PROVES HOMOLOGADES A2 (2023-2024)

Les proves homologades d’idiomes del curs 2023-2024, nivell A2, tindran lloc en convocatòria única per idioma.
ANGLÉS 8 de maig i FRANCÉS 9 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves homologades del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL) del curs 2023/2024. [2024/3315]