Prova d’accés

a) Prova d’accés part general, per a l’accés sense requisits acadèmics, que tindrà lloc el dia 27 de setembre, a les 15.30 h.

b) Prova d’accés part específica, per a l’accés amb requisits acadèmics d’accés, ha de seguir el procediment següent:

Documentació d’Inscripció

Les taxes associades a la matrícula són les següents:

 • PROVA D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR – 8,84 €

Pagament de TAXES

El pagament de taxes es pot realitzar per qualsevol dels procediments següents:

 1. Telemàticament:
  – Accedint a l’enllaç: TAXES D’ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
  – Seleccionar el procediment i seguir les instruccions:
  9669 – ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE RÈGIM ESPECIAL D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
 2. Podem generar el Model 046 des de la secretaria del centre, acudir a una entitat bancària i fer-ne l’ingrés.

Calendari de la prova d’accés:

Proves daccés als CF de grau superior dels ensenyaments dArts Plàstiques i Disseny.

PART ESPECÍFICA

ActivitatDades
Inscripció prova específicadel 14 al 23 setembre
Publicació llistes d’admesos prova específica26 setembre
Realització prova específica28 setembre (15:30 h)
Publicació llistes provisionals qualificacions prova específica3 octubre
Reclamacions qualificacions prova específicadel 3 al 4 octubre
Publicació llistes definitives qualificacions prova específica5 octubre
Matrícula d’alumnes amb prova d’accés específica superadade 5 al 14 octubre

Les característiques de la prova són:

ORDRE 13/2018, de 18 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’accés i l’admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny a la Comunitat Valenciana. [2018/3916]

ANNEX IV

Part específica de la prova d’accés o prova específica d’accés al grau superior
dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

 1. La part específica o prova específica que permeta demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments serà distinta per a cada família professional, segons la normativa vigent que estableix el seu currículum.
 2. La part específica de la prova d’accés tindrà l’estructura següent :
  • Primer exercici. Qüestions relatives a història de l’art, a partir d’un text escrit i/o la documentació gràfica o audiovisual que es facilite a l’alumnat. En aquest exercici es valorarà el nivell de coneixements artístics i la sensibilitat davant de les creacions artístiques i funcionals, així com la maduresa del criteri estètic. Per a aquest exercici s’emprarà un màxim d’una hora.
  • Segon exercici. Realització de diversos esbossos sobre un tema proposat, i execució posterior d’un dels esbossos a color. En aquest exercici es valoraran aptituds com la sensibilitat artística, la creativitat, la capacitat compositiva i comunicativa, i el sentit de la funcionalitat, així com la predisposició cap als estudis concrets dels cicles corresponents a la família professional indicada en la prova. Per a aquest exercici s’emprarà un màxim de tres hores.
  • Tercer exercici. Execució a partir d’un dels esbossos realitzats a l’exercici anterior, d’una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova. En aquest exercici es valoraran les aptituds següents: la destresa específica, les capacitats d’observació, expressivitat, percepció i composició formal d’acord amb el cicle formatiu indicat. Per a aquest exercici s’emprarà un màxim de quatre hores.