CFGM en Assistència al producte gràfic interactiu

Forma’t en disseny gràfic interactiu orientat a l’assistència del producte interactiu per al desenvolupament de interfícies gràfiques, una professió amb alta ocupabilitat

El títol de tècnic d’Arts plàstiques i Disseny en Assistència al producte gràfic interactiu et capacita per a realitzar solucions gràfiques per al producte interactiu, conéixer i desenvolupar solucions digitals sota especificacions tècniques i comercials.
Completar el cicle t’eximeix de la prova específica per accedir a qualsevol grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny


Duració

El curs te una durada de 2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empresa es realitzaran en el segon curs del cicle.

Hores i ECTS:

  • Móduls impartits en el centre: 1500 hores
  • Pràctiques en empresa: 100 hores
  • Total hores: 1600

Aprendràs a:

  • Dissenyar elements gràfics digitals per a productes interactius.
  • Interpretar adequadament la informació sobre projectes sota indicacions tècniques i estilístiques específiques.
  • Desenvolupar productes interactius, web i multimèdia..

Eixides professionals

  • Tècnic en programes de edició web
  • Producció i tractament d’elements multimèdia
  • Tractament informàtic, composició i preparació de textos, imatges i altres elements per a l’edició web i multimèdia

Informació institucional i accés

Informació del cicle
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-medio-de-asistencia-al-producto-grafico-interactivo

Web de la Conselleria per a consultar els requisits generals d’accés
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/grado-medio

Bulletí Ofical de l’Estat:
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/BOE-A-2012-13642.pdf

Decret:
178/2014, de 10 d’octubre

Assignatures (mòduls)

Primer curs
AssignaturesSessions per setmana
Fonaments del Disseny Gràfic4
Tipografia4
Mitjans Informàtics4
Història del Disseny Gràfic3
Multimèdia4
Edició Web7
Formació i Orientació Laboral2
Idioma Estranger2
Segon curs
AssignaturesSessions per setmana
Multimèdia6
Edició Web6
Ampliació de Sistemes Informàtics4
Composició Gràfica Aplicada a Multimèdia4
Fotografia Digital per al Producte Interactiu2
Empresa i Iniciativa Emprenedora2
Idioma Estranger2
Obra Final4