ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica que només estaran actius durant el termini de matriculació del nivell corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ÚNIC.

ESO i BATXILLERAT, CURS 2023-2024

NIVELL ESO BATXILLERAT
Presentació sol·licituds 04/05-12/05 04/05-12/05
Entregar requisit acadèmic * fins als 28/06 fins als 04/07
Llistes provisionals 10/07 13/07
Reclamacions Telemàtiques fins al 12/07 fins al 17/07
Llistes definitives 19/07 24/07
Matrícula Presencial 20/07-25/07 20/07-25/07
* REQUISIT ACADÈMIC
    - ESO: Certificat d'haver promocionat i certificat de notes.
    -BAT: Certificació de nota mitjana de la ESO

RECOLLIDA DE SOBRES DE MATRÍCULA: A partir de la publicació de les llistes definitives.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):
* DOGV 9552. Ordre d'admissió: Punt Catorzé. Resultat acadèmic
1. Quan l’alumnat participant es trasllade entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat enviarà, a través de l’aplicació informàtica ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se, dins del termini establit en els annexos d’aquesta resolució.
2. L’alumnat participant inclòs en els col·lectius que s’indiquen a continuació haurà d’aportar al centre de primera opció, i dins del termini establit en els annexos d’aquesta resolució, l’acreditació expedida pel centre d’origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l’accés a l’ensenyament sol·licitat i, si és el cas, la nota mitjana obtinguda:

  • Alumnat no matriculat durant el curs 2022-2023 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
  • Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
  •  Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2022-2023 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart d’ESO.

3. En cas que l’alumnat no poguera accedir al curs sol·licitat perquè no ha promocionat, s’entendrà que la seua sol·licitud es realitza per al mateix centre, però per al curs anterior al que inicialment va sol·licitar, per la qual cosa haurà d’acreditar el compliment del requisit acadèmic exigit per a l’accés a aquest curs.
4. No s’aplicarà el que es preveu en l’apartat anterior en els casos en què el canvi de curs també supose canvi d’etapa educativa.
5. En el cas de l’alumnat que sol·licite plaça per a Batxillerat, tant per a primer com per a segon curs, la nota de referència serà la utilitzada per a l’accés inicial a primer curs.