REQUISITS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

INFORMACIÓ D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, GRAU MITJÀ i GRAU SUPERIOR

1. Si eres alumne o alumna del centre i en l’actualitat curses 1r en qualsevol dels estudis de formació professional, quedaràs matricular de manera automàtica en el curs corresponent per al curs 2023-2024.

2. En el cas que que desitges començar a estudiar un cicle formatiu de formació professional bàsica, grau mitjà o grau superior, hauràs de llegir i estar atent a les informacions d’aquesta pàgina i del procés d’admissió.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

A l’IES Francesc Tàrrega es cursen els estudis de:

 • FPB Electricitat i electrònica
 • FPB Perruqueria i estètica
 • FPB Perruqueria i estètica de 2a oportunitat

També tens altres opcions en els diferents centres del nostre territori. Ací tens l’enllaç a la informació.

Com em matricule d’FPB?

 1. Hauràs de participar en el procés d’admissió en el moment que es publica. Consulteu la web del centre.
 2. En el cas de estar admés publicarem les instruccions de matrícula.

Requisits d’accés a FPB

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs
 • Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Requisits d’accés a FPB 2a OPORTUNITAT#FPB2

 Els requisits generals per a ser beneficiari o beneficiària del Sistema Nacional d’Ocupació Juvenil són els següents:

a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans o ciutadanes de la Unió Europea o dels estats part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s les persones estrangeres titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

b) Estar empadronats o empadronades en qualsevol localitat del territori espanyol.

c) Tindre més de 16 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o tindre més de 25 anys i menys de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d’aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l’Enquesta de Població Activa corresponent a l’últim trimestre de l’any.

d) Estar inscrits o inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.

e) No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

f) No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

g) No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

h) Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil i adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas de les persones demandants d’ocupació n’hi haurà prou amb la seua inscripció en els serveis públics d’ocupació.

Requisits específics d’accés a cicles formatius de Formació Professional Bàsica dirigits a persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil.

A més dels requisits mínims exigits en el punt 1 del present apartat, per a ser beneficiari o beneficiària d’aquesta actuació s’exigirà tindre almenys 17 anys l’any natural en el qual sol·licita la Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil i acreditar que no posseeixen cap títol de Formació  Professional o qualsevol altre títol que acredite la finalització d’estudis secundaris complets i trobar-se actualment desescolaritzat o desescolaritzada i sense ocupació.

FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ

A l’IES Francesc Tàrrega es cursen els estudis de:

 • Grau mitjà en Perruqueria i cosmètica capil·lar
 • Grau mitjà en Estètica i Bellesa – dos torns matí i vesprada-

També tens altres opcions en els diferents centres del nostre territori. Ací tens l’enllaç a la informació.

Com em matricule d’un grau mitjà?

 1. Hauràs de participar en el procés d’admissió en el moment que es publica. Consulteu la web del centre.
 2. En el cas de estar admés publicarem les instruccions de matrícula.

Requisits d’accés a grau mitjà

 • Estar en possessió de el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs de l’Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, al menys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 any

FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR

A l’IES Francesc Tàrrega es cursen els estudis de:

 • Grau superior en Estètica i Benestar – torn vespertí-
 • Grau superior d’Estilisme i direcció de Perruqueria – torn vespertí-
 • Grau superior d’Assessoria d’imatge personal i corporativa- torn vespertí-
 • Grau superior de Caracterització i maquillatge professional- torn vespertí-

També tens altres opcions en els diferents centres del nostre territori. Ací tens l’enllaç a la informació.

Com em matricule d’un grau superior?

 1. Hauràs de participar en el procés d’admissió en el moment que es publica. Consulteu la web del centre.
 2. En el cas de estar admès publicarem les instruccions de matrícula.

Requisits d’accés a grau superior

Estar en possessió de el Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

 • Estar en possessió de el Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà) *. * Sempre que la demanda de places en cicles formatius de grau superior superi l’oferta, les administracions educatives poden establir procediments d’admissió a centre docent, d’acord amb les condicions que el Govern determini per reglament.
 • Estar en possessió d’un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir al menys 19 anys en l’any que es realitza la prova o 18 per als que posseeixen el títol de Tècnic).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys