha produït cap incidència material. 
PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA BENEFICIÀRIA O AUTORITZADA DEL TRANSPORT ESCOLAR (segons normativa)
 • En el cas que les persones beneficiàries o autoritzades del transport escolar col·lectiu no facen ús habitual d’aquest sense causa justificada, perdran la seua condició de persones beneficiàries o autoritzades.
 • Quan un/a alumne/a siga baixa del centre, perdrà la condició de persona beneficiària o autoritzada del transporte escolar col·lectiu associat al centre.
 • Qualsevol incidència imputable a un o diversos alumnes que puga pertorbar el normal desenvolupament del servei determinarà que la direcció del centre educatiu adopte les mesures que considere oportunes per a assegurar el seu correcte funcionament, incloent-hi, si és procedent, la suspensió cautelar o provisional del dret a la utilització del servei de transport escolar.