Acreditació de competències

Cartel acredita
INFORMACIÓ GENERAL

Què és el procediment de l’acreditació professional?

És un procediment que permet obtindre un reconeixement oficial, previ assessorament i avaluació, de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral i vies no formals de formació.

Què puc obtindre a través del procediment?

Podràs obtindre un document oficial que acredite quines Unitats de Competència tens adquirides. Si tens totes les que configuren un Certificat de Professionalitat, podràs sol·licitar-lo també. Si cursaràs en FP un Cicle Formatiu, podràs convalidar una sèrie de mòduls professionals.

Requisits generals per a poder participar

 • Tindre la nacionalitat espanyola o permís de residència en regla.
 • Tindre 18 anys complits per a qualificacions professionals de Nivell I i 20 anys per a qualificacions professionals de nivell II i III.
 • A més, també s’han de complir almenys un d’aquests dos requisits:
  • Una experiència laboral mínima, adquirida en els últims 15 anys, relacionada amb les competències que es vulguen acreditar, de 2 anys i 1200 hores, per al nivell I i 3 anys i 2000 hores, per al nivell II i III.
  • Una formació no formal mínima, realitzada en els últims 10 anys, relacionada amb les competències que es vulguen acreditar, de 200 hores per al nivell I i 300 hores per al nivell II i III.

Com es desenvolupa el procediment?

Informació:
Et pots informar, entre altres, en els departaments d’Orientació dels centres educatius d’FP.


Inscripció en el Procediment:
Per a participar has d’inscriure’t en la Web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
http://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales


Desenvolupament del procediment

 • Fase d’assessorament: En aquesta fase comptaràs amb el suport d’un assessor/a especialitzat, que t’ajudarà a revisar i completar, si fora necessari, el teu currículum, l’historial professional, organitzant la documentació de què disposes per a aportar evidències que i que avala inicialment les teues competències. Completant, d’aquesta manera, el teu “dossier de competències professionals”. També t’informarà si pots obtindre alguna Qualificació o en el seu lloc quina formació o documentació et falta.
 • Fase d’avaluació: L’avaluació es realitzarà analitzant l’informe de l’assessor/a i tota la documentació que vas aportar com a candidat/a i si fora necessari recaptant noves evidències per a avaluar la competència professional en la qual t’hages inscrit. S’utilitzaran els mitjans que es consideren necessaris, entre altres: l’observació en el lloc de treball, simulacions, proves, entrevistes, etc.
 • Fase d’acreditació i registre: Si superes el procés d’avaluació obtindràs una acreditació de cada unitat de competència i podràs accedir a un certificat de professionalitat o se t’indicaran els passos a seguir per a obtindre un títol d’FP.

Quines qualificacions podries acreditar en l’IES El Grau?

Família d’informàtica

Nivell 2

 • IFC078_2 – Sistemes microinformàtics
 • IFC297_2 – Confecció i publicació de pàgines web
 • IFC298_2 – Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
 • IFC299_2 – Operació de xarxes departamentals
 • IFC300_2 – Operació de sistemes informàtics

Nivell 3

 • IFC079_3 – Administració de bases de dades
 • IFC080_3 – Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals
 • IFC081_3 – Administració i disseny de xarxes departamentals
 • IFC152_3 – Gestió de sistemes informàtics
 • IFC153_3 – Seguretat informàtica
 • IFC155_3 – Programació en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió
 • IFC156_3 – Administració de serveis d’Internet
 • IFC303_3 – Programació de sistemes informàtics
 • IFC363_3 – Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
PÀGINES D'INTERÉS

Més informació sobre el procediment a Espanya

Més informació del procediment a la Comunitat Valenciana

Informació en llenguatge de signes

Fitxa d’autocomprovació de requisits

Formulari d’inscripció