SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÈRIES DE BATXILLERAT
2023/2024

Només alumnat que cursa Batxillerat


Per a realitzar la sol·licitud cal seguir aquest procediment:

  • Descarregar la sol·licitud corresponent:
  • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre, juntament amb els documents acreditatius, abans del 31 d’octubre.

⇒ Més informació sobre PROCEDIMENTS


ORDRE 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2023/7514]