CFGS en Gràfica Interactiva

Forma’t en disseny gràfic orientat a les plataformes en línia, una professió amb alta ocupabilitat

El títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva et capacita per a planificar i desenvolupar les diferents fases dels productes interactius integrant de manera òptima conceptes d’usabilitat d’interfícies, arquitectura de la informació i accessibilitat, grafisme digital, vídeo, so i altres en funció dels objectius comunicatius del projecte. A més, completar el cicle permet l’accés a la Universitat.


Duració

El curs te una durada de 2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empresa es realitzaran en el segon curs del cicle.

Hores i ECTS:

 • Móduls impartits en el centre: 1850 hores (112 ECTS)
 • Pràctiques en empresa: 150 hores (8 ECTS)
 • Total hores: 2000 (120 ECTS)

Aprendràs a:

 • Crear productes interactius per a Web i plataformes multimèdia.
 • Dissenyar i desenvolupar Webs.
 • Dominar les eines de creació, programació i gestió en entorns gràfics i multimèdia.
 • Crear i produir continguts interactius, accessibilitat, usabilitat, experiència d’usuari i disseny d’interfícies.

Eixides professionals

 • Disseny i desenvolupament Web i multimèdia.
 • Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies.
 • Domini de les eines de creació, programació i gestió en entorns gràfics i multimèdia.
 • Gestió de projectes multimèdia en equip multidisciplinari.

Informació institucional i accés

Informació del cicle
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/cicle-formatiu-de-grau-superior-de-grafica-interactiva

Web de la Conselleria per a consultar els requisits generals d’accés
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/grado-superior

Bulletí Ofical de l’Estat:
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/BOE-A-2012-13635.pdf

Decret:
Decret 180/2014, de 10 d’octubre

Assignatures (mòduls)

Primer curs
AssignaturesSessions per setmana
Fonaments de la representació i expressió visual4
Teoria de la imatge2
Mitjans informàtics4
Fotografia3
Recursos gràfics i tipogràfics3
Llenguatge de programació7
Interficies gràfiques de usuari3
Llenguatge i tecnología audiovisual2
Projectes de gràfica interactiva5
Formació i orientació laboral2
Idioma estranger2
Segon curs
AssignaturesSessions per setmana
Història de la imatge audiovisual i multimèdia3
Recursos gràfics i tipogràfics3
Interficies gràfiques d’usuari7
Postprodució fotogràfica3
Llenguatge i tecnología audiovisual6
Projectes de gràfica interactiva7
Empresa i iniciativa emprenedora3
Idioma estranger2
Projecte integrat5
Formació pràctica en empreses2