ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

En aplicació de la Llei Orgànica 3/2020, d'Educació (LOMLOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica que només estaran actius durant el termini de matriculació del nivell corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

Podeu descarregar-se els criteris per a la baremació de les so·licituds en el següent enllaç.

CRITERIS PER A BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

En virtut del que especifiquen les instruccions de la Conselleria d'Educació l'IES LA PATACONA ha decidit adoptar com a circumstància específica concedir un punt a l'alumnat que  tinga el domicili familiar o laboral situat a l'àrea d'influència del centre (Alboraia).

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ÚNIC.

ESO i BATXILLERAT, CURS 2024-2025

NIVELL ESO BATXILLERAT
Presentació sol·licituds 04/06-10/06 04/06-10/06
Entregar requisit acadèmic * fins als 28/06 fins als 04/07
Llistes provisionals 11/07 16/07
Reclamacions Telemàtiques fins al 15/07 fins al 15/07
Llistes definitives 22/07 25/07
Matrícula Presencial 22/07-26/07 25/07-31/07
* REQUISIT ACADÈMIC
    - ESO: Certificat d'haver promocionat i certificat de notes.
    -BAT: Certificació de nota mitjana de la ESO

RECOLLIDA DE SOBRES DE MATRÍCULA: El dia de la publicació de les llistes definitives.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):
* DOGV 9837. Ordre d'admissió: Punt Desseté. Resultat acadèmic
1. Quan l’alumnat participant es trasllade entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat enviarà, a través de l’aplicació informàtica ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se, dins del termini establit en els annexos d’aquesta resolució.
2. L’alumnat participant inclòs en els col·lectius que s’indiquen a continuació haurà d’aportar al centre de primera opció, i dins del termini establit en els annexos d’aquesta resolució, l’acreditació expedida pel centre d’origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l’accés a l’ensenyament sol·licitat i, si és el cas, la nota mitjana obtinguda:

  • Alumnat no matriculat durant el curs 2023-2024 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
  • Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
  •  Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2023-2024 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart d’ESO.

3. En cas que l’alumnat no poguera accedir al curs sol·licitat perquè no ha promocionat, s’entendrà que la seua sol·licitud es realitza per al mateix centre, però per al curs anterior al que inicialment va sol·licitar, per la qual cosa haurà d’acreditar el compliment del requisit acadèmic exigit per a l’accés a aquest curs.
4. No s’aplicarà el que es preveu en l’apartat anterior en els casos en què el canvi de curs també supose canvi d’etapa educativa.
5. En el cas de l’alumnat que sol·licite plaça per a Batxillerat, tant per a primer com per a segon curs, la nota de referència serà la utilitzada per a l’accés inicial a primer curs.

6. D’acord amb el que establix l’apartat 2 de l’article 49 de l’Orde 8/2024, l’alumnat sol·licitant que desitge incorporar-se a estudis de Batxillerat, havent cursat estudis d’Educació Secundària Obligatòria en sistemes educatius estrangers o en centres docents estrangers situats en territori espanyol, haurà de sol·licitar en la Subdelegació del Govern l’homologació o la convalidació dels estudis realitzats per a acreditar el compliment del requisit acadèmic i la nota mitjana o la qualificació obtinguda en estudis de Secundària Obligatòria i presentar en el centre sol·licitat en primera opció:
– Credencial d’homologació expedida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Es considerarà la nota mitjana que conste en esta credencial.
– Volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials, amb el segell de registre en què haja presentat la sol·licitud d’homologació. En este cas, es consideraran 5 punts com a nota mitjana provisional. Si la credencial d’homologació li ha sigut expedida amb anterioritat a la publicació de la llista definitiva d’alumnat admés, podrà presentar esta credencial. En tot cas, l’admissió tindrà caràcter condicional, fins que la resolució expressa de l’expedient d’homologació o convalidació dictamine que es complix el requisit acadèmic.