FCT

Què es la FCT?

Tots els cicles formatius inclouen una fase de formació pràctica en l’empresa, aquesta fase es desenvolupa a través del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) no té caràcter laboral ni relació becària i es realitza, una vegada superats tots els mòduls professionals del cicle formatiu, en l’entorn real de l’empresa.

Amb caràcter general es tracta d’estudiants matriculats en ensenyaments reglats, que no tenen el caràcter de treballadors, i per tant no rebran cap retribució.

La FCT es valorarà com a APTE/NO APTE. L’alumnat haurà de superar positivament la FCT per a obtindre qualsevol títol d’ensenyaments de Formació Professional. Es designen un Tutor del Centre Educatiu i un Tutor del Centre de Treball per a definir el programa formatiu a realitzar per l’alumne, coordinar el seu desenvolupament, fixar les dates de les visites i avaluar la realització d’aquest, emetent els oportuns informes.

La duració del període de pràctiques, tant en grau mitjà com en grau superior, mai podrà superar les 400 hores. La duració diària de la jornada de formació en el centre de treball ha de ser igual o pròxima a l’horari laboral de l’empresa, mai se superaran les 40h setmanals, i es realitzaran reunions de seguiment, periòdiques i obligatòries amb el tutor de FCT en el centre educatiu.

Quant a les tasques a realitzar per l’alumne, l’activitat de l’alumne ha de ajustar-se al programa formatiu establit pel Tutor de FCT amb l’empresa col·laboradora, per la qual cosa s’evitaran tasques repetitives o fora del perfil de qualificació associat al Cicle Formatiu corresponent.

La FCT es realitza al llarg del curs escolar, principalment en dos períodes:

  • Període de setembre fins a desembre
  • Període de març fins a juny.

Els calendaris concrets de realització s’acordaran entre els tutors del centre educatiu i l’empresa segons les hores de cada perfil professional, sempre dins dels períodes anteriorment descrits.

L’entitat o empresa per a participar en aquestes pràctiques ha de realitzar prèviament el procediment de signatura de l’acord o conveni, dins d’un termini de temps, que s’ha de tindre en compte a l’hora d’iniciar la col·laboració amb el centre.